Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Rychlá cesta k mistrovství Sebe
AA Michael - Rychlá cesta k mistrovství Sebe
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 09 Září 2019 07:23

Poselství Archanděla Michaela ** srpen 2019
Prostřednictvím Ronny / Svatý písař

Milovaní vítězové Světla, není čas si nedůvěřovat nebo se bát selhání, a je čas přestat fušovat do spirituality. Mnozí z vás si ve svém úsilí k probuzení se k moudrosti Duše a svého Vyššího Já nevěřili. Je čas nechat své srdce zahořet touhou požadovat a potvrdit mistrovství Sebe , Svého Já, a stát se Hledačem Duše místo Hledačem potěšení. Tajemství toho, jak projít dramatické změny a zmatek transformace se vám neustále odhalují. Nicméně, vy musíte vyvinout úsilí a aktivně se snažit vstřebat a začlenit metody, které vás ochrání před selháním a které vám jsou k dispozici, pokud se máte úspěšně vézt na vrcholu vln změny v turbulentních letech, které máme před sebou. Je čas NECHAT ODEJÍT STARÉ – UDĚLAT CESTU NOVÉMU. Přesun na Vyšší úroveň a zjemnění každé Stránky / Tváře /Jiskry Božího vědomí, jakož i každé dimenze, dosahuje svého momenta s tím, jak vzácné Světlo Nejvyššího Stvořitele sahá svými paprsky paprsky až k samému okraji projeveného stvoření v tomto Podvesmíru.

Je čas, abyste vy a další pracovníci Světla chápali, kam v této velké vesmírné události rozpuku a evoluce patříte. Teď je doba, na kterou jste se připravovali v tomto i mnoha minulých životech. Vy, věrní, kteří se snažíte dosáhnout mistrovství Sebe, abyste se mohli stát Služebníky Světa Světla, jste nyní potřební více než kdy předtím. Teď je čas potvrdit: „Budu se snažit se stát ODVÁŽNÝM NOSITELEM SVĚTLA, abych k sobě mohl přitáhnout a vyzařovat ze sebe co největší množství Světla Stvořitele do světa kolem a celému lidstvu.

Když toto budete dělat, vytvoříte kolem sebe, svého domova i svých milovaných sloup harmonických, vysokodimenzionálních Světelných frekvencí bezpečí. Jak získáte schopnost přitahovat k sobě větší a větší množství Andělské Světelné látky, zvětší se váš okruh vlivu, a bude se dále rozšiřovat na stále se zvětšující oblast. Nakonec, se vaše světlo spojí s frekvenčními vzorci vašich duchovních bratří a sester, kteří jsou také zavázaní k tomu, aby se stali nositeli Světla. Mnozí z vás již dosáhli této Bohem nám dané schopnosti a vytvářejí změnu, rozdíl proti tomu, co bylo.

Na vaší planetě je hojně rozšířený neklid a zmatek, a jak jste si vědomi, žádná země ani lidská rasa vůči nim není imunní. Vnímáme vaše znepokojení a jeho oprávněnost, neboť je pro Zemi a lidstvo a všechny živé bytosti na planetě kritická doba. Proto, znovu, dovolte mi vám připomenout, co pro vás jako mistra spolutvoření, mistra Sebe, je vhodné a co není.

Víme, že vaší největší touhou srdce je pomáhat těm, kteří trpí, jsou ve stresu, a tak by to mělo být. Posláním některých je být přímo angažovaní, ať už je to ochrana, pečování a vychovávání, léčení nebo pomáháním ulevit od bídy a utrpení vyhnancům nebo potřebným. Někteří budou povolání doprostřed vřavy a někteří musí udělat kritická rozhodnutí, jako jaký je nejlepší průběh akce v různých situacích a dramatech, která se dále odehrávají. Jiní budou poskytovat podporu tím, že se budou dělit o své bohatství, a to je také vhodné. Nicméně většina z vás, hlavně ti, kteří potvrdili frekvence vyšších dimenzí jako svou realitu, je poněkud odvedena z těchto stresujících dramat. Proto, je důležitější než kdy předtím, abyste dál ponechali svůj střed ve svém srdci a zůstali zaměření na Duši, abyste mohli šířit co největší množství Světla, naděje a harmonie ze svého CENTRA SLUNEČNÍ MOCI, ven do chaotických astrálních úrovní vědomí a dolů do srdečního jádra vaší Matky Země. Vy, Hvězdná semínka, jste schopna pomoci Zemi uvolnit a propustit od sebe vězení negativity, při jejím snažení Prosvětlitnebo Odlehčit svůj náklad a harmonizovat své aurické pole, aby potvrdila svou určenou pozici ve sluneční soustavě.

Díky vám, odvážné Duše, kteří jste nazýváni Ukazovateli cesty nebo předvojem pracovníků Světla, byla jasně vytvořena a definována zlatá cesta. Jste také v procesu otevírání linií komunikace mezi námi, abychom k vám mohli dopravit všechny informace, které budete potřebovat, abyste rychle prošli procesem vzestupu do dalších úrovní vědomí. Když tak budete činit, necháte za sebou drastické změny, negativitu a zmatek nižších, nevyrovnaných dimenzí, ze kterých se nyní masy snaží vynořit, a nebudete jimi ovlivněni. Přišel čas, kdy je každý z vás žádán, abyste vynesli na světlo světa a sdíleli svou zvláštní moudrost, která je utkána z vašich rozsáhlých zkušeností na Zemi, a tak také vstoupili do Svaté Mysli a čerpali z pokladů moudrosti v ní uložených, které jste si s sebou přinesli z dálek Vesmíru.

Vám, kteří věrně následujete naše učení, je nabízeno něco, co můžeme nazvat rychlou cestou k mistrovství Sebe.Ronna, náš milovaný posel, je jedna z těch odvážných Duší, které vlídně souhlasily s úkolem přinést vám a zpřístupnit vám vhodná rozšířená vesmírná moudrá učení, která byla původně rezervována pouze pro nejpokročilejší zasvěcence na odlehlých místech a v tajných moudrých školách. Všichni jste veprostřed procesu zasvěcení – na tom či onom stupni. Škola učení a zasvěcení probíhá každý jednotlivý den, když procházíte svými každodenními úkoly a setkáváte se se svými každodenními příležitostmi a výzvami. Vše, co bylo v minulosti ukryto, je nyní vynášeno na Světlo vědomé pozornosti, buď proto, aby to bylo opraveno, vyloučeno nebo v některých případech posíleno.

Je také čas, abyste vy, kteří jste pevně na Cestě, začali budovat intimnější vztah se svými strážnými a andělskými učiteli z vyšších říší. Mnohé Stránky/Tváře vašeho Vyššího Já čekají, až vstřebáte a začleníte tato pokročilá učení společně s vyššími frekvencemi Světla, které jsou vám nyní k dispozici. Telepatická komunikace s Bytostmi Světla z Vyšších říší je částí vašich původních fyzických darů vnímání. Je čas znovu potvrdit tyto talenty a dary, milovaní. Žádáme vás, abyste studovali, meditovali o pokročilých moudrých učeních, která nabízíme těm z vás, kteří jsou pevně na Cestě, dokud nebudou vryta do vaší mysli a nestanou se součástí vašeho vyššího vědomí. Nádherné dary a schopnosti, které očekáváte, daleko převáží úsilí, které vložíte do toho, abyste je obdrželi.

Stále více drahých Duší nyní vstupuje na cestu vědomí, jak začínají dávat pozor na nutkání své Duše, Svého Já. Často to spustí intenzivní temnou noc Duše, když čelí pokroucením vědomí, která vytvořili, a plné míře Zákona Kruhu nebo-li Karmy, který musejí unést. Když jste vědomí, není to trest, i když se to tak může na počátku zdát. Je to příležitost pro každého člověka se otočit a odvážně čelit svému Já a napravit a harmonizovat nesouladné frekvenční vzorce, které vytvořil.

Vyšší a vyčištěné a zjemnělé frekvence neustále bombardují vás i Zemi. V důsledku toho jste mnozí veprostřed emocionální intenzity a pokroucenin nižších astrálních úrovní, které se skládají z prvních tří podrovin Čtvrté dimenze.To jsou emocionální roviny vědomí, které se musí dostat pod kontrolu a musí být navráceny do přijatelného spektra polarity a duality. Jsou tu nejtěžší úkoly, které kdy na své cestě vzestupu do Páté dimenze rovnováhy a klidu a míru zažijete. Je čas projasnit hluboké, zbytkové základní energetické vzorce, které musíte uvolnit, abyste v sobě mohli „ubytovat“ vyšší frekvence Světla.

Vězte, Milovaní, je to zlatá příležitost, kdy můžete uvolnit jednou pro vždy ony ovlivněné energie, které jste s sebou nesli jako nadbytečnou přítěž po tisíce let. Postavte se jim, zpracujte je a vizte je, jak se přeměňují na čisté Světlo a během procesu se budete cítit LEHČÍ A ZÁŘIVĚJŠÍ, jak budete přecházet k vyššímu vědomí do říší nádherných možností.

Na každé úrovni duchovního vědomí a pokroku je pro vás spousta informací. Odvážní před vámi jsou nyní schopni dosáhnout vyšších a jemnějších úrovní velkolepých Hal Moudrosti a také obdržet pokročilá učení od Bytostí Světla. Většina vyvolaných informací je nápomocná a naplněná láskou, ale některé z nich jsou matoucí a pokroucené. Proto vás žádáme, abyste používali svůj úsudek, své rozlišování k rozhodnutí o tom, co přijmout a co ne jako svou pravdu. Některé informace rozšiřují představivost a vy se divíte, jak jen dosáhnete mnohačetných (multidimenzionálních) úrovní vědomí, které jsou popisovány.

Po té, co jste byli tak dlouho odděleni od svého Zdroje, jste dychtiví a žádostiví se dozvědět všechno, co máte, abyste mohli dosáhnout výšek osvícení co nejrychleji. Nicméně, pamatujte si prosím, mí drazí přátelé, musíte postupovat po cestě krok za krokem, plně se naučit každou lekci, když uvolňujete všechno, co vám už neslouží. Je také životně důležité, abyste vstřebávali osvícená učení vyšších frekvencí, dokud se nestanou součástí vaší Duchovní/lidské povahy. Budete pak provedeni dalšími otevřenými oslnivě zářícími dveřmi a budou vám nabídnuty stále se rozpínající úrovně Božího vědomí. Je to nekonečná cesta. Vždy budou nové zkoušky, nové příležitosti a nádherná nová dobrodružství, která můžete zažít.

Toto jsou pro Zemi a lidstvo nejkritičtější časy, protože všechno, co už neslouží nejvyššímu dobru, je postupně odstraňováno nebo přeměňováno. Vyjasňujete pokroucení a znovu se spojujete s Duhovým mostem nebo-li Řekou života, která povede k zářivé nové budoucnosti pro vás a pro Zemi, stejně jako pro tuto sluneční soustavu a galaxii. Je na každém z vás, jak jednoduchá nebo těžká vaše cesta bude. Drahá srdce, prosím, mějte na mysli, že váš úspěch je zaručen, nicméně, je na vaší volbě, jak dlouho bude trvat, než dosáhnete dalšího cíle.

Víme, že je lehčí povznést se nad katastrofu nebo negativní situaci, když se objevuje na půl světa daleko. Ale není to lehké, když je ve vaší zemi, ve vašem sousedství nebo když se osobně dotýká vás nebo vaší rodiny nebo vašeho domova. Pak přicházejí opravdové zkoušky mistrovství. Umíte udržet svůj střed, zůstat vycentrovaní, ve svém Svatém Srdci a věřit ve své přátele a vyšší říše, že vám pomohou temnými nocemi zmatku do slunečního světla zářivé, nové budoucnosti, bez ohledu na to, co se stane vám, nebo těm kolem vás?

Mnozí se ptají: „Co můžeme udělat, abychom pomohli?“. Nejdříve se staňte příkladem a vyzařujte své Světlo pro všechny, aby viděli a vyhřívali se v něm. Připojte se ke skupinovým meditacím a také travte tolik času, kolik jen můžete v nebeském Světě Pyramid Páté dimenze, a přidávejte přitom své jedinečné energie a svou Lásku/Světlo, aby byly použity pro nejvyšší dobro. Snažte se k sobě přitáhnout co nejvíce vesmírného Světla, přitom jak se stáváte kotvami Adamantinových částic Andělského Světla v oblasti, kde žijete. Představte si velké křišťálové pyramidy Světla, jak jsou formovány a aktivovány v Páté dimenzi mnoha skupinami pracovníků Světlakde se všichni spojíte dohromady ve svých meditacích se záměrem vybudovat do největší možné vesmírné vlny Lásky/Světla.Tyto vlny, navržené pro nejvyšší dobro všech, budou časem omývat a zametat každou zemi a probouzet masy – čistit a projasňovat negativní energie, které každou zemi a její lidi utlačují.

Vězte, že každá země a rasa jsou jedinečné, protože byly vytvořeny s odlišnými znaky, touhami, příležitostmi a výzvami. Každý z vás byl strategicky umístěn na území, kde může nejvíc posloužit a udělat nejvíce dobra. Ve svém mozku, ve své DNA a ve své struktuře Duše máte vibrační éterický Křišťálový Atom Paměťového Semínka, který pomůže vám, vaší zemi a mužům a ženám vaší země dostat se ke Světlu Pravdy, Moudrosti a Ochrany.

Mí milovaní, bojovníci Světla, žádáme vás, abyste nechali svá srdeční centra otevřená, abyste se neuzavírali do strachu a pocitu beznaděje. Na Zemi se dějí velké věci, stejně tak ve vyšších říších, věci, které jsou mimo vaše chápání. Pamatujte, jak často jsme vám říkali „ven ze zmatku, nové tvořivé energie?“ Nežádáme vás, abyste zlehčovali velké tragedie, které se dějí, nebo utrpení, které možná mnozí zažívají.Ale nikomu nepomůže, když se necháte lapit do negativity, strachu a rozruchu iluze Třetí/Čtvrté dimenze. Nedovolte svým mocným myšlenkovým formám a energii, aby se přesunuly do nižších vibračních vzorců, které jen přidají více negativní energie mraku temnoty. Místo toho posílejte na křídlech svou mocnou Lásku/Světlo doprostřed zmatku a do srdcí těch, kteří šíří zmatek – a pak sledujte, jak bude temnota pomalu překonána přeměňujícím Světlem.

Slibujeme vám, že vás budeme povznášet a podporovat milující energií a pomáhat vám dokonce i temnotou časů. Světlo a Láska všeho Stvoření, společně s vaším odvážným, stálým úsilím má převážit. Jsem navždy váš milující přítel a ochránce.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

 

Vyhledávání