Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael -Jste vprostřed duchovní revoluce
AA Michael -Jste vprostřed duchovní revoluce
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 12 Červen 2018 21:08

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny červen 2018
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, na okamžik si představte, že jste si plně vědomi svých počátků a že můžete vstoupit do záznamů své osobní vesmírné minulostikdykoli si přejete. Představte si, že máte schopnost komunikovat s těmi kolem sebe beze slov, mysl s myslí. Představte si, že máte přirozenou schopnost vidět aurické pole kohokoli, a tudíž můžete číst nebo chápat stav Bytínějaké osoby v jakémkoli okamžiku. Představte si, že si můžete jasně představit to, co si přejete zhmotnit, zabere to jen málo času a úsilí, aby se vaše vize zhmotnily. Představte si, že máte schopnost komunikovat a vstupovat do vzájemných interakcí s archanděly a rozsáhlými andělskými říšemi, či se vzestoupenými mistry a velkými Bytostmi Světla. Všechny tyto znaky a schopnosti jsou součástí vašeho přirozeného stavu Bytí ve vyšších říších, a vy jste teď v procesu, kdy znovu získáváte tyto bohem vám dané talenty, stejně jako schopnosti pomáhat v procesu vývoje lidstva na Zemi.

Mnohokrát jsme vysvětlovali, mnoha způsoby, jak jste oddělili své Andělské Já do mužské Jiskry Esence s vlastnostmi a kvalitami našeho boha Otce a do ženské jiskry Esence se ctnostmi a znaky naší Bohyně Matky. Od tohoto prvního oddělení se každá Stránka vašeho Já oddělila jako lomené světlo do nesčetných menších Jisker Andělskosti, vy jste skrz naskrz touto vesmírnou zkušeností přijali myriády forem a nesčetně poslání. Na cestě je další velký stupeň, velké jeviště rozkvětu vesmíru a vývoje všech vnímajících Bytostí a každý z vás má hrát svou neoddělitelnou roli jako Hvězdné Semínko nositel Božího Světla.

Proces vzestupu vyžaduje nechat odejít ty věci, které vás držely v dusivé omezující realitě Třetí a Čtvrté Dimenze. To s sebou nese návrat do rovnováhy a harmonie ve všech stránkách vašeho pozemského Bytí. Což vyústí v to, že vaše paměťová banka se vyjasní a vyčistí ode všech nesouladných energií/událostí vaší bohaté a různorodé minulosti. Vše, co zůstane, je údiv, radost a úspěšné snažení, kterého jste jako spolutvůrce hmotných říší dosáhli. Jak jdete stezkou vzestupu, znovu vyvoláváte svou moudrost uloženou ve Vaší Svaté Mysli, a vstoupili jste do rozsáhlého úložiště Světla Stvořitele nazývajícího se Adamantinové Částice. Začínáte demonstrovat a používat mnoho skrytých schopností, které byly držené v záloze, dokud nebudete připraveni je znovu vyvolat.

Byli jste navrženi tak, abyste byli přenašečem Světla do světa iluze a stínů. Jste na Zemi, abyste se stali mistrovským přepravovatelem energie. Váš dech je mechanismem, kterým vytahujete Látku Prvotní Životní Síly Tvoření, při fungování v prostředí třetí/čtvrté dimenze. Nicméně, když otevřete a aktivujete své Svaté Srdce a Svatou Mysl, máte schopnost získat přístup k Plnému Spektru Světla tohoto vesmíru a také vám budou v plné míře k dispozici Andělské alchymistické vlastnosti Fialového Plameme.

Zákon Kruhu zajišťuje, že vibrační vzorce, které vysíláte se k vám vrátí, spolu s nahromaděným množstvím energie podobné kvality (nebo vibrací stejných vibračních vzorců). Vy jste středem energetického víru, který je vytvořen z kruhu/smyčky vibračních vzorců, které jste svým Centrem Solárního Plexu promítali ze sebe. Váš Solární plexus je přiléhavé nazván, neboť tak, jak Země přijímá vesmírnou energii ze Slunce vaší Sluneční soustavy, tak každý z vás vyzařuje energii životní síly ze svého vlastního Solárního Plexu. Na okamžik si sami sebe představte jako ústřední bod zaměření vašeho světa. Vy jste zdrojem síly a vaše myšlenky, akce a záměry od vás vyzařují ve smyčce energie, která se spojuje s podobnou energií. Tato energie se zvětšuje a zhmotňuje ve světě příčiny a následku, a pak se vrací k vám, a posiluje váš obraz reality. Vaše tělo dávku té energie vstřebává, vytváří bolest a utrpení nebo radost a požehnání, což záleží na frekvencích. Zbytek plyne za vás, vytváří další smyčku vašeho vzorce Nekonečna, zatímco zbytky pak postupně plynou do vašeho osobního kola tvoření. Neustále přidáváte buď ke svému osobnímu energetickému vězení nebo do vozu Světla a své osobní reality na Zemi. Neříkali jsme vám, že jste přišli na Zem jako spolutvůrci s Boží silou?

Pro návrat do rovnováhy a harmonie je nezbytným předpokladem zůstat vycentrovaní ve svém Svatém Srdci. Abyste tak učinili musíte neustále hodnotit a vylepšovat svou vědomou Pozornost Svého Já. Vaše emoce jsou ovlivněny tím, čemu věříte, a vaše záměry jsou ovlivněny vašimi emocemi. Naslouchání nutkání své Duše, moudrosti své Svaté Mysli a emocím svého Svatého Srdce vám pomůže jemně naladit své rozlišovací schopnosti, abyste mohli dělat správná rozhodnutí a vždy vybrali nejvyšší cestu. Úcta ke všem věcem a bohem inspirovaným volbám vede k mistrovství Sebe.

Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste zahájili proces návratu do rovnováhy a harmonie v realitě, kterou jste vytvořili je použítZákon odpuštění.na všechny mylné výtvory a interakce s ostatními. Když to budete dělat, okamžitě tak zrychlíte proces návratu do středu,neboť vymazává nebo prolamuje energetická vlákna, která jste připojili k Solárnímu plexu ostatních lidí, a také uzavře a oddělí vás od vyzařování do negativního systému víry kolektivního vědomí, který jste přijali za svůj, a z něj. Berete zpátky vibrační vzorce, které jste si vyměnili, přidali nebo kterých jste se účastnili, a tím dovolujete sami sobě, abyste se přesunuli do procesu stavu požehnání. Buďte si vědomi toho, že když tak budete činit, zažijete proces transformačního vyjasnění, vyčištění a také všeho, co z něj plyne; nicméně, nebude to tak traumatické nebo tak zdlouhavé, jako kdybyste nesouhlasili ochotně a z celého srdce s tím, abyste převzali tuto iniciativu.

Zákon Odpuštění zahrnuje sladění vaší vůle s vyšší VŮLÍ našeho Boha Otce / Matky pro nejvyšší a nejlepší výstup pro Všechny. Boží plán pro tento vesmír je v kritické fázi procesu vývoje, a čas je nejdůležitější. Tím, že se člověk stane aktivním členem Sboru Světla, novým Služebníkem Světla, otevře bránu nových možností. Ti z vás, kteří pilně drželi kurz, se dočkají odměn Mistrovství Sebe a adeptství. Jak se přesouváte do říše Mistrovství Sebe, automaticky začínáte vidět svůj život a svět z vyššího úhlu pohledu a s daleko moudřejším vhledem. Začnete objímat svou realitu přes filtr Lásky/Světla a neodsuzování a pochopení se stanou přirozenou součástí vašeho Stavu Bytí.

Dobrá afirmace k zapanmatování je:OBJÍMÁM CELISTVOST SVÉ ANDĚLSKÉ REALITY.Ve skromnosti je síla. V odpuštění je síla. Ve vděčnosti je síla. Láska je síla, která obsahuje všechny ctnosti a kvality Božího Vědomí.

Mnozí z vás si jsou vědomi toho, že v počátečních stádiích iniciačního procesu je krize, neboť probíhá bitva o nadřazenost mezi egem a Duší. Každý se musí snažit vyčistit a vyjasnit svou iluzorní, pokroucenou realitu astrálních rovin. Tělo přání ega je kontrolováno energiemi a impulzy dolních tří čaker a tyto nevyvážené sklony se musejí dostat zpátky pod kontrolu Duše-Já. Toto období je často nazýváno Temnou nocí Duše nebo přechodem údolí stínů. Když jste uprostřed procesu, je důležité, abyste chápali, že nejste trestáni. Poté, co úspěšně přejdete země stínů a triumfálně se vynoříte, budete se dívat zpět s odstupem času a uvidíte, že jste dostali velkou příležitost. Duchovní adept je vědomá lidská Bytost, která hledá o-Svíce/Světlo-ní a mistrovství Sebe. V počátečních stádiích, je stále tak nějak „zaměřený na sebe“ - často náchylný ke vznětlivosti a podrážděnosti, mnozí zažívají návaly pochyb o sobě a depresi. Duchovní adept by se měl snažit rozvinout citlivost a milující chápavou povahu. Účel jeho života se postupně přesouvá od osobních ambic a lásky k síle do přání sloužit lidstvu.Přání sloužit ostatním je instinkt Duše.

Adept postupně začíná nechávat odházet ono „Všechno je to o mě“ a koncepci „Já, moje“, neboť postupně upadá zaměření na vnější. Je zde postupné obrácení dovnitř a hlavním bodem, ohniskem se stává centrum Solárního Plexu, které zahrnuje Solární plexus, srdce, thymus a krk. Jak je tato oblast omývána ve vyšších frekvencích Světla, začíná Trojplamen v oblasti hrudníku plát znovu ven v přípravě na otevření brány ke Svatému Srdci.

Dovolte nám vám dát několik důležitých klíčových bodů, aby vám pomohly vstřebat moudrost nezbytnou k tomu, abyste se stali plně rozvinutým duchovním adeptem na cestě O-Svíce/Světlo-ní:

**Emocionální tělo je reflektor. Odpovídá na vnější stimulace, jako jsou ostatní lidé, události, emocionální spojení a závislosti.

** Šlapejte po cestě života jemně a uctivě. Mluvte měkce s pochopením. Vizte, že vaše akce odrážejí čistotu vašeho božího Já a zanechávají stopy Světla, aby je ostatní mohli následovat.

** V cyklech Duše existuje odliv a příliv, stejně jako v celém Vesmíru.

** Duše vytahuje Esenci života ze své přítomnosti JÁ JSEM v přípravě na nový životní cyklus zkušenosti. Na konci tohoto cyklu životní Esence pomalu ustupuje a vyústí ve fyzickou smrt; nicméně, pravé Vy v Duchovní podobě zůstává, protože jste nesmrtelní.

** Impulzy a vliv Duše jsou daleko silnější u Bytost, která vykročila na cestu vědomé pozornosti, než u neprobuzené osoby, která je stále chycena v iluzi bytí Třetí / Čtvrté dimenze.

** Musíte se snažit udržet stále se rozšiřující stav vědomí Duše, abyste pokračovali po spirále vzestupu vzhůru. Je čas, aby ti, kteří budou mezi novými Služebníky Světa, si byli vzájemně vědomi jeden druhého.

** Kritičnost je schopností ega a nižší mysli. Kritizování a nacházení chyb na sobě nebo ostatních je extrémně škodlivé. Dáváte energii tomu, na co soustředíte svou pozornost, proto je nanejvýš důležité, abyste hledali dobro v každém a ve všem.

** Konstruktivní kritika je občas důležitá. Nicméně by měla být používána jen k tomu, aby pomohla někomu opravit škodlivé chování, podniknout správnou akci a najít správný směr.

** MŮŽETE PROHRÁT JEN KDYŽ SE PŘESTANETE POKOUŠET. Můžete ztrácet čas, ale měli byste s každou prohrou získat nějakou znalost. Růst a vědomí přicházejí se zjištěním, co nedělat, a ze zlepšování schopností, které vám pomohou stát se profesionálem ve vybraném poli vašeho úsilí.

** Nižší vibrační energie vytváří nesouladné frekvence ve vaší písni Duše. Rozladěné vibrace způsobují ve fyzické loďce nepohodlí v oblasti, kde vznikly nebo kam jsou zaměřené. Pokud jsou vzorce negativní energie dostatečně silné, mohou vytvořit nemoc a nakonec zanesou celé tělo.

** Musíte si ochočit a získat kontrolu nad svým emocionálním tělem prostřednictvím svého Vyššího Já, průvodců a andělských pomocníků, abyste začali vnímat zjemnělé a pročištěné frekvence Vesmírné pravdy. Musíte vyjasnit mysl od pokroucených, negativních a poraženeckých myšlenek. Jen jasná loďka může přijímat a vysílat moudrá učení vesmírných knihoven Božího Vědomí.

** Duchovní hledající odmítá věnovat pozornost veřejnému mínění, souzení nebo prohře. Adept se pozná podle vibračních frekvencí nebo-li Kvocientu Světla, ne podle svých znalostí nebo svých skutků.

¨

Pamatujte milovaní, TROUBENÍ POLNICE VAŠEHO JÁ DUŠE SE BUDE DÁL OZÝVAT, DOKUD JE NEUSLYŠÍTE. Mnozí z vás začali nebo jsou připraveni začít své pravé poslání, cokoli to může být, ale nikdy nezapomeňte, že konečným cílem je být dopravcem Stvořitelovy Lásky/Světla. Jsme si vědomi toho, že budoucnost je nejistá a každý zakouší různý stupeň bolesti a nepohodlí. Žádáme vás, abyste se zaměřili na zázraky a pokrok, který děláte a nedovolili strachu mas, aby nakazil vaši mysl, jak se přesouváte za všechny ty ohromné změny, které ve světě probíhají. Vězte, že společně překonáme veškerou nepřízeň osudu. Naším posláním je otevřít cestu jakékoli drahé duši, která vyjádří touhu navrátit se do harmonie a sladění se se svý božím Já.

Drazí, když se cítíte sami nebo v pochybách či zoufalství, vstupte do své Pyramidy Světla a my vám dodáme odvahu, pozvedneme vás a budeme vás inspirovat.Když se cítíte osamělí nebo nemilovaní, přesuňte se do svého srdečního centra, a my tam budeme, budeme čekat, abychom vás naplnili zářící láskou naší Bohyně Matky/Otce.

JÁ JSEM váš stálý společník.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání