Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Aktivace energií 10:10:10 - Poselství Vzestoupeného Mistra Kuthumiho
Aktivace energií 10:10:10 - Poselství Vzestoupeného Mistra Kuthumiho
Uveřejnil(a) Lenka   
Sobota, 09 Říjen 2010 17:24
prostřednictvím Michelle Eloff, 4.10. 2010, J.A.R.

Já jsem Kuthumi-Agrippa, přicházím k Vám na paprscích lásky a moudrosti, zdravím vás v tomto čase a přináším vám požehnání změny, sebereflexe, řádu a kázně. Zdravím vás, milovaní. S velikou radostí a potěšením v našich srdcích se dnes scházíme, držíme vás pevně v rukou Krista a v bezpečí rukou Božích.
Váš svět v současnosti stále prochází mocnými změnami. Všechny úrovně těchto změn vám nabízejí významnou příležitost uvědomit si hlubší stránky sebe sama, vyzývají vědomou mysl, aby se soustředila, aby se probudila a reagovala na zrychlení, ke kterému v životě dochází, jak uvnitř, tak vně vašeho Já. Vlny vzestupu nabízejí okna příležitostí, aby mohl každý jednotlivec vstoupit do mocných energií opětovného spojení, přinášejících s sebou změny, které vedou k řádu a kázni.

Kázeň, o které zde mluvíme, neznamená jen dennodenní opakování určité zvyklosti či rituálu. Je to také kázeň praktického využití zákonů pravdy, lásky, světla a moudrosti ve všem, co vaše Já činí. Tato kázeň každého částečně vede k iniciaci, k níž směřujete během této vlny vzestupu desátého dne desátého měsíce. Každý jste nyní vyzváni, abyste postoupili na novou úroveň své osobní síly a projevili svou vnitřní autoritu, kterou jste v nedávné době poznali.

Cesta k osvojení si své vnitřní autority není jednoduchá, neboť vyžaduje, abyste sami k sobě byli naprosto upřímní, otevření a přijali všechny stránky vás samých, které bojují a brání se vašemu skutečnému Já. Kdykoli odhalíte hlubší úroveň svého vědomí a zjistíte, co ve skutečnosti určuje vaše slova, vaše myšlenky i činy, vidíte o něco větší část sebe sama, což je velice důležitý nástroj. Být Opravdovým a uvědomovat si to, znamená, že všechny masky jsou sejmuty, všechny pláště odhozeny a vy stojíte tváří v tvář holé pravdě.

Většina lidí nechápe, co je pravda. Jejich život se zakládá na jednoduchých pravdách, které vidí a zažívají ve svém světě - na tom, co je ve společnostech zavedeno, tedy zákony, pravidla, nařízení, a přitom si ti lidé neuvědomují, že zdroj těchto zákonů, pravidel a nařízení není založen na pravdě. Naopak, většina hodnotových systémů ve společnostech je založená na falešných identitách, na nesprávném pojetí, a tyto domněnky způsobují, že se lidé odcizují od toho, co by mělo být součástí jejich života.

Vnitřní autorita vám pomáhá napojit se na hlubší zdroje vaší osobní odvahy a síly.
Tyto zdroje osobní odvahy a síly vás inspirují ke krokům, o kterých jste možná ani v minulosti nepřemýšleli; dokonce vás inspirují k podstoupení rizik, která jsou důležitá v tom, že díky nim vždy posunete dál své vlastní hranice a získáte tím větší sebeúctu. Pokud zůstanete sedět ve svém pohodlí, mnoho se nezmění. Často slýcháte, že kdokoliv setrvává v určitém druhu chování a čeká, že výsledek bude vždy jiný, se chová dosti hloupě. Je spíše naprosto nesmyslné věřit, že by tomu tak opravdu mohlo být. Tím myslím, když se někdo chová podle určitého vzorce a očekává vždy jiný výsledek.

V poslední době jsme na vás naléhali abyste se posunuli kupředu, abyste přijali svůj život na hlubší úrovni odvahy, na hlubší úrovni odhodlání, na hlubší úrovni ctnosti. Uvidíte tak, že překlenutí propasti mezi starým a novým světem není zdaleka tak strašné, jak jste si původně představovali. Je potřeba odvaha. Jsou potřeba všichni ti podivní, nezkrotní, excentričtí a pobláznění lidé jako jste vy, aby to všechno prolomili a částečně zpřístupnili, aby ostatní spatřili, co leží za hranicemi jejich pohodlného života, jejich světa omezujících pravd, abych tak řekl.

Vaše pravda se může ostatním zdát odlišná. Avšak pravda o životě se vždy točí kolem podobného základu. Nikdo nemůže popřít, že se v současnosti cesta životem mění. Transformace je jádrem toho, co se nyní děje. Jsou tím ovlivněny všechny stránky i oblasti života. Nadcházející vlna vzestupu s sebou přináší sílu světla, které zboří mnohé hradby, odplaví staré nánosy a mnohé lidi bude tato vlna unášet na svém hřebenu. Ostatní se mohou cítit, jako když je cosi smete a oni neví, kam vlastně směřují. Někteří mohou mít pocit, že se topí, zatímco jiní budou křičet z radosti a nadšení z té divoké jízdy. Ať již bude vnímána jakkoli, přichází změna. Změna je důsledek toho, co se děje právě teď.

Na povrch se vracejí antické tradice moudrosti a velká část toho, co bere moderní svět jako neochvějnou pravdu a jediný způsob života, se zhroutí. Padne také mnoho zažitých systémů, na kterých moderní společnost silně závisí. Toto je nutné, aby se do velké míry život zjednodušil. Jednoduchost je klíčem k vnitřnímu míru a svobodě. Víte, že vlivem vnějších rozptýlení a zmatků je život postupně složitější. To vás oddálilo od Ducha, od duchovního rozměru životní cesty. A bez duchovního rozměru je zbytek života do velké míry prázdný. Proto aby jednotliví lidé nalezli vášeň života, dostali odpověď na otázky typu kdo jsem, co tu dělám, co je mým cílem, je nutné tuto cestu podstoupit. Nikdo není výjimkou. Nikdo nedostane přednostní vstupenku do vyšších sfér, kde sídlí Nanebevzatí Mistři či kde existuje vyšší inteligence. Svou vstupenku si musíte zasloužit.

Nyní pro vás nadešel čas, kdy se každému z vás dostává větší odměny za jeho snahu. A i když se vám i překážky a výzvy zdají větší či obtížnější, odměna bude vždycky stát za to. Jste odhodlaní k tomu, co obnáší překonání všech překážek? Nebo jste ochotni zůstat ve své zóně pohodlí jenom proto, že je tam bezpečno a nechce se vám vykročit do neznáma? Kdokoli odmítne vystoupit ze všeho starého, nesmí si pak stěžovat na nepřízeň ve svém životě, tím spíš, pokud již byly odhaleny střípky budoucnosti.

Všem Pracovníkům Světla je vysílána zpráva, že nadešel čas.
Upozornění se dostalo každému, každé Duši. Nikdo není vynechán. To, že však někteří lidé neposlouchají, je pak něco zcela jiného. Je třeba, abyste všichni pochopili, že čas změny je tu v plné síle. Odliv se změnil v příliv. Rozednívá se a vy jste svědky té největší změny v duchovní historii Země. Prožíváte světelné spojení mezi antickými tradicemi svatých pravdivých světů a moderním světem. Východ se setkává se Západem. Vnitřní a vnější svět se střetnou na mnoha rovinách.  Tento střet povede k hlubokému propojení, pokud však budou lidé ochotni zbavit se svého nižšího ega, tedy všech popudů a záměrů založených na strachu, pokud převezmou odpovědnost za svůj život a povezou se na vlnách, splynou s proudem života. Nelze snad dostatečně zdůraznit, jak moc důležité je, aby se všichni probrali a zjistili, že ten bájný svět, ve kterém se lidé domnívají, že žijí, je ve skutečnosti něčím úplně jiným. Toto je zlomový okamžik. Právě teď se v širších sítích vědomí ukotvuje síla zlomového množství probuzených lidí.

Já, Kuthumi-Agrippa, stojím před vámi a připomínám vám, že každý jeden z vás, kdo teď slyší můj hlas, si již určil svůj záměr povznést se výše.
Požádali jste Ducha, aby vás osvobodil, aby osvobodil vaši mysl i vaše srdce, aby vás uzdravil a zbavil vás vaší bolesti a utrpení. Vaši práci my za vás neuděláme, i vy máte čistě svoji zodpovědnost, avšak budeme s vámi na každém kroku vaší cesty.  Jsme po vašem boku při každém úderu vašeho srdce. Jste nyní nuceni se více než kdy předtím spolehnout čistě na svou důvěru a přijmout zdroj života způsobem, o kterém se vám dříve ani nesnilo. Vlastně to, co se vám zdálo příliš vznešené, velkolepé a neskutečné, se nyní stává hlavní náplní vašeho života. Nikdy ale zároveň nezapomeňte na praktickou stránku života, ukotvujte se ve svém těle a ujistěte se, že i skutečně děláte to, o čem ostatním vyprávíte, a jdete ostatním příkladem.

Není možné mít intelektuální vědomosti, aniž byste v praktickém životě vykonávali to, co jste se naučili na teoretické rovině. Teorie sama o sobě není nic. Činy mluví mnohem hlasitěji než slova. Oči Matky/Otce Boha nikdy nespí. To se někdy nazývá vaším svědomím, je to část vás samých, která vás sleduje, pozoruje, ví, co všechno děláte či neděláte a je si vědoma všeho, co popřete, co odmítnete, i každé vaší výmluvy. Nyní nastal čas dát všechny výmluvy stranou, skončit se zapíráním, jít krůček po krůčku, den po dni a začít se chovat jinak v oblastech, které si přejete změnit.

Chtěl bych vám připomenout, že vlastní volba je jen malou součástí celé rovnice změny. Všichni rádi mluví o rozhodnutích, svobodné vůli, touze po změně. Volba je jen prvním krokem a právě na tom, co následuje, závisí, jestli ke změně nakonec dojde. Jde o vaše činy a sílu uskutečnit rozhodnutí, která jste učinili. Pokud někdy klopýtnete, nevzdávejte to. Všechno chce svůj čas. Naopak, pokud nepostupujete, vracíte se ve vývoji, nebo váháte, zastavte se. Uvědomte si, co přesně se děje, abyste se mohli opět vrátit na správnou cestu. Vzdát to po prvním pochybení, je zbabělost. Naopak právě vytrvalost vás dovede k cíli, a cokoli se po cestě naučíte nového, se stane prostředkem k dosažení skutečné moudrosti.

Dalším významným přínosem a podnětem této vlny vzestupu je oproštění se od soudů a kritiky ostatních i sebe samých. Jste povoláváni na místo v samém středu vesmírných zákonů. Kdo jste se s těmito učeními již setkali, to dobře víte. Řiďte se sami tím, co kážete. Pamatujte, jak jsem řekl, teorie není nic, pokud ji nedoplníte činy. Pracovníky Světla přece nejste nazýváni bezdůvodně. Jste pro nás Tkalci Světla, neboť jste se sami rozhodli být součástí komunity, v jejímž čele stojím já, Kuthumi-Agrippa. Toto bylo utvořeno skrze srdce Kristovo a uloženo mně, přičemž mi vypomáhá Máří Magdalena, Lady Guinevere (Ginevra), Bohyně Jezabel, Mistr Ježíš, Lord Soltec a má sluneční rada archandělů. Všichni jste součástí komunity Tkalců Světla, jste předurčeni, abyste se stali „extrémními“ pracovníky světla, jak vás s hrdostí nazýváme. Extrémními ale vlastně jste, neboť jste pro dosažení pravdy zvolili extrémní prostředky. Příslib nového života činíte skutečností a učíte to potažmo i ostatní.

Tato komunita byla vytvořena za velmi zvláštním účelem a má velice jasné znaky. A každý člověk, kdo se k těmto znakům připojí, náleží do skupiny extrémních pracovníků světla. Já Kuthumi-Agrippa ve své energetické formě Kuthumi-Agrippa jdu v čele jako mistrovský učitel, skrze nějž se tyto energie projevují. Máří Magdalena je pro tyto energie ztělesněním ženského principu. A každý z vás stoupá po posvátné spirále vstříc vrcholu lásky a moudrosti v závislosti na volbách, které učiníte. Můžete se pohybovat jakýmkoli směrem, který si vyberete. Nikdo není touto komunitou vázán. Jste svobodné duše, poslové Světla, kteří se spojili dohromady, aby mohli šířit poselství světla, lásky a moudrosti. Věříme, že tímto způsobem mnoho dalších lidí objeví svou vnitřní pravdu, jádro svého vnitřního klidu a své vnitřní autority, a tím rozšíří obzory vykreslující povahu a podstatu jedinečného otisku těch Opravdových. Toto je hlavní téma pro aktivaci v tak významné datum; je to energie, kterou vám přináší vlna vzestupu.

Každý z vás je ke své službě povoláván novým způsobem. Je vám poskytnuta příležitost odpovědět na toto volání a podílet se na životě na mnohem hlubší úrovni a s větší zodpovědností. Můžete být pochodněmi Světla, které urychlují změnu. Jste odhodláni pokračovat po cestě Opravdových po našem boku? Jste rozhodnuti dělat to, co jste ještě nikdy nedělali a prožívat nové události, které ještě nikdo neprožil? Jste ochotni zbořit hradby svého pohodlí? Toužíte po hlubším propojení se svým Já a s Matkou/Otcem Bohem v každém jeho/jejím projevu? Pak tedy pojďte, povstaňte, dospějte, buďte realisté, pohlédněte životu přímo do očí a přiznejte si, co je pravda a co je iluze. Zbavte se svých výmluv a najděte řešení. Zbavte se sebezapření a buďte bdělí. Zbavte se strachu a uvidíte, že cesta se před vámi sama otevře. Otevírá ji pro vás právě tato vlna vzestupu. Jste povoláni do středu energie Centrálního Slunce, abyste přijali obnovující energie a mohli posílit své pouto s osvícenou hierarchií.

V této vlně vzestupu máte na výběr: buď postoupit výše, nebo ustoupit vzad. Pokud se rozhodnete postoupit a kráčet dál, vězte, že vás bude stát velké množství vnitřní síly a spoustu odvahy nezabývat se vnějším světem, ale sami sebou. A když říkáme vidět sebe sama, nemyslíme tím nutně vidět jen svou temnou či stinnou stránku. Popravdě je pro lidské bytosti mnohem náročnější vidět svou vlastní krásu, vidět veškerou svoji sílu a moc. Právě toto vyžaduje vaši odvahu, neboť mnozí se svého vlastního světla bojí. Bojíte se svého světla, protože máte strach, že byste takovou energii nedokázali trvale udržet. Čekáte, že ten proud nevydržíte a v okamžiku, kdy získáte plnou hybnou sílu, zase se zhroutíte zpět. Ale i kdybyste tu sílu na chvíli ztratili, nic se nestane! Jen stále hleďte před sebe.

Nyní přichází to, na co jste vždycky čekali. Ve vašem životě nastává zlomový okamžik. Je to zlomový okamžik pro veškeré sféry života na planetě Zemi. Nejen v jeho viditelné podobě, ale i v neviditelných sférách, protože se otevírají mnohé brány a dimenzionální portály a ti, kdo jsou ochotni život uchopit novým způsobem, budou mít možnost tyto nové sféry navštívit. Objevíte dimenzionální portály a prožijete věci, o kterých jste dříve jen snili nebo si je představovali. A jediným důvodem, proč jste si je mohli představit, je že tyto věci existují. Člověk si nikdy nemůže představit nic, co by již neexistovalo. Vedle toho však existuje ještě mnoho věcí, které lidská mysl zdaleka nepochopila. Nemůžete si je představit zkrátka proto, že jste ve svém vnímání omezeni.

Nyní se ale osvoboďte. Dostaňte se za ty hradby. Riskujte svůj život, svůj starý život pro ten nový. Strach a zmatek patří minulosti. A i kdybyste strach pociťovali, překonejte ho a stejně si jděte za svým odhodláním. Koneckonců jste „extrémní pracovníci Světla“, nebo ne? Proto věříme, že pocit překročení vlastních omezení vás požene vpřed. Ten pocit, že jdete až na hranici svých možností a následně zjistíte, že když se probojujete ještě dál, objevíte v sobě samých naprosto neprozkoumané oblasti. Pak budete vědět bez jakékoliv pochybnosti, že ty hluboko ukryté pocity, které někdy míváte, že ten hlas v hloubi vás samých, který vám našeptává, jak jste nádherní, jak jste vznešení, že toto vše je pravda. Vaše nádhera a vznešenost vám ukážou další rozměry života. Musíte ale tohle vše umožnit – a my vám ukážeme, jak. Prostě pojďte s námi. Buďte odvážní, učiňte svá rozhodnutí a řiďte se jimi.

Každému z vás děkujeme za odvahu a odhodlání, díky kterým jste se dostali až sem. Jsme si jisti, že budete i nadále pokračovat, neboť jste poznali již příliš mnoho z vlastního nitra, abyste to nyní vzdali a vrátili se ke svým starým zvykům. Spojujeme proto své síly Světla a kráčíme dál, porážíme světy temna, tuto práci milujeme a kamkoliv jdeme, tam zanecháváme stopy Světla. Nyní se s vámi loučíme a stopu Světla zanecháváme ve vašem srdci, vaší mysli, vaší Duši i ve vaší duchovní podstatě. Nikdy ani na okamžik nepochybujte, nebojte se, neboť nejste sami. Nechť jste požehnáni vším tím, co v tuto chvíli potřebujete a nechť vidíte, jak se před vámi rozprostírá kouzlo života díky vaší víře, že v životě existuje víc než to, co je viditelné.

Já jsem Kuthumi-Agrippa, strážce zlatého paprsku lásky a moudrosti, zdravím vás a žehnám vám. Adonai.

Michelle Eloff, Jižní Afrika

Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita za účelem finančního zisku a bude uveden zdroj informace. Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na www.thelightweaver.org.

Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů.
 

Vyhledávání