Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Poselství od Archanděla Michaela na říjen
Poselství od Archanděla Michaela na říjen
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 01 Říjen 2010 08:19
"ZÁKON KRUHU * ZÁKON TROJÚHELNÍKU"
Přijala Ronna Herman
Milovaní mistři, žili jste až doposud v neskutečném světě: ve světě iluze, kde pravda byla překroucena, změněna a dokonce vymazána, abyste ztratili přístup ke své Bohem dané síle a zůstali uvězněni v realitě strachu, bojů a strádání.
Stvořitelův mistrovský plán pro tento vesmír je uložen ve vaší Svaté Mysli a klíč k moudrosti věků a k možnosti znovu se stát mistrovským spolutvůrcem na úrovni Země, je uložen ve vašem Svatém Srdci. Proto jsme vám už tolikrát zdůrazňovali, jak důležité je odstranit ochranný štít, který jste si před dávnými věky umístili přes své srdeční centrum v oblasti solar plexu, abyste zmírnili své prožívání zármutku a strastí. Nebyli jste si však vědomi, že tím byla velice omezena i vaše možnost vyzařovat navenek, neboť byl snížen také tok Božského Světla Stvořitele do vašeho Svatého Srdce i ven z něj. Následkem toho jste již nemohli aktivovat Pevné Částice Světla Stvořitele ve svém Svatém Srdci svými čistými láskyplnými úmysly. Proto jste od té doby měli k dispozici pouze Prvotní Látku Životní Síly v polovičním spektru. Váš Trojplamen již nemohl dále vyzařovat a tím se vytratily i vaše schopnosti spolutvůrců. Tak začal váš zápas o možnost napojit se a využít vašich Bohem udělených vlastností a nadání.

Nacházíte se v éře velkého obratu, nápravy a expanze a dostává se vám příležitosti harmonizovat veškerou negativitu, kterou jste sami vytvořili, když jste byli násilím uvaleni do stavu nerovnosti. Již jsme vám vysvětlili, že když jste vy, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, započali svou cestu do velké prázdnoty a neprojeveného vesmíru, byly zároveň vytvořeny důkladné plány pro vaši cestu zpátky do vznešených sfér Světla. Tyto plány byly pozastaveny do té doby, než měl přijít správný čas a než byly splněny určité podmínky. Tento čas nyní nadešel a plány byly znovu spuštěny na začátku 80. let 20. století pozemského času. Jistě jste si všimli, jak výrazně se v uplynulých třiceti letech změnily všechny etapy života lidí na Zemi. Milovaní, vězte, že to, co se v minulosti stalo, je pouze začátkem mnohem větších proměn a že my všichni usilujeme o to, poskytnout vám způsoby, pokrokové informace / učení a především jakoukoli příležitost překročit vlny změn s co největší lehkostí.

Krátce jsme vám několikrát vysvětlovali, jak jste svou Boží Přítomnost JÁ JSEM rozdělili do jednotlivých drobných částí, čímž jste připravovali svůj podíl na vytvoření galaxií, slunečních soustav a planet hutnější podstaty, v nižších dimenzích a na snížených frekvencích. Také jsme se již bavili o tom, jak se poté každá část vašeho Božství rozdělila na dvě Světelné Jiskry, jednu s ženskými atributy a druhou s charakteristikou mužskou. Každé z těchto hlubokých rozdělení bylo završeno v malé Světelné pyramidě, která byla vytvořena speciálně pro tento účel. Mistrovský plán nemohl nikdy selhat, neboť kdykoli jste rozdělili vlastní podstatu, zanechali jste za sebou éterickou repliku, která čeká na opětovné sjednocení v jedné ze Světelných pyramid. Tyto osobní pyramidy jsou rozesety po celém vesmíru, v každé dimenzi i v mnohých pod-dimenzích.

Náš Otec/Matka Bůh, Elohim/Stavitelé Forem a Archandělé vytvořili živoucí Pyramidy Světla na každé úrovni Stvoření, abyste měli přístup ke stavebním kamenům života. Tyto formy, které poskytují život, vytvářejí vstup pro frekvence Světla, které se nezbytně podílejí na transformaci, abyste se vy, lidské Bytosti, mohli navrátit do stavu vyššího vědomí, tedy do svého Božského stavu.

Nyní jste v procesu obnovy spojení s četnými stránkami sebe samých, které se nacházejí na mnohých úrovních páté dimenze. Někteří z vás se dokonce spojili s jedním či dvěma zlomky své Podstaty z šesté dimenze. Když mluvíme o Splynutí Duší, nejedná se o děj, ke kterému by došlo pouze jednou. Je to začátek dlouhodobého zázračného a složitého procesu, v němž kdykoli váš Energetický Podpis dosáhne určité frekvence, dosáhnete opětovného spojení s vyšší částí vaší Duše / Vyššího Já. Pyramida, která obsahuje Éterickou Repliku té konkrétní části Duše, se připojí do vašeho Světelného sloupu, který je vaším poutem k vaší Přítomnosti JÁ JSEM / Božímu Já, a Podstata tohoto Zlomku postupně splyne s vaším Duševním Já ve středu vašeho Svatého Srdce. Když dosáhnete určité úrovně Božího Vědomí, je tento proces výrazně urychlen a doba mezi jednotlivými Splynutími Duší se dramaticky zkrátí.

Zákon Kruhu byl zaveden v celém tomto univerzu a energetický dopad této velkolepé Myšlenky Sémě Nejvyššího Stvořitele nyní dosáhl své plné síly. Uzavřelo se období expanze pro tuto fázi Stvoření  a v nastávající fázi cyklu vysílá Stvořitel svou Podstatu, aby do ní zahrnul VŠE, co bylo ve fázi expanze stvořeno. Je to spojení veškeré vyrovnané, projevené Podstaty Stvoření, aby Nejvyšší Stvořitel, Bohové a Bohyně v celém Omniverzu a všechny Nádherné Bytosti Světla VĚDĚLI a ZAŽILI vše, co stvořili. Mnohokrát jste slyšeli rčení „jak nahoře, tak dole“. Je to veliká pravda, kterou je třeba mít na paměti. Zatímco totiž vy znovu nabýváte všechny stránky svého Božství, ke stejnému opětovnému spojení dochází směrem ven od Zdroje Nejvyššího Stvořitele.

Informace, kterou jsme vám dali, abychom vám pomohli znovu získat vaše schopnosti spolutvůrců, je ve vašem mikrokosmu duplikací tvůrčího procesu, který probíhá v celém Omniverzu. Nejprve si musíte osvojit schopnost přitáhnout k sobě Metatronické Světlo / Životní Sílu v Plném Spektru, tedy to, co je nazýváno Pevnými Částicemi a je vyzařováno do Řeky Života ze Středu Srdce našeho Otce/Matky Boha. Stane se přístupným tehdy, když je váš Energetický Podpis vyladěn na poloviční úroveň čtvrté dimenze a výše. Abyste mohli tento Boží dar plně využít, je třeba pochopit a aplikovat Univerzální Zákony Projevení; a zároveň musíte nejprve svými čistými úmysly aktivovat Pevné Částice Světla, aby pak tato Podstata Světla mohla být aktivována a začne proudit ven do světa. Abyste ten proces urychlili, je důležité mít okolo sebe postavené Kolo Stvořitele / Květinu Života a naplnit ho svým pozorně vytvořeným záměrem do budoucna. Poté, s pomocí Dechu Věčnosti, vašeho soustředěného záměru a vašich vědomých činů, je zásadně zrychlen proces projevení ve hmotném světě.

Tok Stvoření je nekonečný. K přestávce či Bodu Klidu dojde jen, když se formují a slučují Zárodky Myšlenek a Podstata Života je aktivována v mysli a srdci Stvořitele a na všech úrovních Stvoření, i na úrovni vás, tedy lidských spolutvůrců na planetě Zemi. Toho je dosaženo tím, že jsou Zárodky Myšlenek naplněny a aktivovány láskou. Zárodky Myšlenek jsou pak vyvanuty do prázdnoty a zhmotní se ve světě forem. Tento proces pokračuje v každém velkém cyklu až do té doby, než přijde čas, aby započal proces navrácení / znovusjednocení. Veškeré Stvoření je nyní v procesu začlenění do velkolepého Kruhu Božského Světla Stvořitele v očekávání dalšího velkého Bodu Klidu a dalšího významného cyklu expanze. Tento proces je znovu a znovu opakován na všech úrovních Stvoření v tomto univerzu.

Nacházíte se uprostřed vesmírného procesu znovusjednocení, mí odvážní přátelé, a v určeném čase projdete vývojem, ať už jedním či druhým směrem. Musíte si uvědomit, že tento proces transformace je dlouhý a složitý cyklus; avšak může to být také velkolepá cesta, pokud sami využijete učení moudrosti a pomůcek, které vám nabízíme. ZÁKON KRUHU stanoví, že jakékoli nové tvořitelské úsilí musí vyjít z Bodu Klidu Vůle/Síly, z Hlavní Podstaty Stvořitele/spolutvořitele.

ZÁKON TROJÚHELNÍKU je další nedílnou součástí Stvoření.
Je vám znám koncept Trojice z vaší Bible: Otec, Syn a Duch Svatý, což je vlastně Mužský aspekt Boha, První Paprsek Boží Vůle/Síly a Duch Svatý je Mateřský aspekt Boha, který byl naplněn Zárodky Myšlenek - Pevnými Částicemi – z mysli Boha Otce. Zárodky Myšlenek jsou poté aktivovány Druhým Paprskem Lásky/Moudrosti ze Středu Srdce Boha Matky a vyslány do univerza prostřednictvím Řeky Života, aby byly skrze vlastnosti, kvality a aspekty Třetího Paprsku využity Slunci (syny a dcerami) k nekonečnému tvoření světů a zázračných věcí.

Síla Trojice je v tomto vesmíru hybnou silou. Archanděl Metatron, Pán Melchizedek a já, Archanděl Michael, tvoříme Trojici Vědomí na vesmírné úrovni. Jsme nositeli aspektů a vlastností Božího Světla / Boží Moudrosti / Boží Vůle našeho Otce/Matky Boha a vyzařujeme je do tohoto vesmíru. Trojice Vědomí je v procesu tvoření důležitou součástí, neboť vlastnosti, atributy a aspekty tří mocných Božích Paprsků využíváte, pokud toužíte být úspěšnými, zkušenými spolutvůrci forem na jakékoli úrovni Stvoření.

Vy, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, jste se spojili s mnoha skupinami, velkými i malými, v celém vesmíru, a přijali jste zvláštní úkoly, které mají být vykonány ve skupině na rozličných místech v určitý čas. Již dříve jsme se zmínili, že ve vás, v Diamantových Jádrech vašich Božských Buněk, byly zakódovány spínače závislé na čase či určité události a byly či teprve budou aktivovány v předem daný okamžik či se začátkem některé části Velkolepého Plánu. Byli jste již součástí mnohých Buněk Trojice, kterým byly z nejvyšších míst zadány zvláštní úkoly. Tyto triády se většinou skládají z blízkých přátelských Duší, nebo z Duší, které spolu v minulosti měly již mnohé zvláštní úkoly a v budoucnu se opět sejdou. Skupiny tří, devíti a dvanácti se v současné době znovusjednocení častěji a častěji dávají dohromady, a v budoucnu se toto bude dít ještě více.

Jste připraveni rozšířit svůj obzor za hranice svého malého soukromého světa či reality mikrokosmu? Jste připraveni přijmout pravdu, že ovlivňujete všechny a všechno v tomto vesmíru, do větší či menší míry, a že všichni na Zemi i ve všech dalších sférách ovlivňují vás? Každého z vás se ptáme, jste připraveni užívat ty zázračné dary, na které máte přirozeně Svaté Právo? Co bude váš odkaz lidstvu a světu? Miřte až ke hvězdám, milovaní, protože když jsou vaše vize v souladu s Božím Plánem pro nejvyšší dobro všech, pro způsob vašeho projevu neexistují omezení. Zavolejte nás a my vám pomůžeme posílit vaše odhodlání. Vězte, že jsme vždy na blízku, abychom vám poskytli inspiraci, abychom vás vedli a ochraňovali, a vyzařovali k vám lásku našeho Otce/Matky Boha.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

Poznámka ke kopírování:
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info  Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
© www.ronnastar.com
 

Vyhledávání