Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Akce Akce našich přátel OBRODA ČESKÉ MATRICE - Kruhy ZeMě - 24.5. 2014
OBRODA ČESKÉ MATRICE - Kruhy ZeMě - 24.5. 2014
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 07 Květen 2014 17:28
Milí přátelé,
pozvolna se blíží 400. výročí bitvy na Bílé Hoře, která byla pro vývoj českého národa i českého státu velmi významným mezníkem. Mezníkem energetickým, spirituálním a tím i ve svém důsledku mezníkem dějinným. Touto událostí, kdy čeští stavové v bitvě na Bílé Hoře, v neděli, 8. listopadu 1620 prohráli s armádami Katolické ligy a Svaté říše římské došlo pak následně k nucené, násilné katolizaci na území českého království, do té doby spíše protestantského s významnými svobodami a právy stavů. To vše bylo postupně omezeno a české království se dostalo do 300letého područí Habsburské monarchie a katolictví, když do té doby patřilo k nejvýznamnějším státům Evropy. Důsledky této události de facto žijeme dodnes. Vše české bylo po celou dobu jakoby „uzamčeno“, oslabeno. Aktuální vývoj energií nabízí celou tuto situaci pročistit a otevřít tak možnosti pro rozkvět obyvatel na území českého státu, jakož i rozkvět českého státu jako takového a pro posílení jeho pozice a významu v rámci Evropy a v jejím vývoji. Nastal čas zpracovat pobělohorské trauma, které je uloženo v našem kolektivním nevědomí.  

K čemu tedy vlastně tehdy došlo a proč hovoříme o potřebě obrody české matrice?  Pod pojmem MATRICE se zde rozumí jemnohmotný "hodnotově-genetický" kód uložený v kolektivním nevědomí, který je specifický pro obyvatelstvo konkrétního území (národa) a určuje mimo jiné jeho jedinečnost a poslání. Původní podoba ČESKÉ MATRICE byla poškozena v době kolem Bílé Hory 1620 a v letech následujících. 

Cílem projektu je odstranění této zátěže, navrácení MATRICE do původní podoby a obnovení tvůrčího ducha obyvatel českých zemí do plné síly.  

OBRODA ČESKÉ MATRICE

Kruhy ZeMě

První velké setkání 24. května 2014, 10:00 hod.

Obora Hvězda, Praha 6

Meditačně – informační prožitkové setkání

Zde můžete shlédnout krátkou video-pozvánku na akci „Obroda české matrice spolku Kruhy ZeMě

Další informace k akci a k souvislostem naleznete ZDE
 

Astrologický pohled na setkání 24. 5. 2014 na Bílé hoře

 
Horoskop bitvy na Bílé hoře 1620 ve spojení s datem 24. 5. 2014 skýtá několik významných aspektů. Harmonický aspekt tranzitního Pluta na konjunkci Pluto, Jupiter v Býku v horoskopu Bílé hory 1620 symbolizuje naplnění, kde se nevědomí dostává na povrch. Vše, co bylo skrytou a bolestivou zkušeností bitvy na Bílé hoře a následujících událostí, se má vynořit a vyjít na světlo. Ztráta víry, zneužití mocenského vlivu církve a překroucení pravdy má v těchto letech vyjít do pravdy a má možnost přetransformovat se.

Vzhledem k tomu, že v základním horoskopu bitvy na Bílé hoře je konjunkce (Pluto, Jupiter) mocenské struktury a ve skutečnosti vše řídila církev, která je v opozici na Slunce. To značí zneužití své moci, manipulace a zásahy tajné síly. Pluto vládne temnotě, a právě strach, násilí a rituální vraždy byly následně použity. Vykonané skutky byly ve jménu Boha (tedy postavené do světla), ale ve skutečnosti šlo o získání moci nad druhými, získání majetku a využívání manipulace.

Právě harmonicky tranzitující Pluto na konjunkci Pluto, Jupiter a Slunce ukazuje, že se osud naplnil a přichází neúprosný soud. Přichází vzkříšení pravdy, vědomí a nové úrovně poznání. Má být odkryta skutečnost – pravá podstata dění a událostí bitvy na Bílé hoře, aby mohlo dojít k odpuštění, smíření se a pochopení, co tato doba měla i dobrého přinésti. Ve všem negativním je i dobré, když je něco nebo někdo podrobován zkoušce, v určitý čas přichází proces naplnění a výsledek, k čemu všemu to sloužilo. Tento čas nastává pro český národ nyní (2014 – 2016). V roce 2016 tranzitní Pluto vytvoří harmonický aspekt s Jupiterem, kdy již bude proces proměny Pluta vytvořen a začnou se naplňovat nové hodnoty na základě přetvoření matrice z Bílé hory.

Setkání 24. 5. 2014 je potřebné k vynesení pravdy z hlubin nevědomí národa, a tím se energie uvolní a proběhne proces transformace, který vyvrcholí v roce 2016.


Tranzitní Saturn v konjunkci se Sluncem a v opozici s Jupiterem Bílé hory přináší zralost, moudrost a stabilizaci a potřebné ukotvení. Nalézání rovnováhy mezi přijímáním a dáváním, mezi tradicí – minulostí a vývojem – budoucností. Tranzitní Saturn požaduje zrání, nalezení pokory, skromnosti a vděčnosti, a to je potřeba projevit ke svým kořenům národa.

V den 24.5. se dostává Mínusový uzel (Dračí ocas), který symbolizuje minulost, do konjunkce s Lunou v Beranu v horoskopu Bílé hory. Luna symbolizuje obyčejný lid, který v té době měl pocit, že byl opuštěn, ponechán napospas bezpráví a bezmoci vůči zneužití moci, které zapříčinilo ztrátu sebe – vědomí, ztrátu svobody – vědomí člověka, přirozené osobnosti projevu „Kdo jsem“- „Jsem, kterým jsem“.

Venuše, která je společně s Mínusovým uzlem na Luně Bílé hory, ukazuje na přicházející Lásku, objetí Božské matky, smíření, milost, odpuštění k lidem – duším, které zažili Bílou horu.

Luna symbolizuje paměť duše. Existuje pouze to, co si pamatujeme, kde zůstane emoční zápis.

Je zajímavé, že v horoskopu České republiky 1.1. 1993 je lid též symbolizován Lunou v Beranu. Přenáší se zde stejné téma: být sami za sebe, nalézt své sebe – vědomí, samostatnost, suverenitu a zodpovědnost za svou svobodu a pravdu.

Přichází čas, kdy lidé mohou vnitřně prožít úctu k minulosti – historii svých kořenů, svého národa a masa lidí může procítěním lásky a odpuštěním rozpustit bolest, strach, temnotu, zavření z kolektivního vědomí národa.

Tranzitní Černá Luna (karma) je v kvadratuře s Merkurem Bílé hory.
Merkur symbolizuje právě mysl, komunikaci a můžeme i říci Matrix, iluzi – projekci, kterou si svou myslí vytváříme, a tím vytváříme svou realitu. Osvobozením se od programů mysli, od projekcí se člověk dostává za mysl, a tím se osvobozuje a vymaňuje se z her ega. Máme možnost vystoupit z projekce, z iluze a objevit – prožít přítomnost v čistotě a v pravdě, osvobozené od projekce ega. Tím se rozpustí hra na dokazování, vidění jen své pravdy.

Česká, moravská a slezská země je pod vládou znamení Lva. Karma (Černá Luna) prochází právě znamením Lva, což symbolizuje, že pro národ je to osudová, zásadní doba, kdy dochází k vyrovnání karmy. Vše, co je v nerovnováze, se uvede „osudem“ do přirozené rovnováhy.

Karma je přírodní zákon rovnocennosti a přirozenosti. V přírodě má vše stejnou hodnotu, důležitost a má své místo a funkci. Nic není vyvýšeno, nic není poníženo, vše pracuje v plné symbióze.

Tento zákon rovnováhy na české země působí od 3. 4. 2014 – 28. 11. 2014.

Tam, kde byla odebrána hodnota, důstojnost a úcta, je potřeba navrátit do rovnováhy a právě setkání na Bílé hoře 24. 5. 2014 je zharmonizování minulosti.

Tato událost je již dávno předem daná. Teď přicházejí lidé, kteří mají zhmotnit, naplnit osud celistvosti českého národa a oslovit český lid. Přidejte se k nám a proměňme společně novým způsobem: cestou harmonie, souzněním, spoluprací a přijetím zodpovědnosti, že se nás týká vše, co se děje kolem nás.

Nic se nemůže v životě změnit, pokud skrze sebe nezačneme konat, prožívat, mluvit a myslet jinak v každodenním životě. Jen změnou v reálném, praktickém světě zakládáme nové matrice. Největší duchovno, svoboda, pravda a láska je vytvářeno v každodenním životě, ve vlastním životě skrze sebe sama. Stát se pravdou, stát se láskou, stát se vědomím.

Vzestupný uzel (Dračí hlava) ve Střelci v horoskopu Bílé hory 1620 je o úkolu naplnění v té době, tzn. zůstat věrný sám sobě, zůstat ve víře (prožití Boha v sobě), být v pravdě a respektovat svou svobodu a svobodu druhých. Vzestupný uzel ve Střelci nám zůstal i v horoskopu při vzniku Československa 1918 a zároveň při vzniku České republiky 1993. Stále zůstává naplnit stejný úkol: „Pravda a láska zvítězí.“

Český národ je ochránce a šiřitel čistého vědomí.

Dle různých Mistrů, mudrců, vědomých lidí, astrologů, numerologů a dalších je datum 24. 5. velmi silným dnem. Jen součet data dává 11, které symbolizuje Mistrovské číslo, prožití mistrovské energie v sobě, pokud jsem dostatečně otevřen a připraven.

Ve spojitosti s horoskopem Bílé hory 1620 se zde snoubí silné mystické spojení, které propojuje minulost a budoucnost v prožití harmonie v přítomnosti celistvosti a lásky.

Tranzitní Uran v Beranu, který symbolizuje novou úroveň vědomí, osvobození a změnu ve spojení s tranzitním Marsem ve Vahách, který je právě čin, vůle a boj, ve spojení s Neptunem Bílé hory symbolizuje, že lze konat v zájmu vytváření míru a harmonie pro blaho celého národa.

1620 na Bílé hoře proběhla bitva a nyní proběhne na základě nového vědomí akce, která vytváří celistvost a harmonii.

Můžeme si zvolit buď cestu boje, soupeření nebo cestu spolupráce.

Ani si nedovoluji tvrdit, že je toto zviditelnění celistvé – vědomé, protože nám stále zůstává hodně skryto a stále máme, co objevovat a čím déle s astrologií pracuji, uvědomuji si stále více, „že vím, že vlastně nic nevím“.

Díky tomu mé vědomí může zůstat otevřené a zviditelnit v této chvíli, co může být zviditelněno.

Nemusíme všemu rozumět a uchopit myslí, stačí být v důvěře, že jsem veden tam, kde mám být.

A pokud Vás to přivede k nám, můžeme prožít i to neviditelné, co nebylo napsáno.
Prožitek je nepřenosný.
 
Těším se na Vás. Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz
 

Vyhledávání