Aktualitky

45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko

Izrael a Jordánsko

Tentokrát se vydáme poznávat krásy Izraele a Jordánska. Termín: 6.11. - 18.11.2019, cena: 52 499 Kč.

Transformace
AA MIchael - Ronna Herman - CESTA VZESTUPU
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 14 Březen 2019 09:39

Zprávy od Archanděla Michaela ** březen 2019
Osvíceno Archandělem Michaelem ** RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Nejdražší přátelé, před nějakou dobou mi Archanděl Michael vysvětlil:

Jako posel pokročilých Vesmírných informací pro Nový Věk, když jsi vstřebala a začlenila zbytek svých Zlomků Duše ve Třetí a Čtvrté dimenzi – a jsi v procesu získávání přístupu ke své vstupní úrovni SVATÉ TRIÁDY v Páté dimenzi – je nezbytné, abys demonstrovala svou schopnost přinést některé nové znalosti z vyšších Úrovní vědomí přímo. Musí toho být dosaženo tvou vlastní rozšířenou intuitivní vědomou pozorností/tvým vlastním intuitivním rozšířeným vědomím. Tento proces je nezbytný, aby se tvé fyzické, mentální schopnosti smíchaly s intuitivními vyššími schopnostmi – tvým spojením s tvojí Duchovní Triádou – Prostřednictvím Svaté Mysli.

Milovaný Michael mě požádal, abych se s vámi podělila o některé důležité lekce a techniky, které nám za těch minulých 25 let dal. Proto počínaje rokem 2019 budu příležitostně dávat některé základní lekce, ze kterých jsem vytvořila sedm knih zpráv Archanděla Michaela.

OSM STÁDIÍ ROZŠÍŘENÉ VĚDOMÉ POZORNOSTI

PRVNÍ STÁDIUM:

Postupně se nalaďujete na malý hlas svého vědomí (své vtělené Já Duše) a posloucháte ho a začínáte proces léčení a harmonizace své Emocionální povahy. Pomalu dovolujete svému Já Duše, aby bylo průvodcem a tím, kdo vede vaše životní zkušenosti, místo těla přání ega. Začínáte proces obnovování na vyšší úroveň a zjemňování, pročišťování svého vědomí Emocionálního Těla, což může být bolestné a může to být i výzva, ale také to může být odměňující a o-Svěcující.

DRUHÉ STÁDIUM:

Jak začínáte pobývat hluboko ve své podvědomé mysli, začínáte proces sladění své emocionální vůle s vůlí vaší NadDuše/ Vyššího já a Andělskou Vůlí. Vaší nejpoužívanější mantrou nebo afirmací se stává: „Staň se Vůle Tvá pro nejvyšší dobro všech.“

Jak zjišťujete, že jste elektromagnetická, energetická Bytost,začínáte chápat, že do vnějšího světa kolem sebe stále vyzařujete energetické myšlenkové vzorce. Pak musíte tyto pozitivní nebo negativní myšlenkové formy zažívat jako události nebo situace stejných frekvencí. Váš osobní svět se neustále přeorganizovává, aby seděl na váš současný obraz reality. Prostřednictvím testování nebo chyby pomalu začínáte chápat Zákony Příčiny a Následku nebo-li Karmy.

Negativní vlastnosti nebo návyky budou zesíleny, abyste je mohli uvolnit, změnit nebo zjemnit a vyčistit, a tím navrátit negativní vibrace do frekvencí rovnováhy a harmonie, jak procházíte procesem Duševní integrace a vědomé pozornosti Já.

Zažijete Temnou Noc Dušejak se budete snažit projasnit, harmonizovat a přivést do rovnováhy ony mnohé negativní myšlenkové formy, které si stále vezete ve své fyzické loďce, ve svém Aurickém poli a ve své DNA. Jak se přesouváte hlouběji a hlouběji do čistícího a zjemňujícího procesu svých čtyř pozemských tělesných systémů: fyzického, emocionálního, mentálního a éterického, budete mít vrcholy a údolí, emocionálně i mentálně.

Porozumíte Vesmírným zákonům Zhmotňování a budete je aktivně používat,jak pomalu budete zjemňovat své schopnosti a spolutvůrce na pozemské úrovni bytí. S novou vědomou pozorností, sebedůvěrou a důvěrou, vírou ve výtvory Vesmíru se postupně vzdáte kontroly na emocionální úrovni a předáte ji své NadDuši/ Vyššímu Já, protože nyní chápete, že je vaším Andělským rodným právem si užívat lásku, krásu a bohatství našeho Boha Otce/Matky. Nyní chápete, že vyšší Já vidí věci z vyšší perspektivy; takže vždy budete vedeni k nejlepším výsledkům.

TŘETÍ STÁDIUM:

Jak budete pokračovat nahoru po žebříku Vzestupu, naučíte se vidět události svého života z vyššího úhlu pohledu. Prošli jste bolestivým a procesem prolomení a vyléčení všech minulých smluv s těmi, se kterými jste zažívali Karmickou interakci, abyste mezi sebou přerušili jakákoli zbývající energetická vlákna. S láskou odpouštíte a žádáte o odpuštění, aby se každý mohl znovu stát suverénní, nezávislou Bytostí.Tím, že léčíte a proměňujete pravděpodobné budoucnosti, které jste vytvořili v zážitcích svých mnoha minulých životů, se přesouváte do budoucnosti bez těžkého břemene minulých negativních akcí.

Časem a po mnoha hledáních Duše a zpracovávání svých pocitů a zážitků, se postupně snažíte o získání a získáváte určitý stupeňemocionálního odpoutání.Milujete hlouběji a s větším soucitem, jak začnete hledat a vidět v každém kolem sebe to nejlepší. Postupně se přesunujete ke koncepci vy a vědomí jednoty, místo egoistické koncepce oddělení, já proti komukoli jinému. Naučili jste se dívat se na své testy a výzvy jako na příležitosti k růstu, místo jako na trest a smůlu.Výsledkem toho vaše Tělo Emocionálního vědomí nyní rezonuje na daleko vyšších, harmoničtějších vibračních frekvencích. Jste nyní připraveni zaměřit svou pozornost na pozvednutí a harmonizování svého Mentálního těla.

ČTVRTÉ STÁDIUM:

Během tohoto stádia začíná vaše nadDuše/Vyšší já hrát aktivnější roli ve vašem transformačním procesu tak, jak vaše Já Duše pomalu vstřebává a začleňuje vyšší frekvence (znaky, kvality a ctnosti) vaší NadDuše/Vyššího Já. Začínáte proces revidování svých druhů víry, zvyků a kvality své mentální pozornosti.Přehodnotíte své hlavní soudy a znaky, které vám byly předány staršími, vaší kulturou a náboženstvími a vládou,jak se postupně na nižších Astrálních úrovních přesouváte ven za vzorce víry kolektivního vědomí, z nich a za ně.

PÁTÉ STÁDIUM:

Jak začínáte pročišťovat a zjemňovat frekvenční vzorce svého Mentálního Těla, pomalu získáváte přístup ke své Svaté Mysli a drahocenné truhle vyššího mentálního vědomí, která je tam uložena.Vaše Svatá Mysl a Svaté Srdce se sjednotí s vaší NadDuší/Vyšším Já, jako vedoucím vlivem vašeho duchovního hledání. Budete tolerantnější k tomu, čemu věří ostatní lidé, jak zjišťujete, že existuje mnoho cest, nicméně, vy jste si nyní vědomi toho, že všechny cesty nakonec vedou ke stejnému cíli.Učíte se být ostražití k tomu, co přijmete za svou pravdu, a dáte souhlas jen takovým druhům pravdy, které rezonují pozitivně ve vaší Bytosti Svatého Jádra. Začínáte rozlišovat horizont svých myšlenek a mnozí z vás v sobě rozvinou touhu zjistit víc o svém duchovním původu, toho proč jste na Zemi a co je vaším posláním a účelem tohoto života, a co se s vámi stane po tom, co se proměníte.

ŠESTÉ STÁDIUM:

Jak zvýšíte frekvence svého Mentálního a Emocionálního těla, váš systém čaker se začne točit daleko rychleji – harmonicky. To vyústí v zapálení nebo-li aktivaci éterického sloupu Světla, který běží podél vašeho páteřního sloupu, nahoru skrz Medulu Oblongatu (Čakru Vzestupu) do Svaté Mysli a ven Korunní Čakrou. Energie svinutá jako had, nazývaná Kundalini, která obsahuje Atomy Svatého Bílého Ohně Světla Stvořitele nazývané Adamantinové částice, začne plynout páteřním sloupem nahoru.

Otevřela se brána Svatého Srdce, takže nyní přijímáte Adamantinové částice Světla zadní bránou svého Svatého Srdce stejně jako ty dolů plynoucí přes svou Korunní Čakru a nahoru plynoucí Oheň Kundalini podél svého Svatého Prutu Moci/Světla. Tento proces se zrychlí a zvětší, když používáte dar vědomého dechu, jako je Nekonečný Dech nebo jiné techniky hlubokého dechu, společně s afirmacemi, které dávají moc.

SEDMÉ STÁDIUM:

Nyní umíte VYLÉČIT SVOU MINULOST a NAČRTNOUT SVOU BUDOUCNOST, abyste se mohli zaměřit na VĚČNÝ OKAMŽIK „NYNÍ“- BOD POKOJE Tvoření.Necháte splynout svůj fyzický intelekt s duchovní moudrostí své NadDuše/svého Vyššího Já, které tu nyní sídlí.To znamená, že nejen rozumíte mnoha vyšším duchovním pravdám, které jste se naučili, a přijímáte je, ale také jste je vstřebali a začlenili a nyní vyzařujete frekvenční vzorce těchto pročištěných a zjemnělých moudrých učení.

Jak vytahujete stále více vibračních frekvenčních vzorců z nejvyšších úrovní Čtvrté dimenze, vaše Píseň Duše se naladí na vyšší vibrační frekvence a bude s nimi rezonovat. To nastaví VOLÁNÍ/TROUBENÍ NEBESKÉ POLNICEpro zbývající Tváře/Stránky Čtvrté dimenze vašeho Vyššího Já, aby začaly proces pomalého přesunu do sladění jako do šňůrky ve vašem osobním sloupu Světla. V tomto bodě se začíná zrychlovat stahování Tváří/Stránek vašich Vyšších Já s NadDuší/Vyšším Já, které právě vede, a také se velmi zrychlí váš pokrok na cestě Vzestupu. Nyní jste připraveni se přesunout do Řeky Života – proudu Vesmírné Energie Antakarany- a víte, že budete vedeni a řízení, když začínáte „BEZ OBAV NÁSLEDOVAT DUCHA.“

OSMÉ STÁDIUM:

Postupně se ve svém novém Stavu Bytí a novém způsobu nahlížení na svět začínáte cítit pohodlně. Ceníte si své samoty, neboť pobýváte hlouběji a hlouběji ve své Svaté Bytostnosti. Každý den nyní žijete jako Žijící meditace a Žijící Modlitba, jak přirozeně zůstáváte vystředěni ve svém Svatém Srdci. Pozemská iluze má na vás nyní minimální účinek; nicméně váš milující soucit nyní vzrostl, aby obejmul všechny Bytosti a celé Stvoření.

Archanděl Michael:

Mí milovaní nositelé Světla, žádáme vás, abyste na každou zkoušku a výzvu pohlíželi jako na příležitost uvolnit a nechat odejít zastaralé myšlenky a vibrační vzorce, které už neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Zapřísaháme vás, abyste se dívali na své životní zážitky přes filtr svého Svatého Srdce a Mysli, když vytahujete Semínka Atomů Bílého Ohně Života/Světla, a napouštíte je svou láskou před tím, než je vyzáříte ven do světa a k lidstvu. V tomto vesmírném tanci vývoje jsme všichni a spolu zvítězíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Prostřednictvím Ronny Vezane * * HVĚZDNÉ * HLEDÁNÍ *

www.StarQuestMastery.com *** Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

DAR OD ARCHANDĚLA MICHAELA

PROSTŘEDNICTVÍM RONNY / SVATÝ PÍSAŘ

KRÉDO NOVÉHO VĚKU

1. Celou svou Bytostností milujte svého Boha Otce/Matku. Milujte bezpodmínečně sebe jako Božskou Jiskru Stvořitele. Milujte každého tak jak milujete sebe.

2. Vězte, že se staráte o Zemi a všechny životní formy, které na ní jsou – přírodu, zvířecí, elementální i lidské království. Chraňte, zachovávejte a ctěte vše, co je vyjádřením života.

3. Žijte svůj život s radostí se spontánností a radostí dítěte. Snažte se zanechat odkaz lásky a naděje. Užívejte si svou životní cestu a snažte se naplnit své pozemské poslání jak nejlépe umíte.

4. Udržujte stálý postoj vděčnosti a žijte každý den, jako by Duch seděl na vašem rameni jako na bidýlku jako pozorovatel. Praktikujte nesouzení/neodsuzování a v každém hledejte dobro.

5. Vaším cílem je navrátit se do rovnováhy v těle, mysli a Duchu. Polarity a duality vás již nebudou ovlivňovat, když půjdete střední cestou.

6. Hledejte a vyvolávejte svou nejvyšší pravdu a pak svou nejvyšší pravdu žijte s integritou a ponechte ostatním totéž právo.

7. Naučte se používat Vesmírné zákony Zhmotňování – Bohem dané, nástroje, které vám pomohou tvořit svou verzi ráje na Zemi.

8. Sdílejte moudrost, kterou jste vstřebali, s ostatními – nejprve příkladem, pak svými činy a nakonec slovy.

9. Vyvolejte své Božské Rodné právo: lásku, radost, mír, zdraví a hojnost, které jsou vaše jako dar od vašeho Boha Otce/Matky.

10. Každý den, zavolejte svou Mocnou Přítomnost JÁ JSEM, aby vás Osvítila, vedla a řídila, pak poslouchejte JEJÍ ponoukání.Zavolejte Mocného Anděla Odpouštění, a Fialový Plamen na konci každého dne, aby vyrovnal, zharmonizoval a proměnil jakoukoli nesouladnou energii, kterou jste ten den vyslali, a tím to zneškodnili,což vás přesune za zákony příčiny a následku a do stavu milosti.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání