Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Další témata Lord Kuthumi-Agrippa 6:6 Cesta Kvantového vědomí
Lord Kuthumi-Agrippa 6:6 Cesta Kvantového vědomí PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 19 Srpen 2010 12:36
Přijala Michelle Eloff©
Johannesburg, Jižní Afrika, 10. června 2010
Já jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím k vám na paprscích Lásky a Moudrosti, abych pozdravil každého z vás a dal vám požehnání v podobě porozumění, víry, smíchu a radosti. Zdravím vás, Milovaní.

Scházíme se dnes s vámi s velikou radostí a potěšením v našich srdcích. Každého z vás bereme do bezpečí srdce Krista a rukou Božích.

Milovaní, tato radostná událost, při níž jsou propojovány energie a je probouzeno vaše vědomí společenství světla, napomáhá přijetí nejvyšších znaků vědomí v alchymii, kterou se nyní lidstvo učí pojmout novým způsobem a na vyšším stupni.

Vaše minulé zkušenosti určují realitu, ve které nyní žijete a která dříve představovala vaši budoucnost. Nyní se nacházíte v bodu, kdy máte větší možnost volby tím, že si budete lépe vědomi kvantové stránky sebe sama. Toho dosáhnete porozuměním, že když se zaměříte na život na úrovni méně než atomové, přispíváte tím k odkrývání většího obrazu života naprosto novým způsobem.

V uplynulých letech bylo o kvantové vědě řečeno mnoho, avšak v souvislosti s pojmem věda se mnozí z vás určitým způsobem uzavřou a začnou si představovat složité vzorce potřebné k pochopení informace či sdělení, které je předkládáno prostředkem, jenž se nazývá věda.

Avšak kvantová věda je pouze součástí celkové vědecké soustavy a je v podstatě vědou o pravděpodobnosti. Kvantová věda se zaměřuje na drobné aspekty života, na sub-atomické částice, které se nacházejí uvnitř vás a tvoří vaše vědomí. V mnoha uplynulých cyklech jedinci své soustředění směřovali do okolního světa. Nechali se rozptylovat významnými životními událostmi a různými chaotickými rozkoly, které umocňovaly nesoustředěnost ve vztahu k sobě samému a znemožňovaly uvědomění si jemných detailů skutečného já.

Lidstvo nyní překračuje most směrem k novému způsobu rozvíjení svých smyslů a jste si stále více vědomi drobných aspektů vašeho já, které společně tvoří větší kolektivní obraz vašeho skutečného a celistvého já. Abyste byli schopni přispět k úplné přeměně vnějšího světa, který vnímáte jako velké lidské společenství, je třeba pochopit, že v životě malá gesta a pohyby postupně vedou většímu pohybu, kterému se říká změna. Již rozumíte tomu, že nic v životě nezůstává stejné; teď si musíte také uvědomit, že v této době se stejně jako na život jako celek musíte zaměřit na jeho jednotlivé detaily.

Lidé zapomínají na to, jaký dopad může mít tak malé gesto jako milý úsměv, vstřícné slovo, upřímný čin nebo myšlenka, která vysílá světlo a lásku někomu, kdo je opravdu potřebuje.
Lidé jeden na druhého pohlížejí s odstupem a domnívají se, že jsou všichni odděleni a každý si žije svůj vlastní život, rozdílný od těch ostatních. Avšak ve světovém měřítku jsme pod povrchem prvního zdání všichni spojeni a přestože se můžete jevit jako samostatní jedinci, nejste oddělené ostrůvky, jste jeden jediný zdroj světla a napájíte se navzájem, podle toho, na co se zaměříte.

Protože se lidé nechávají tolik rozrušit chaotickou energií vnějšího světa, trvá jim většinou delší dobu, než jsou schopni se znovu propojit s hodnotami svého vnitřního já. Trvá jim déle, než si uvědomí, že když se zaměří na malé věci, ve výsledku to vylepší kvalitu celkového obrazu a podpoří to uskutečnění kolektivního Božího Plánu. Proto vás v tento den, při této aktivaci žádáme, abyste si našli čas a soustředili se na drobné věci ve svém životě. Vzdejte poctu drobným stvořením ve vašem světě, uvědomujte si hodnotu drobných, milých, soucitných a radostných gest, které mohou způsobit změnu v lidském životě, přestože v daném okamžiku si takového vlivu svého gesta nemusíte být vědomi.

Zamyslete se, možná si vybavíte okamžik ve svém životě, který se stal v minulosti, kdy jste se setkali s člověkem, o němž jste vůbec nic nevěděli, kterého jste potkali jen na malou chvíli, ale v tu chvíli jste si vyměnili milé gesto. Toto gesto mohlo zvýšit pocit lehkosti, který ten člověk potřeboval, jednoduše prostřednictvím milého slova, vtipné poznámky, vstřícného pohledu či vřelého úsměvu. Taková gesta nikdy nepodceňujte. Pomáhají vám totiž blíže se spojit s takzvaným sub-atomickým světem.

Neměli byste svou energii věnovat pouze zkoumání viditelnějších detailů. Důležitější je nyní drobný svět života v mikrokosmu. Nezapomínejte, že jste mikrokosmickou energií obsaženou v makrokosmickém celku a zároveň jste i makrokosmem ve vztahu k jiným mikrokosmům existujícím ve vašem světě. Každodenní činnosti na úrovni mikrokosmu si mnozí z vás neuvědomují a provádějí je pouze bezmyšlenkovitě.

Pokud vám ve zlomku vteřiny projdou hlavou a proplují vámi tato drobná gesta, myšlenky nebo činnosti, mají, obzvláště pokud jsou negativní, dopad na celkový obraz toho, co se snažíte vytvořit. Právě proto jsme v tuto dobu aktivovali projekt „skořápek světla“.

Tento nový projekt byl vytvořen, aby byla urychlena vaše schopnost povznést se nad své strachy a pustit se do velkolepého umění tvořit vlastní život méně zaneseným vědomím tím, že se vaše energie spojí se semínky jiných duší uvnitř vaší Skořápky Světla. Skořápky, jež jsou nyní aktivovány všude ve vašem světě, obsahují semínka; semínko je tedy v podstatě sub-atomická částice, která je součástí většího atomu světla nazývaného Skořápkou. Když všechny tyto částice, tedy ti z vás, kdo jsou semínky, pracují společně, s vidinou jednoho cíle spojí svoje energie a usilují o to, aby se navzájem podporovali v komplikovaném žití pozemského života, vaše energie se znásobí úplně novým způsobem. Toto spojení či znásobení způsobí další růst, takzvaný Oceán Světla, kterým protékají Posvátné Vody Života, a je tím umožněno hlubší uzdravení a širší očištění kolektivního vědomí na astrální úrovni. To se projevuje i v příležitosti vytvořené Velkou Radou Světla, díky níž můžete spolupracovat úzce na individuální úrovni, abyste lépe porozuměli, na co je vhodné právě v tento okamžik zaměřit svou energii. Následně budete moci uchopit ty části svého podvědomí, které se blíží k povrchu vědomí a vyžadují vaši pozornost, abyste mohli postoupit hlouběji do své vnitřní božské části a vědomě a rychleji žít a projevovat svoje poslání.

Tato doba je pro vás úžasnou příležitostí povznést se nad zmatek tvořený širším Kolektivním Vědomím
, které je velice zanesené, a oddělit vaše osobní záležitosti od těch kolektivních. Tím budete moci lépe soustředit vaše energie na ty sub-atomické části a energie ve vás, které se hlásí o slovo.

Pokud jde o porozumění kvantové fyzice, je třeba si uvědomit, že dle mínění vědy má vědomí vliv na výsledek takzvaného experimentu. Kvantová fyzika říká, že pozorovatel ovlivňuje výsledek experimentu v závislosti na stupni svého vědomí.

Zaměřme se tedy nyní právě na tuto myšlenku, že vědomí ovlivňuje výsledek, tedy konkrétně vědomí pozorovatele. To znamená, že pokud je vaše vědomí zaneseno jedovatými domněnkami a postoji, pak jsou ovlivněny vaše podvědomé součásti, které obsahují sub-atomické částice, tyto velice jemné stránky vašeho já, které vy vědomě vnímáte skrze vnější projevy. Jste potom neustále ovlivňováni téměř nepatrným světem, jehož existenci si ani neuvědomujete, a který my teď nazýváme „sub-atomickým vědomím“.

 Pokud pochopíte, že stupeň vašeho vědomí potažmo určuje způsob vašeho vnímání vašeho experimentu nazývaného život, jste motivováni k tomu, abyste se ještě více ponořili do svého nitra a tím si lépe uvědomovali drobnější, jemnější detaily, které jsou součásti vašeho lidství, ovlivněného různými skrytými stránkami – uvědomíte si své vědomí.

Vědomí je nekonečné, rostoucí moře energie. Energie nemůže být nikdy zničena, bude se pohybovat ve směru, kde je většina energie koncentrována. Proto, drahocenní, je nyní tolik důležité, abyste poznali sami sebe i pod povrchem toho, co je běžně považováno za lidskou osobnost. Během několika uplynulých let jsme vás nepatrně pobízeli, abyste přijali sami sebe. Uskutečnili jsme stovky přenosů, v nichž jsme vám poskytli nástroje a popsali postupy k ponoření se do těchto skrytých částí sebe sama.

Ohnivé Brány, Vzdušné Brány, Vodní Brány a nyní i Zemské Brány jsou spojeny s Vesmírnými Zákony, které obsahují právě některé mocné nástroje, díky kterým si máte uvědomit, jak nádherné jste bytosti a co vše v sobě obsahujete jako lidské bytosti v osudem předurčené hmotné formě, které hledají cesty k opětnému oživení paměti a vzpomínek na nádheru svého bytí. Tyto polarity existují paralelně, a proto zažíváte dualitu pocitů a emocí, myšlenek a názorů. Tyto polarity vám ukazují obě strany mince lidské pozemské zkušenosti.

Již dříve jsme vám sdělili, že jste se stali mistry bolesti a utrpení. Nyní máte možnost vidět také druhou stránku věci, rovnocennou, ale opačnou, která oplývá klidem a vyrovnaností. Člověk ovšem nemůže dosáhnout těch nejvyšších stupňů klidu a vyrovnanosti, dokud plně nepochopí, co mu bolest a utrpení přinesly. Jinými slovy, poznání a přijetí skrze uznání daru, který se projevil v takových zkušenostech. Velice často se stane, že vaše nejhorší zážitky vám přinesou ty nejkrásnější dary. Někteří z těch nejzkušenějších géniů vašeho světa prožili během raných let svého života velké trauma. Takové trauma otřáslo aspekty kolektivní dimenze, které upevňovaly jejich osobnost, a to jim paradoxně otevřelo cestu k dimenzím, které za normálních okolností nejsou dosažitelné. Tím chceme říci, že pokud dojde k nějakému těžkému traumatu a tím k rozštěpení duše, dojde k vytažení této duše mimo čas a prostor do sféry mnohem vyšší, než kde se nachází lidské ego, neboli lidské vnímání života. Avšak nižší ego lpí na negativních aspektech traumatu, což je naprosto normální a přirozené. Traumatický zážitek, bez ohledu na to, jak k němu došlo, pak ovlivní směr, kterým se lidský život ubírá. Určité konkrétní trauma připraví člověka na další aspekty či cykly budoucího života.

Tyto věci vám teď říkáme proto, abychom vás požádali, abyste na okamžik vystoupili z pozice oběti, která prožila trauma. Pro některé z vás se trauma neodehrávalo v tak kruté míře jako zneužívání na sexuální, fyzické, emocionální rovině či jako násilné zneužívání. Možná bylo vaše trauma zkrátka spojeno s tím, že jste byli doma bez rodičů; s tím, že některé vaše potřeby nebyly uspokojeny. Toto všechno je relativní. Chceme tím říci, že trauma, které jste prožili, způsobilo na určité úrovni uzavření se do sebe, ale zároveň ve vás zanechalo tajný vchod do vyšších světů, do kterého se vchází skrze kvantový svět tím, že se ponoříte hlouběji do sebe a porozumíte tomu, jak nepatrné částečky vašeho bytí vedou až k ranému stvoření a představují klíč k budoucnosti a k většímu rozmachu ve vašem životě.

Tímto probuzením semínek spících ve vás se aktivuje ta část vás samých, která není v současnosti spojena s vědomím. Můžete se ptát: jak je možné, když jsme vědomé bytosti a všechno obsahuje vědomí, aby existovaly nějaké naše části mimo vědomí? Tyto části jsou v podstatě spící aspekty známé jako vaše odpadní DNA, těchto deset vláken zdánlivě visí v prostoru a vůbec se nijak neprojevuje. Tajemství spočívá v tom, že těchto deset vláken obsahuje sub-atomické částice kolektivního vědomí lidstva i sub-atomické částice makrokosmického Supervesmíru.

Nyní je třeba, abyste pochopili, jak nekonečný je svět, a posunuli své perspektivy a své vědomí, abyste byli schopni vidět i jiné aspekty dichotomie života a objevy, které na vás zatím ve skrytu čekají. Otevřete svou mysl a nahlédněte za hranice všech omezení a za hranice vězení, ve kterém jste sami sebe uzavřeli v následku výchovy v oddělené struktuře, kterou nazýváte svým životem.

Když na vás prostřednictvím vašeho skutečného a vyššího já  působí tyto mocné energie, máte možnost se zbavit závoje iluzí. To může často přinést zaváhání až hrůzu toho, že nebudete schopni se vyrovnat se vším, co se kolem vás odehrává. Nezapomeňte ale, že váš svět právě prochází největší duchovní revolucí, která kdy může být v životě zakoušena. Tato revoluce není úzce uzavřenou zkušeností týkající se jedné určité záležitosti. Tato revoluce je vývoj, povznesení, nepřetržitý pohyb vzhůru po spirále vzestupu. Jsou to schody do Nebe.

Již jste kráčeli po spirále opačného vývoje, pokud se to tak dá nazvat. Byli jste označováni za „padlé“, protože jste prožili velký pád, spadli jste z vyšších úrovní vědomí do obtížného světa, kde jste přijali příležitost prožít hutnost a těžkost hmoty. Nyní jste došli na rozcestí, kde máte možnost buď nadále jako v minulosti objevovat svět hustoty a hmoty, nebo si zvolit cestu, na které byste zároveň žili v těžkém světě hmoty a propojili se s vyššími světelnými světy.

Bude třeba pochopit, že světlo a hmota jsou spojené, že vnitřní a vnější strana jsou jedno a že všechno, co vidíte jako oddělené od vás samých je iluze, neboť všechno bylo stvořeno ze stejného zdroje. Sub-atomické částice, které vibrují ve vašem těle, vibrují zároveň v každé další duši na vaší planetě, neboť Kolektivní Vědomí vás váže dohromady. Sub-atomické částice tvoří ve vašem vesmíru ozvěnu, která vás ovlivňuje. Během nanosekund probíhají mezi naprosto všemi živými aspekty energie neustálé přenosy, růst, objevení, projevení. Vy však toto zažíváte v závislosti na úrovni vašeho vědomí, a proto pokud stále lpíte na svém životě a na přesvědčeních, která vám byla vštěpena výchovou, zabraňujete tím dalšímu vlastnímu vzestupu. Omezujete tím své životní zkušenosti a bohužel se tím připravujete o tu nejvíce výjimečnou a pozoruhodnou zkušenost lidstva v celých dějinách Země.

Slyšeli jste příběhy o Atlantidě, Lemurii, zemi Mu. Existuje mnoho příběhů o tajemstvích a dávném mysticismu, které pochází ode všech dřívějších kultur vašeho světa. Tradice, pravdy, moudrost, to vše je v nich obsaženo, ale to vše je stále jen projevem intelektu. Jsou to slova napsaná na papíře, která si můžete přečíst, nebo na ně za celý svůj život nemusíte narazit. Avšak pokud si je nepřečtete, pokud na ně nenarazíte, znamená to snad, že byste o to byli ochuzeni? Ne; protože životní cesta není omezena jen na rozumový proces a nespoléhá se na psané materiály, pokud máte zjistit, co všechno leží za tímto světem, který vnímáte jako hmatatelnou hmotu.

Vaše cesta nyní dospěla do bodu, kdy vás vaše schopnost vnímat svět okolo sebe popohání do rozdílné sféry životních zkušeností, aniž byste se museli čistě spoléhat na vedení svého rozumu. Nyní se můžete odevzdat své intuici. Promlouvá k vám vaše původní chápání původu pravdy, komunikuje s vámi tak, že vás inspiruje k určitým krokům. Děje se tak v okamžicích, kdy vám vaše podvědomí říká „proboha, už mě poslouchej“. Pozorujte i ty nepatrné věci a přeneste se přes libování si v bolesti, utrpení a nesmyslných pocitů oběti, pocházejících z vaší minulosti. Dávejte pozor a soustřeďte se na přítomný okamžik. Kde se teď nacházíte? Kam směřujete? Kde jste byli dříve? A proč jste nyní tam, kde jste?

Pomocí těchto otázek si budete moci uvědomit, že váš svět založený na rozumu se stal světem izolace, elitářství a oddělenosti, protože rozum ve vašem světě shlíží s neuznáním na ty, kteří jsou snad více kreativní, více  pocitově založení, a tento způsob izolace připravil každou takzvanou elitu o moudrost obsaženou v ostatních světech a jiných oblastech objevování. A všechno, ať už je to umění, sport či věda, je ve skutečnosti vlastně přírodní věda, protože jakékoli tvořivé vyjádření světla, pravdy či energie, ve fyzické hmotě či v rovině světla, je samo o sobě vědou. Neustálý tok energie tvoří vědomí a hraje si s pozorovateli, se spolutvůrci na té určité rovině, která je tenisovým zápasem a míčkem jsou sub-atomické částice.

Právě proto je život nazýván hrou. Hraje se veliké množství her. Existuje nekonečné množství pravidel, ale vždycky jsou dána stěžejní pravidla, která určují kvalitu života. Těmto pravidlům se učíte průběžně skrze Vesmírné Zákony, ale vždycky je přítomna jedna základní pravda, která vládne veškerému tvoření, a tou je energie, která se jmenuje Láska. Láska je nejmocnější a nejúžasnější vědomí, co kdy existovalo. Avšak každá lidská bytost má svou vlastní definici lásky v závislosti na vlastní výchově, zkušenostech a pohledu či názorech, které byly na základě těch zkušeností vytvořeny.

Drahocenní, toto je volání, abyste obrátili svou pozornost do svého nitra, neutíkali od světa, neizolovali se od ostatních, ale abyste částečně změnili cíl své pozornosti a soustředili se na jiné věci. Měli byste se na svět dívat zevnitř ven, nikoli zvenku dovnitř. Máte možnost vidět dřevo díky stromům, které máte v sobě, a možnost vidět, že život není jenom minulost. Vždyť v přítomnosti se nachází nádherné klíče k transformaci a přetvoření, úplně nová cesta ke svobodě, úplně nový impuls, aby se spojili mnozí další Pracovníci Světla a další komunity, aby světlo stále rostlo a jeho tok se zrychloval. Tím se v této důležité době zesílí mocenská pozice vás i lidstva jako celku.

Toto okno příležitosti vám ukazuje, že máte naši podporu. Vystoupili jsme zcela novým způsobem, abychom se před vás postavili, osobně s vámi hovořili a vyjevili vám pravdu, pokud jste ochotni ji vyslyšet a použít ke změnám ve vašem životě. Všichni vy, kdo slyšíte tato slova či je uslyšíte později, každý, kdo čte tato slova: vaše prosby byly vyslyšeny. Toto je pro vás na fyzické úrovni stvrzením, že jsme vás slyšeli. Vaše modlitby, vaše volání o pomoc se nedostala k hluchým uším.  Jsme zde, otevřeli jsme tato okna příležitosti a budeme s vámi mluvit. Vaše volání s sebou ale přinesla také nutnost vzít na sebe odpovědnost a vzít život do svých rukou. Musíte souhlasit, že pokud přijmete naši nabídku, vstoupíte do oblastí, kde jste nikdy předtím nebyli, a že budete pracovat s energiemi, které jsou mnohem dokonalejší než to, čemu jste dosud byli vystaveni. Jsou to energie, které byly na svém vrcholu během doby Atlantidy, Lemurie, Mu a mnoha jiných dávných civilizací. Jako pro světelnou skupinu, pro skupinu Pracovníků Světla, je to pro vás příležitost zajistit, aby lidstvo překročilo tyto body zničení, kterými si již v minulosti prošlo. Právě nyní máte moc změnit duchovní sílu Země tím, že se obrátíte a podíváte se sami na sebe, tím, že dovolíte, aby vám z očí spadly zábrany, a stanete se vedoucími ve svém vlastním životě bez ohledu na to, jaká byla vaše minulost. A ve skutečnosti čím víc traumatická byla vaše minulost, tím větší právo máte na to postavit se, chopit se otěží a být pro svět znějícím hlasem. Vaše trauma vám ukázalo, až jak hluboká je temnota, ale ukazuje vám také rovnocennou, ale opačnou stranu, tedy jak mocné může být světlo.

Proto nyní stojíme před vámi, skrze můj paprsek zlatého světla, mou přítomnost jako Krále Slunečního Pána Archandělů, Slunečních Archandělů Světla, skrze Zdroj Slunce, Zdroj Života, zdroj podpory. Jsme zde v naší celistvosti, my všichni, a naše pozornost se upírá na vás. Zaměřili jsme se na vás. Požádali jste o to. Dříve vás nebylo dost na to, aby toto bylo možné. Proto nyní necouvejte. Nemějte strach. Nyní přišel rozhodující okamžik. Je třeba, abyste ukázali svou zásluhu a dokázat, nikoli nám, ale sami sobě, co ve vás skutečně je.

Před mnoha lety jsme začali s aktivací tím, že jsme rozpouštěli vědomí chudoby, vědomí role oběti, vědomí podmíněné lásky a vyzvali jsme vás, abyste přijali tyto svoje součásti, abyste mohli vstoupit do vědomí vítězství, vědomí blahobytu a vědomí nepodmíněné lásky. To vše vyústilo v projev toho, co nyní zažíváte bez ohledu na to, zda jste následovali naše učení či nikoli. V rámci velkého makrokosmického světelného projektu jsme jen jedna Skořápka Světla a všichni spolupracujeme jako skupina Mistrů, Strážců, Andělů, Archandělů a mnohých Elohimů, kteří stojí po vašem boku a pracují na vašem energetickém podpisu, který by nejlépe souzněl s námi či jinými skupinami, které nazýváme Skořápkami. Toto tvoří společnou životní plástev či strukturu a medově zlatý paprsek, který je sladkou stránkou života, se navrací zpět.

Osud lidstva se nyní blíží k rozhodujícímu okamžiku, kdy se ti, kteří splatili své dluhy, mohou povznést nad svůj osud. Povznést se nad svoji karmu a vstoupit do vlastního poslání, prožívat takzvaně svou dobrou karmu. Proto od tohoto okamžiku uchopte tuto příležitost každou součástí svého bytí, neboť právě teď máte ten největší a nejúžasnější vliv na společný otisk života.

Při mnohých příležitostech jsem vám již říkal, že již nezbývá žádný prostor, žádný prostor pro to, být obětí, pro setrvávání v sebelítosti, upoutáni a ponořeni do traumat vaší minulosti. Proboha, co myslíte, že tím dosáhnete, když víte, že to, na co se zaměříte, tvoří vaši budoucnost? Říkám vám to tak, jak to je, a ti, kdo mne znají, ví, že to nebudu zlehčovat. Chcete pravdu, tady je. A pravda je to, co vás osvobozuje. Popírání pravdy vám neurychlí cestu ke změně. Tím nemyslím, že byste měli znovu prožívat svá traumata tím, že se k nim budete vracet. Proboha, vždyť se stáváte mocnými Pracovníky světla. Máte dostatek vnitřní síly a odvahy znovu na ty chvíle pohlédnout, odhalit jejich smysl, vzít si dar, který z nich vyplývá a postoupit dál, zanechat to v minulosti a vytvořit si novou budoucnost. Čeho se týkala všechna ta učení? Co jste doteď dělali se svými životy, Drahocenní? No tak, co takhle konečně vyrůst a být opravdu dospělí?

Sami víte, že život je víc než jen bolest a utrpení. Víte to z hloubi svého bytí, víte, že život skýtá mnohem víc než to, co jste dosud zažívali. Proto se již sami před sebou neskrývejte, neutíkejte před svou minulostí, přestaňte pomíjet pomyslné kostlivce ve skříni, kteří vyčkávají v přítmí, aby na vás mohli vyskočit a pozřít vás zaživa. Jsou to totiž stíny vás samých, volají na vás a říkají „pojď blíž“. Měli byste se odvážit do svého nitra. Ovládněte to, co se tam skrývá. Buďte odvážní; pohlédněte do temnoty, neboť moudrost vaší duše obsahuje světelný plamen, který vám ukáže pravdu a odhalí vám skryté poklady zahalené v iluzi stínu. Ve skutečnosti prcháte pouze před přízraky, které chytře odpoutávají vaši pozornost a odvádí vás pryč od pokladů, které se za přízraky skrývají.

Vzpomeňte si na všechny pohádky, které kdy byly napsány. Často právě pohádky vypráví o tom, že je třeba pustit se do nebezpečných a skrytých končin, do tajemných jeskyní, na daleké ostrovy, prosekat se džunglí, bojovat s démony v lesích. Když je ovšem objevena pravda a démoni jsou přemoženi, náhle se ocitnete v nádherné síni plné nekonečného množství pokladů. Vzpomeňte si například na Indiana Jonese, pokud jeho příběhy znáte. Vidíte, jak i současní vypravěči, ať už si to uvědomují či nikoli, opakují stejnou věc, která tu byla již před dávnými věky. Postavte se svému démonovi. Pohleďte do tmy. Čelte temnotě a světlo se samo objeví.

Dvanáct slují či komnat podsvětí je dvanáct cest osudu. Dvanáct komnat podsvětí, vašeho osudu, tvoří váš otisk. Je to cesta, po které jste kráčeli jako lidské bytosti a museli se vyrovnat s dvanácti stezkami svého života, které vyústily ve zkušenost, která je nazývána životem. Komnaty jsou také známy jako dvanáct aspektů či dvanáct astrologických domů daných při narození. Stručně vám je nyní popíšeme.

První komnata je zaměřena na vás, vaše fyzické já, váš rozum a vaše nadání.

Druhá komnata je spojena s vaším peněžitým majetkem a schopností prosadit se a pracovat s movitým bohatstvím ve vašem světě.

Třetí komnata podsvětí se vztahuje k vašemu vědomí, vaší schopnosti komunikovat, k vašim sourozencům, sousedům a smlouvám či dohodám s dalšími jedinci ve vašem životě.

Čtvrtá komnata podsvětí se váže k vašemu otci, k takzvaným autoritám ve vašem životě, k vašemu domovu a tak říkajíc k hmotnému světu.

Pátá komora podsvětí je spojena s vašimi dětmi (pokud je vám souzeno je mít), tvořivostí, skutečnou láskou, s radostmi života, s tím, jak prožíváte sexuální akt, sexualitu a rozvoj tvořivosti s milenci a se skutečnou láskou, což zahrnuje také nedovolenou lásku.

Šestá komnata podsvětí je spojena s vaším zdravím a uzdravováním, s denními rituály, zvyklostmi a se službou světu.

Sedmá komnata se týká vašich partnerských vztahů, právních vztahů, romantických vztahů a toho, kde se nacházejí vaši přímí nepřátelé.

Vaše osmá komnata je spojena s procesy smrti, je to komnata nápravy a transformace. Je to váš vztah k prostředkům ostatních lidí a tím jak je to vnímáno ve vnějším světě ve formě daní, dědictví a tak dále. Je to také komnata okultních a tajemných věcí, která se pojí se devátou komnatou, skrze kterou vstupujete do světa rozvoje vztahu s Bohem a Bohyní; je to duchovní rozměr toho, co je utajené, je to váš vztah k cizincům, k cizím zemím, k vzdáleným aspektům vás samých, k vašim učitelům, duchovním učitelům a váš vztah k náboženství jako takovému.

Desátá komnata obsahuje energii vaší matky, vaší kariéry, vašeho poslání, vaší pověsti a toho, jak sami sebe v životě vnímáte.

Jedenáctá komnata je spojena s vašimi přáteli, s vašimi nadějemi a sny, přáními, skupinami či organizacemi, se kterými pracujete. Souvisí s tím, jaký vztah k vám skrze společnost mají děti, jaký vliv má společnost na vás, ale je to také komnata, která vám ukazuje v životě bohatství a štěstí. To je vám ukázáno předtím, než vstoupíte do poslední, dvanácté komnaty. A zde se nacházejí skryté oblasti. Je to oblast vašich skrytých nepřátel, nevědomí a všech podvědomých aspektů, které vedou k vaší vlastní zhoubě a neštěstí.

Těmito dvanácti komnatami se procházíte každý den. Když ale do komnat vstoupíte opravdu vědomě, porozumíte tomu, jak těchto dvanáct cyklů probíhá vaším životem, každých dvanáct hodin každého dne, každých dvanáct hodin každé noci, každých dvanáct měsíců každého roku, a že každých dvanáct let začíná nový cyklus. Pokud budete s tímto vědomě pracovat, drahocenní, povznesete se nad svůj osud způsobem, který byste si dříve nikdy nedokázali představit, neboť uvidíte svůj život otevřenýma očima a bez clony a iluzí podsvětí.

Dokud jsou věci udržovány v podzemí, jsou mimo vědomí, skryté ve tmě. Proto když porozumíte sami sobě, když jste připraveni vzít pravdu do svých rukou a přenést se přes svoji vinu, hanbu, strach ze selhání nebo cokoli podobného, jako je strach postavit se pravdě o sobě samých, do podsvětí pak vstupujete úplně jiným způsobem. Tentokrát máte v ruce pochodeň a stáváte se Indiana Jonesem, objevujete poklad a vzestupujete vzhůru z podsvětí dvanácti komnat do dvanácti svatých paláců, které skrývají poklady vašeho osudu.

Drahocenní, tyto energie, které v tuto dobu přijímáte, urychlují vývoj a rozšiřování lidského vědomí tím, že je pozornost lidí směrována zpět do vnitřního světa, aby si začali uvědomovat drobné věci, které dohromady vytvářejí tu nádhernou a velikou zkušenost, které ve vašem světě říkáte život. To také aktivuje energie, které bude vyzařovat to, co ukotvíme v Turecku v měsíci říjnu 2010. To, co tedy nyní aktivujeme 6:6., projeví částečně svou energii dne 10.10. Toto všechno připravuje energie pro nadcházející čtyři brány vzestupu. Věřte, že život se mění. Věřte, že tento mezník posunuje osu vědomí lidstva a to právě máme na mysli, když říkáme, že život, jak ho znáte dnes, se změní. Právě proto vám ukazujeme jak, což vás přivede k tomu, proč.

Takže jste připraveni zažít se svou duší extrémní dobrodružství poznávání sebe sama? Je to dobrodružství zažívání a uzdravování těch drobných částí vás samých, které ve vás vyvolávají neklid, sžírají vás; nevíte přesně, co vás zlobí a otravuje, ale víte, že máte zkrátka špatný den. Pro některé z vás je to dokonce zatraceně špatný život, ale víte co? Světlo na konci tunelu je světlo Otce/Matky Boha, které vám vychází vstříc – není to rychlík, který vás má přejet, jak zmiňují někteří z vás.

Chopte se proto této příležitosti, představte si kolektivní medovou plástev života naplněnou medovými Skořápkami Světla obsahujícími ty sub-atomické částice, ty semínka světla. Vy jste sub-atomickými částicemi medové plástve, zlaté světlo sladkosti života, a vstupujete do nového světa zkušenosti, aby vás jakékoli překážky v budoucnu neoslabily, ale jednoduše vás upozornily na další sub-atomický proces, který můžete navštívit, vstoupit do něj a přeměnit jej.

Cesta života je o transformaci. Cesta vzestupu je o transformaci, o přeměně a umírání ve starých formách,
abyste mohli jako Fénix znovu povstat a vstoupit do nového světa. Současný stav lze popsat také jako krizi středního věku lidstva. Uchopte proto svou příležitost pevně oběma rukama. Již není místo pro výmluvy, že vaše modlitby nebyly vyslyšeny a stížnosti, že jste na tomto světě sami. Vaše podpora nebude vždycky přicházet z hmotných zdrojů, s tím se smiřte. Pokud se tudíž budete vidět jako osamocené, pak to je možná váš úděl, který jste si nyní vybrali. Nejste ale sami, máte sami sebe, máte Matku Zemi, máte Boha/Bohyni, a máte ve své přítomnosti neustále sub-atomický svět. Neomezujte svá očekávání pouze na vnější fyzické zdroje. Nečekejte, že vaše štěstí bude přicházet od fyzických lidí. Neměřte svou hodnotu či štěstí podle toho, jak se k vám chovají ostatní. Měřte je na základě toho, jak se chováte sami k sobě a kolik snahy jste schopni vložit do překonání svého osudu a jeho uchopení do vlastních rukou. Je třeba otevřít své oči pravdě, povstat jako Fénix a žít svou cestu opravdově.

Drahocenní, naplňuje mne veliké nadšení, neboť vím, že vaše motivace je teď směřována v úplně jiném úhlu. Vaše energie vás motivuje a inspiruje k tomu, abyste na sebe hleděli jinýma očima a my se radujeme, oslavujeme a obrazně vzato vám nepřestaneme tvořit pořádné hlodavé červíčky. Snad vidíte spojitost mezi drobnými červíky a sub-atomickými částicemi, promiňte, chtěl jsem to okořenit troškou humoru, abyste přestali brát život tak vážně.

Drahocenní, přijměte naše poselství, podělte se o něj s ostatními, poslechněte si znovu naše slova a vězte, že toto je další úroveň toho, že se proudy obracejí, je to nový způsob vnímání sebe sama, nové dveře vedoucí skrze paradigma ochromení, klamu, iluzí a oslabení; nyní jste povoláni. Nezapomínejte nikdy na to, že všechny ty neviditelné ruce, které vás drží v náručí, jsou stále přítomné. Ta mnohá neviditelná srdce vás milují bezpodmínečně; jsme s vámi každým možným způsobem, pořád; nikdy nejste sami, neboť všichni jsme jedno. Kéž vám světlo nadále otevírá oči k sobě samým. Buďte v míru.

Já jsem Kuthumi-Agrippa,
Král Slunečních Pánů Slunečních Archandělů. Adonai.

Copyright a zdroj originálu: Michelle Eloff & The Lightweaver,  www.thelightweaver.org.
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info   Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.
 

Vyhledávání