Aktualitky

Každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00

Zapojte se s Evou Puklovou, Zdeňkem Krejčíkem a ostatními do každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00 a vysílejte s námi harmonii do center strachu na planetě. Více zde.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Jedinečný dar Mistra Ježíše
Jedinečný dar Mistra Ježíše
Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 27 Leden 2011 14:41

Přijato Natalií Glasson 17. 1. 2011

Milovaní bratři a sestry světla, je mi ctí, že před vás mohu předstoupit, abych k vám promluvil a sdílel s vámi své vědomí.

Dovolte mi, abych podržel vaše ruce ve svých; dovolte, abych vám je umyl s láskou Stvořitele. Ať je každý a vše, čeho se od této chvíle dotknete, naplněn Jeho láskou.

Dovolte mi, abych podržel vaše nohy ve svých rukou; dovolte mi, abych je vykoupal ve Stvořitelově lásce. Ať je každičký váš krok na Zemi krokem lásky.

Dovolte mi, abych vás objal ve své náruči; dovolte mi, abych omyl vaši bytost ve Stvořitelově lásce, abyste poznali a pocítili, že nejste nikdy sami. Stvořitel sídlí trvale ve vašem nitru. S láskou Stvořitele rozpouštím všechny obavy, které můžete mít z uvědomění si sebe sama jako velkolepé bytosti lásky, jako posvátné nádoby Stvořitelovy lásky. Ať láska Stvořitele smyje strach, abyste si uvědomili, že zde není nic, čeho by bylo třeba se obávat, a že Stvořitel vás miluje bezpodmínečně a navždy. Nevyhýbejte se Stvořitelově lásce, je to vaše božské právo vědět, že si zasloužíte Jeho lásku, protože jste tak úžasní, vzácní a posvátní. Víte, že jste milováni v každičkém jednotlivém okamžiku dne, ať spíte či bdíte? Uvědomujete si, že jste milováni naprosto a absolutně s každým vaším nádechem? Láska Stvořitele vám nebude nikdy odejmuta a ani vám odejmuta být nemůže; je na vás, abyste ji přijali, uvědomili si ji a projevili. Láska Stvořitele je esencí života; jestliže sami sobě nedovolíte pocítit, zažít a vyjádřit tuto lásku, potom jste opravdově nezakusili život na Zemi. Existuje zde tolik pozoruhodných věcí k vidění, vůní a zkušeností, ale nic se nevyrovná tomu, když pociťujete Stvořitelovu lásku; víte, že Jeho láska je v každém okamžiku všude kolem i ve vašem nitru a nebude vám nikdy odejmuta. Stvořitelova láska je jediná skutečná věc, na kterou se můžete spolehnout, ať už jste zde na Zemi nebo na onom světě. Je naším právem a potřebou duše důvěřovat a věřit ve Stvořitelovu lásku. Když si uvědomíte, že láska Stvořitele je uvnitř vás samých, když z celého srdce uvěříte v Jeho lásku a vůli, pak pochopíte, že neexistuje nic víc, co byste mohli potřebovat, protože se budete cítit zcela naplněni na všech úrovních svého bytí.

To, po čem nejvíce toužíte, je Stvořitelova láska a proto, bratři a sestry, již není třeba dále trpět, Jeho láska je s vámi, aby vás pevně objala a chránila. Jestliže zaženete své obavy a seberete odvahu, poznáte lásku Stvořitele a budete se koupat v blaženosti, radosti a léčivé energii. Já i vaši průvodci jsme zde, abychom vám pomohli, nemusíte toho dosáhnout sami; vše co je třeba udělat, je požádat a dostane se vám toho v pravý čas.

Mou snahou je pomoci vám pochopit, jak jste vy sami vzácní, jak vzácní jsou všichni kolem vás a že nikdy nejste sami. Mou největší snahou, jako bytosti lásky, je podílet se a probouzet lásku Stvořitele v druhých.

Zasloužím si Stvořitelovu lásku.
Jsem Stvořitelem milován bezpodmínečně a věčně.
Jsem za všech okolností neohrožený a milující.
Snadno poznávám Stvořitelovu lásku kolem sebe i v sobě samém.
Stvořitelova láska objímá, léčí a probouzí mé bytí.
Já jsem Stvořitelova láska; jsem čistotou lásky v její manifestaci na Zemi.

Tato prohlášení si můžete říkat sami pro sebe, ale nejen si je říkejte, ale také je pochopte a prociťte pravý význam slov a význam, jaký mají pro vás.

Dovolte mi obejmout vaši duši v lásce ke Stvořiteli, abych umožnil pravdě a esenci vaší duše, aby se rozrostla, nasytila a zintenzívnila. Vaše duše je ostatně esencí Stvořitele ve vás samotných. Rozpoznání vlastní duše je vzpomenutím si na skutečnost vašeho bytí a na to kým jste. Prociťujte, uvědomujte si, nebo přijímejte lásku Stvořitele, která mohutní ve vašem nitru. Já jsem zde, abych vás podpořil, chránil a konejšil ve své lásce; jsem oddán svému úkolu pomáhat vám; dovolte sami sobě oddat se jednotě se Stvořitelem a přijetí lásky.

Abychom opravdu pocítili Stvořitelovu lásku, která je uvnitř a kolem nás, je potřeba se Stvořiteli odevzdat. Odevzdat se znamená vzdát se všeho, nebo nechat odejít vše, co už není více potřeba. Odevzdat se Stvořiteli znamená podřídit Mu vše, co vám působí bolest a utrpení, vše, co vás brzdí a co vás omezuje. Znamená to oddělit se od jakékoliv negativity, kterou můžete zakoušet a obětovat ji Stvořiteli. Když Mu odevzdáváme svou negativitu a žádáme o nejvyšší světelné vibrace, aby nás očistily a léčily, pak Stvořitel přemění všechnu negativní energii v pozitivní milující světlo. Setrvávání v negativitě je jednoduše škodlivé jak pro mysl, tak i pro city srdce a fyzické tělo. Odevzdáním všeho Stvořiteli dokážete své odtržení se od negativity, uvědomění si, že negativita nebo bolest není vaší přirozeností a ani jich není potřeba. Někdy nedokážeme nechat odejít nepotřebnou energii tak snadno jak bychom možná chtěli, ale to je proto, že skrze tuto situaci nebo pocit máme dostat nějakou lekci. Pamatujte, že nemusíte procházet životem sami; Stvořitel je zde, aby vám pomohl a odstranil všechny překážky, pokud jej o to požádáte. My všichni jsme velice poctěni, když se dozvídáme, že zde působí energie, která se skládá z čisté lásky, že láska je bezpodmínečná a věčná. Jaký nádherný dar nám byl dán. Když to pochopíte, uvědomíte si, že jste velmi vzácní, musí tomu tak být, protože jste požehnáni nádherou a dokonalostí. Věřím, že to je ten největší dar, jaký duše mohla obdržet, být milována bezpodmínečně a věčně; neexistuje žádný větší dar. Teď je načase, abyste svůj dar přijali, teď je na vás, abyste to zakusili.

Kdykoliv se cítíte v nepohodě nebo odmítnuti, připomeňte si, že vám byl dán dar bezpodmínečné a věčné lásky, rozpoznejte tuto lásku ve svém nitru a potom řekněte nahlas nebo v duchu,

„Odevzdávám všechny špatné energie, bolest, iluze, trápení, negativitu a nedostatek lásky Všemohoucímu Stvořiteli. Oprošťuji se od těchto energií a dovoluji jim, aby se proměnily ve světlo nejvyšší vibrace.“

 Zhluboka dýchejte:

„Prosím, ať z mé duše vyzařuje neustále sílící energie radosti a lásky.“

Vydat se Stvořiteli také znamená uvěřit ve Stvořitelovu vůli a v božský plán vaší existence na Zemi, abyste pochopili, že v každém okamžiku vaší existence zakoušíte božskou dokonalost Stvořitele, a zcela v ni uvěřili. Tato vaše víra umožní projevení se Stvořitelovy dokonalosti, a vy přirozeným způsobem nastoupíte cestu, která vám pomůže tím nejlepším možným způsobem. Může se zdát, že je obtížné mít důvěru ve Stvořitelovu vůli, když zažíváte chaos nebo bolest, ale je to hned po lásce ten nejléčivější nástroj; znamená to věřit, že všechno má svůj důvod, a že ze všech situací vyvstávají jen samá pozitiva.  

Odevzdat se Stvořiteli znamená nabídnout mu sebe sama pro úplnou a neomezenou léčbu. Čím více dosáhnete a čím více to budete praktikovat, tím více budete spojeni se Stvořitelem, který časem přetvoří celé vaše bytí v lásku.

Příští týden se vrátím, abychom si mohli pohovořit o srdeční čakře.

S posvátnou láskou,
Váš bratr a přítel,

Mistr Ježíš
 
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila pro www.transformace.info Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání