Aktualitky

Každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00

Zapojte se s Evou Puklovou, Zdeňkem Krejčíkem a ostatními do každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00 a vysílejte s námi harmonii do center strachu na planetě. Více zde.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Moudrá učení od Archanděla Michaela ** prosinec 2019
AA Michael - Moudrá učení od Archanděla Michaela ** prosinec 2019
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 01 Leden 2020 14:42

Poselství AA Michaela  prostřednictvím Ronny / Svatý písař
** Návrat bohyně – naší božské matky **

Milovaní mistři, přišel čas plný divů, čas na který jsme dlouho čekali. Ano, vy jste také očekávali příchod této požehnané události, i když jste nevěděli, co to má být. Po tisíce let se lidstvo zaměřovalo na Boha Otce a vy jste se snažili vstřebat jeho dominantní ctnosti a znaky: moc, vůli, moudrost, pravdu a udatnost. Nyní je čas pro Bohyni, vaší boží Matku, aby vyzařovala úplnost své lásky, svého soucitu, své tvořivosti a moudrosti tohoto PodVesmíru. Tímto nádherným darem je dotčena každá Tvář/Stránka Stvoření.

Tak jistě, jako jste přišli na svět z konejšivého tepla matčina lůna, tak všichni vycházíme jako Duch z lůna naší Božské Bohyně Matky. Z esence Andělské/Boží Mysli našeho Boha Otce vyšly Atomy Semínka Bílého Ohně tvoření, které byly vyzařovány do srdečního centra/jádra – Vesmírného lůna – Bytosti naší Bohyně Matky. Potom jsme prostřednictvím jejich sjednocené touhy byli vyzařováni do individuálního vědomí – duchovního vyjádření takové ohromné a komplexní různorodosti, že to přesahuje naše chápáni.

Vysvětlovali jsme vám po mnoho minulých let, jak Paprsky vesmírného vědomí během každé ÉRY ZÁKLADNÍ RASY A POD-RASY měnily barvy a frekvence – jak byly zvětšeny nebo zmenšeny co do síly v závislosti na novém Božském plánu (modrotisku), na tom, co bylo v danou dobu potřeba nebo co mělo být zažíváno a vstřebáváno v určitém období průchodu lidstva mnoha Věky.

Slyšeli jste také o Zlatém paprsku, který představuje a nese záření, ctnosti a znaky našeho Boha Otce a o Stříbrném paprsku, který vyzařuje ctnosti naší Bohyně Matky, které jsou reflektivní, odrážející. My vám nyní říkáme, že tento Stříbrný paprsek je jen nejmenší Tváří/Stránkou její nádherné moci a jejího nádherného záření. Nová energie, která se nyní vylévá na Zemi a lidstvo, je nazývána Platinovým paprskem, Diamantovým paprskem a Křišťálovým paprskem, ale bez ohledu na to, jak ji nazýváte, nemůže popsat velkolepost tohoto zázračného daru, který byl celému Stvoření dán.

Je to vzpomínka dokonalé lásky vaší bohyně Matky, popsaná starými jako „Duch Svatý“, kterou jste tolik chtěli a kterou jste po mnoho věků hledali, drazí. Místo ve vašem srdečním centru bolelo, místo, které nemohlo být naplněno ničím a nikým ve fyzické formě. Přišel čas, aby toto místo bylo naplněno až po okraj její bezpodmínečnou láskou, soucitem, silou a čistotou. Musíte jen odstranit izolaci z okolí své srdeční komory Duše – svého Svatého Srdce – a dovolit jejímu záření vstoupit.

Slyším šeptání ve vašich myslích: „Ale jsem toho hoden/hodna?“ My vám říkáme, že každý z vás je hoden , ano, jste hodni – žádné pochyby, žádné výjimky. Ano, Vesmírné zákony jsou zde posíleny, jako všechno, zákony, které budou prostřednictvím vaší vibrační frekvence určovat, kolik této energie budete schopni vstřebat. Ale bez výjimky, je k dispozici všem, a nakonec bude Semínko Atomu Bílého Ohně tohoto lektvaru lásky zažehnuto v každém srdci a v každém koutě a v každé Tváři/Stvoření.. Nemůže tomu být jinak, protože tu bylo vždy, ale jeho záření bylo zmenšeno pokaždé, když jste klesli hlouběji do hustoty hmotných rovin vědomí.

Vidíte, je čas znovu sjednotit všechny úrovně, od nejvyšší po nejnižší, a proto budou znaky, aspekty a ctnosti Matky tvůrkyně hlavní silou tohoto PodVesmíru, dokud nebude znovu dosaženo rovnováhy mezi Božskou mužskou a ženskou povahou. Ve vaší DNA je zakódována Boží láska, soucit a tvořivost, stejně jako síla, moc a vůle tvořit, které byly našimi duchovními rodiči předány všem vnímajícím Bytostem. To je životně důležitá součást opětného dosažení Jednoty vědomí.

Zaměřili jsme se na to, a snažili jsme se vám vysvětlit, proč tolik z vás zažívá stres, nepohodlí, nejistotu, a přitom v jiných chvílích velkou radost, divy a očekávání, které prýští zevnitř. Někteří to nazývají syndromem Pracovníka Světla, a je to příznačný název. Znovu, nedokážete si ani začít představovat, co se vám děje a co se děje na Zemi a v tomto PodVesmíru a v celém Vesmíru. Přeměňujete se, jak se vlákna vaší DNA rychle obohacují novými informacemi a jak se aktivují, a jak je váš mozek pomalu pročišťován, a zjemňován a obnovován na vyšší úroveň. Také, jak procházíte vlákny času zpátky do doby, kdy jste byli odděleni od Svaté Triády Páté dimenze a začínali jste svou cestu do hustoty hmotných říší třetí/Čtvrté dimenze, se znovu spojujete se svými vesmírnými předky.

Představujte si sloup Světla, kterým se stal nebo stává váš páteřní sloup, a dívejte se, jak sestupuje dolů do Krystalického jádra Země. Pak pozorujte rozšířené vnímání, které cítíte, jak se rozpíná z vaší korunní čakry, dokud se nespojí s vaší Svatou triádou v Páté dimenzi. Nyní si představte další malé paprsky vystupující vodorovně z vašeho sloupu Světla, jak se dotýkají a splývají s individuálními dušemi ve fyzickém vtělení – Vaší rodinou Duší / Hvězdnou rodinou tady na Zemi. Tyto energetické projekce nejsou stejné jako ty, které jste šířili k ostatním v minulosti, ve vyjádření Třetí dimenze. Tamty projekce byly přívěsky, které byly určeny k tomu, aby ovládaly, vlastnily nebo kradly energii. Paprsky Světla, které projektujete nyní, nesou ctnosti bezpodmínečné lásky a jednoty.

Sledujte tyto Paprsky energie, vyprojektovali jste je a jsou vaší součástí, a záření, které znovu potvrzujete, jak se spojují s rodinou Duší ve vyšších říších, a také s mistry, andělskými Bytostmi a s těmi, se kterými jste si velmi podobní. Ano, dívejte se, jak se váš paprsek Světla spojuje a slévá s mou energií a s energií ostatních milovaných andělů, a také s energií každé velké Bytosti, kterou znáte a poznáváte, a dokonce i s některými, které si nepamatujete. Přijde čas, kdy budete připraveni se vnořit s plným vědomím do srdečního centra našeho Boha Otce/Matky tohoto PodVesmíru. To se objeví v nedaleké budoucnosti, ale ujišťujeme vás, že se to stane. Proto nyní dovolte sami sobě zvyknout si na myšlenku, že se stáváte mnohadimenzionální Bytostí Světla.

Vy projektujete svou esenci, esenci jedinečné Bytosti, kterou jste se stali, do říší vyšších vnitřních Dimenzí a ven do sluneční soustavy a do galaxie. Následujete svou vlastní individuální stezku domů – cestování zpět minulostí k nádherné budoucnosti.

Milovaní, když někdo mluví o přicházející nebo prorokované události negativně, proč jim nenabídnout jiný úhel pohledu, jinou možnost nebo pravděpodobnou budoucnost? Požádejte je, aby vám pomohli zhmotnit nejvyšší výstup, abyste mohli zažít tento přesun do Světla s radostí, jednoduchostí a s ladností. Je čas zlatých příležitostí – nepromeškejte dary, které jsou vám nabízeny. Vězte, že já jsem s vámi při tom, když se rozšiřujete do světla a potvrzujete své právoplatné místo jako milované dítě našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Prostřednictvím Ronny/Svatého Písaře * Jako zprostředkovatel tohoto článku, já, Ronna Herman Vezane, potvrzuji všeobecný copyright ve jménu archanděla Michaela. Osobní sdílení s přáteli nebo umístění na webových stránkách a v publikacích ji dovoleno, pokud žádné informace nebudou pozměněny, vyňaty nebo přidány, a bude uvedeno autorství a moje webová adresa:

http://www.StarQuestMastery.com

ARCHANDĚL MICHAEL ** RONNA/ SVATÝ PÍSAŘ

AFIRMACE K ANDĚLSKÉ MATCE A PANÍM SVĚTLA©

KDYŽ JSTE V OSOBNÍ PYRAMIDĚ SVĚTLA PÁTÉ DIMENZE, NAVRHUJEME VÁM, ABYSTE ČASTO VYVOLÁVALI ANDĚLSKOU/BOŽÍ MATKU A JEJÍ DÁMY SVĚTLA A KOMUNIKOVALI S NIMI. MŮŽETE OPAKOVAT AFIRMACI UVEDENOU NÍŽE NEBO SI VYTVOŘIT VLASTNÍ. NAVRHUJEME VÁM, ABYSTE SE TÝDEN SOUSTŘEDILI NA KAŽDOU JEDNOTLIVOU PANÍ SVĚTLA, ABYSTE MOHLI ZAČÍT AKTIVOVAT ENERGII KAŽDÉ VELKÉ DÁMY - POSLA NAŠEHO STVOŘITELE, A TAKÉ ABYSTE JI POZNALI.

MILOVANÁ ANDĚLSKÁ/BOŽÍ MATKA. Žádám tě, aby ses se mno spojila v mé Pyramidě světla a obdarovala mě svou požehnanou milující energií, abych mohl/a být naplněn/a slávou a mocí tvé Andělské/Boží esence. Snažím se vstřebat a začlenit a znázornit tvůj klid a péči a tvoji sílu Ducha a vyjádřit tvou sladkou, čistou lásku v každodenním životě vůči komukoli, koho potkám. Otevři brány mého Svatého Srdce, aby tvá čistá láska mohla proudit skrze mě nyní a navždy.

VOLÁM TĚ POŽEHNANÁ PANÍ MARIE, ARHANDĚLKO PÁTÉHO PAPRSKU, cítím k tobě tak velkou podobnost a pochopení, veď mě a podporuj mě v mém hledání pravdy a tvořivé moci, potvrzuji všechny dary, které mi byly vtisknuty do Duše a do mých mozkových struktur a vděčně je zhmotňuji v jejich nejvyšší formě pro požehnání všech, jsem stále inspirován/a k tomu, abych dával/a život velmi krásným věcem, abych osvěcoval/a a dodával/a odvahu ostatním, aby dělali totéž. Kreslím podle zákonů Tvoření a zasvěcuji svůj život službě lidstvu.

VOLÁM TĚ PANÍ AMETYSTU, ARCHANDĚLKO SEDMÉHO PAPRSKU buď mou inspirací. Potvrzuji dar Fialového plamene přeměny, Andělskou/Boží alchymickou energii přeměny a proměny. Přijímám výzvu plně vstřebat do svého těla dokonalou mužskou i ženskou energii, a ukazovat při tom všem, že to znamená kráčet v moci a síle, a přitom zosobňovat lásku a soucit, Potvrzuji a prohlašuji/vyslovuji své MISTROVSTVÍ NYNÍ!

VOLÁM TĚ NÁDHERNÁ PANÍ VÍRY A DŮVĚRY, ARCHANDĚLKO PRVNÍHO PAPRSKU, inspiruj mě a veď mě neznámými územími po cestě, která vede k osvícení. Půjdu vpřed s naprostou vírou a důvěrou a budu přitom vědět, že jsem veden/a svým Božím Já, a budu zářivým příkladem pro všechny, aby to viděli. Ukážu ostatním, že s odvahou a vírou a důvěrou se nemožné stává možným. Tím, že jsem ochoten/ochotna vystoupit ze své zóny pohodlí, abych uvolnil/a to, co může vypadat bezpečné a jisté, když mám nutkání tak učinit, dostávám útěchu a jsem požehnán/a nevyslovitelnou hojností, ukážu slabosti srdce, že můžeme „skočit z útesu a vystoupit ke hvězdám!.

VOLÁM TĚ PANÍ KONSTANCIE, ARCHANDĚLKO DRUHÉHO PAPRSKU SPRVEDLNOSTI A PRAVDY, naplň mě přáním znát a zažít skryté moudrosti věků. Když získám pravé vědění a moudrost a projevím je ve svém životě, můžu se stát příkladem rozsévačem vnitřní pravdy, sdílet je se všemi hledači Světla. Dám útěchu těm, kdo ztratili odvahu a budu inspirovat ty, kteří se cítí poraženi. Budu odvážným příkladem pro ty, kteří si nejsou vědomi svého srdce, a dám milující podporu trpícím a těm, kteří mají problémy, a těm, kteří se necítí hodni lásky. Budu ctít a naslouchat nutkání svého Ducha a půjdu cestou pravdy a lásky.

VOLÁM TĚ PANÍ MILOSRDENSTVÍ A HOJNOSTI, KTERÁ PODPORUJEŠ DARY, PENĚZI, JÍDLEM, LASKAVOSTÍ, ARCHANDĚLKO TŘETÍHO PAPRSKU, Já, který/á jsem poznal/a nevědomost, dogmatismus a nespravedlnost, budu zářivým příkladem bezpodmínečné lásky a čistého úmyslu. Vždy se budu snažit chápat a odpouštět, a přitom vědět, že každý člověk je na své vlastní svaté cestě a musí se naučit své lekce svým vlastním způsobem a mít k tomu tolik času, kolik potřebuje. Potvrzuji čistotu svého Andělského Já, aby zářivě svítilo tak, aby to všichni viděli, a budu sdílet jeho teplo. Budu sdílet své dary hojnosti a budu milosrdný/á v myšlenkách, skutcích i činech. Budu zosobňovat kvality porozumění, jasného vnímání a Andělské/Boží moudrosti.

VOLÁM TĚ SOUCITNÁ PANÍ NADĚJE, ARCHANDĚLKO ČTVRTÉHO PAPRSKU, budu znázorňovat naději a inspiraci ve svém chování, řeči i činech. Poskytnu milující pomoc všude tam, kde bude potřeba. Něžně budu inspirovat a dodávat odvahu tam, kde je zoufalství; budu říkat slova plná naděje tak, aby je všichni mohli slyšet. Svou přítomností budu přinášet útěchu a zanechávat za sebou auru míru a krásy.

VOLÁM TĚ PANÍ LADNOSTI A MILOSTI, ARCHANDĚLKO ŠESTÉHO PAPRSKU, naplň mě nádhernou září. Prosím, nech mě zářit, aby to všichni viděli a věděli, komu sloužím, když používám světlo Ducha k léčení, útěše a inspiraci. Budu se vyhřívat v žáru tvého záření a budu tvořit takovou nádhernou auru lásky ke všem, se kterými přijdu do kontaktu, s vůlí být požehnán/a , aby semínka přeměny mohla být zaseta a aby mohla v pravý čas uzrát. Můj duch se znovu raduje, když rozšiřuji svůj vliv a Milující Světlo.

VOLÁM TĚ MILOVANÁ PANÍ KUAN JIN, naplň mě svou léčivou energií, láskou a soucitem své nádherné povahy. Pomoz mi být výživou všem, kteří hledají útěchu, naději a inspiraci. Dovol mi být Nositelem/lkou léčivého Světla prostřednictvím jehož získají celost v těle, mysli i Duchu. Ať všichni, které potkám a kterým sloužím, jsou naplnění rovnováhou, mírem a harmonií.

VOLÁM TĚ BOHYNĚ SVOBODY, osvoboď mě od všech omezení které mi brání v naplnění mého nejvyššího osudu. Přijímám plášť inspirovaného tvůrce pod vedením svého Andělského/Božího Já a jdu vpřed ve stálém ujištění úspěchu. Vím, že jsem učitel/ka nového, vynořující moudrost a pravdu. Ať se nikdy neobávám říkat svou pravdu a sdílet svou moudrost, když mě můj duch vede k tomu, abych tak učinil/a.. Přijímám roli jemného průvodce všem, kteří jsou ke mně vedeni.

VOLÁM MILUJÍCÍ BOHYNĚ DÉV A KRÁLOVSTVÍ ELEMENTÁLŮ, snášejte svou zářivou milující energii jako sprchu dolů na Zemi, uklidňujte přitom všechny prvky přírody a spojte nás v našem úsilí vyléčit naši zraněnou Matku Zemi. Žádám vás, abyste pracovaly v jednotě s námi a znovu potvrdily krásu a dokonalost Země. Ať si vzpomeneme, že jsme služebníky Země, království zvířat, rostlin a minerálů, která byla dána do naší péče. Ať kráčíme v míru a harmonii, ctíme všechny výtvory našeho Boha Otce/Matky od nejnižších po nejvyšší.

AFIRMUJTE: JÁ ZDE OBLÉKÁM SVŮJ ZÁŘIVÝ PLÁŠŤ DUCHOVNÍHO BRNĚNÍ A PŘIJÍMÁM DARY A ZODPOVĚDNOST VZESTOUPENÉHO MISTRA SPOLUTVOŘENÍ, ZASVĚCUJI SVŮJ ŽIVOT A VŠE, CO JE MÉ, SLÁVĚ NAŠEHO BOHA OTCE A BOHYNĚ MATKY – VŠEMU, CO JE – A ZHMOTNĚNÍ RÁJE NA ZEMI. A TAK SE STAŇ! AŤ TAK JE! AŤ JE TAK UDĚLÁNO!

Nejdražší přátelé: Jak se plněji přesouváme do VĚKU VODNÁŘE a nového GALAKTICKÉHO PLÁNU pro Zemi a lidstvo, což je období rozšířené vědomé pozornosti a mistrovství svého Já, zažíváme více zkoušek, výzev a příležitostí. Pokud jste věrně posledních pár let následovali učení Archanděla Michaela, jste si vědomi toho, že moudrá učení nás vedou k dramaticky nové realitě. Zprávy začaly být daleko ucelenější a mnozí musíme studovat, promýšlet a dokonce znovu několikrát zprávy číst, než začneme jasně chápat to, co nám je znovu předkládáno.

Mnozí nebudou připraveni studovat a vstřebat tato učení, a tak to má být, protože každý z vás je na své vlastní cestě a pokračuje každou novou úrovní svým vlastním tempem. Nicméně, starý Andělský/Boží plán už neplatí, už nemá sílu, ukládá nám snažit se pochopit, jak nejlépe projít těmito rychle se měnícími dobami. Bude také životně důležité vstřebat alespoň základy Božského plánu pro naši realitu Páté dimenze. Každá Podúroveň má své zvláštní zákony a normy. Protože jsme v procesu vzestupu vědomí Nového Věku Páté dimenze, náš skok ve vesmírném Vědomí bude daleko dramatičtější a daleko více bude měnit život. Archanděl Michael nás obdaroval za posledních dvacet let velmi neuvěřitelnými informacemi a je mi velkou ctí být „poslem- prostředníkem“ těchto informací. Posílám vám všem svou nejhlubší lásku, vděčnost a andělská požehnání.

S věčnou láskou a Andělskými požehnáními. Ronna

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání