Aktualitky

46. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Sardinie a Liparské ostrovy

Sardinie a Liparské ostrovy (Aiolské / Eolské ostrovy)

Tentokrát se vydáme poznávat krásy ostrovů Středozemního moře. Termín: 11.9.-27.9.2020. Je nutné se co nejdříve přihlásit a poslat zálohu.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou "DRŽÍTE KLÍČ KE SVÉ VLASTNÍ VZNEŠENOSTI" - Poselství od Archanděla Michaela, květen 2011
"DRŽÍTE KLÍČ KE SVÉ VLASTNÍ VZNEŠENOSTI" - Poselství od Archanděla Michaela, květen 2011
Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 19 Květen 2011 14:23
Poselství přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, nikdy nezapomínejte, že strach vám ubírá vaši sílu. Strach vytváří kolem vás mříže omezení a nečinnosti. K ovládnutí masové populace je potřeba jen to, aby lidé byli napojeni na omezující frekvence nižších dimenzí a zůstávali tak ve stravu strachu. Tím je zajištěna jejich trvalá nevyrovnanost a neschopnost se samostatně projevit. Maya, neboli velká iluze, je jen váš pocitový dojem, ne skutečný stav věcí. V astrálních rovinách vědomí existují velice silné mentální, emocionální  a éterické myšlenkové formy. Masy jsou řízeny především prostřednictvím emocí a přízemních myšlenkových postojů. Kyvadlo lidské víry se houpe ze strany na stranu v reakci na nejsilnější, nejvlivnější teorie či informace dané doby a v širokém spektru lásky a strachu je lidstvo udržováno v nevyrovnaném stavu. Masy, které jsou uvězněné v temnotě chrámu fyzické schránky, se stále častěji uchylují k násilí, když se probouzí jejich vnitřní potřeba svobody a vyšší vlnové délky Světla pomalu prostupují jejich vědomím.

Mí udatní bojovníci Světla, nejlepší způsob, jak se nenechat ovlivnit těmito silnými, útočnými myšlenkovými formami, je posilňovat a udržovat si spojení s vaším Vyšším / Duchovním Já. HVĚZDNÁ SEMÍNKA / SLUŽEBNÍCI SVĚTA musí více než kdy předtím zůstat pevní a stále se snažit žít a působit svým SVATÝM SRDEČNÍM CENTREM, které je jejich CENTREM SÍLY. Je vám dávána příležitost vyzkoušet své nově nabyté duchovní schopnosti a naučit se využívat vlastnosti, ctnosti a dovednosti prostředí vyšších dimenzí, do kterého se nyní přicházíte začlenit. Každá dílčí úroveň vyšších frekvencí, ke které získáte přístup, vám přinese podrobnější informace a pokročilejší schopnosti a nadání, díky nimž se zvýší vaše síla projít všemi zkouškami a vývojovými změnami s lehkostí a elegancí. Vaše schopnost udržet si záměr a soustředit se na Cestu bude exponenciálně růst v závislosti na tom, jak se bude zvyšovat vaše Božské vědomí.

V těchto chvílí zlepšujete svou duchovní citlivost a schopnost napojení. Tím se bude rozšiřovat vaše vědomí i okruh jeho vyzařování. Postupně získáte trvalé napojení i dokonalejší pohled na to, co se v každé chvíli odehrává - co se děje najednou ve všech třech fyzických realitách - na úrovni mentální, emocionální a jakékoli duchovní úrovni, se kterou souzníte. Neustále je třeba pozorně vnímat šeptání vašeho Duchovního Já a naladit se na inspirující hlas vašich nebeských učitelů a průvodců. Musíte si navyknout na ticho ve vašem vnitřním i vnějším světě. Také je důležité, abyste rozvíjeli svou citlivost / schopnost napojení na vnitřní hlas mistra, se kterým máte spolupracovat. Jakmile přemůžete věčné švitoření mysli a ega, budete připraveni přebývat v auře mistrovského učitele a Světlo vaší Duše bude zářit do světa.

Skupinové uvědomění je důležitou součástí Mistrovství. Je důležité, abyste si vytvořili touhu sloužit a podřídili svá vlastní přání nejvyššímu dobru skupiny. Vaše Duše a Vyšší Já vám nabízejí to nejlepší vedení a rady týkající se nejvhodnějšího způsobu, jak dosáhnout Mistrovství a jak naplnit své pozemské poslání. Jakmile si začnete budovat důvěrný vztah s těmito Světlejšími částmi vašeho Já, postupně se zlepší vaše uvědomění vlastní Duše a otevřou se před vámi nové příležitosti. Budete muset vyvážit své vnitřní tužby se svými činy ve vnějším světě. Musíte objevit svou vlastní jedinečnost a snažit se být tím nejlepším JÁ, jakým budete moci být.

Obrácení pozornosti do vlastního nitra je cesta skutečného Objevení sebe sama. Vaše Bohem dané vlastnosti jako síla vůle, tvořivost a inspirace jsou společně s odhodláním tvořit jen dobro uloženy ve vaší Svaté Mysli a vašem Svatém Srdci. Sami držíte klíč ke své vlastní vznešenosti. Musíte se vědomě napojovat na své vnitřní schopnosti a na moudrost své Svaté Mysli a zdokonalovat se v jejich používání. Musíte využít svou Božskou Vůli a uchopit svou Božskou Sílu. Tím budete moci dosahovat stále hlubších úrovní Sebeuvědomění a Vesmírného uvědomění.


OTÁZKA:
„Jak je známo, jaderné záření děsí lidi po celém světě, nemluvě o lidech v Japonsku. Chci se zeptat, jestli existuje možnost ochránit sebe a své okolí před tímto zářením. Bylo by skvělé, kdyby nám Archanděl Michael mohl dát v tomto ohledu nějakou radu či návod.“ H.O., Tokyo, Japonsko

ARCHANDĚL MICHAEL: MUSÍTE SE STÁT MAGNETICKÝM CENTREM SVĚTLA. TO JE PRO VÁS, KTEŘÍ SE SNAŽÍTE STÁT SE SLUŽEBNÍKY SVĚTA, NEJVYŠŠÍ PRIORITA.

Je čas, abyste vy, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, přijali plnou míru vlastností, ctností a nadání Božského vědomí v rámci této galaxie.
Na tuto chvíli jste se připravovali velice dlouho a mnozí z vás jsou již připraveni vystoupit vpřed a pojmout to nejvyšší množství Světla Stvořitele, jaké je vaše fyzická schránka schopná snést. Vaše Božská Buňka s Diamantovým Jádrem září velice jasně a rychle se zvětšuje okruh vyzařování vašeho aurického pole a vašeho vlivu na okolí. Mnozí z vás již téměř dosáhli nejvyšší možné míry frekvencí Světla, které je možné pojmout během pobytu v zemských sférách. Byla udělena Boží Výjimka, aby nejvíce pokročilí duchovní vůdci mohli zůstat mezi lidmi a být tak zářnými příklady pro ostatní, šířit své Světlo a svou moudrost a rozdávat naději a povzbuzení těm, kdo se snaží probudit a znovu uchopit svou Božskou sílu. V minulosti se mistři stáhli z povědomí veřejnosti a plnili dál své poslání v ústraní, neboť takových, kteří byli schopni vyslyšet volání a vstoupit na obtížnou cestu Probuzení duše, bylo málo a byli od sebe vzdálení.

Vyzýváme vás, abyste dovolili síle vůle, ochraně a výzvě PRVNÍHO BOŽÍHO PAPRSKU, aby vás inspirovala a motivovala. Vyzařujte lásku, soucit, osvícení a moudrost DRUHÉHO BOŽÍHO PAPRSKU a přijměte vlastnosti, atributy a ctnosti TŘETÍHO BOŽÍHO PAPRSKU.  Stejně tak přijměte touhu stát se zdatnými spolustvořiteli v souladu s Boží Vůlí našeho Otce/Matky Boha. Je naprosto nezbytné, abyste ProSvětlili své bytí nádherným Fialovým Plamenem SEDMÉHO PAPRSKU. Pozorujte, jak plane pod vašimi chodidly a postupně vás celé zahaluje do Božského Ohně přeměny, což vám umožní libovolně měnit povahu své energie. Staňte se magnetickým centrem Ducha, aby skrze vás mohl nádherný dar Lásky/Světla ze středu srdce Nejvyššího Stvořitele vyzařovat do celého světa.

Je třeba si uvědomit, že vlivem protichůdné duality v prostředí nižších dimenzí máte jen omezený přístup k síle a zázračné schopnosti přeměny Fialového Plamene. Jakmile však dosáhnete úrovně harmonických vibračních vzorců, které vás naladí na střední fázi čtvrté dimenze a výše, získáte úplný přístup k Božské alchymii Fialového Plamene. Budete mít také schopnost čerpat přeměňující Pevné Částice Vědomí Stvořitele. V nižších dimenzích omezení a chaosu je téměř nemožné stále vyzařovat nepodmíněnou lásku ze středu vašeho srdce. Jak jste již zjistili, Stvořitelské Částice života musí být aktivovány vašimi nesobeckými, láskyplnými úmysly. Uvědomte si, milovaní, že na každé další úrovni Božského Světla, které dosáhnete, se síla Fialového Plamene a množství vám dostupných Bílých Ohnivých Částic Stvoření exponenciálně zvětšují.

Fialový plamen obsahuje
 duhový Modrý Plamen, nesoucí Božské vlastnosti našeho Otce Boha: Vůli, Sílu, Odhodlání, a duhový Růžový Plamen, nesoucí Božské vlastnosti naší Matky Boha: Lásku, Soucítění, Osvícení a Moudrost. Dohromady tvoří tyto dvě jasné barvy duhově Fialový Plamen, což je jeden z aspektů Síly „JÁ JSEM“, které byly lidstvu dány. Tento plamen však musí být záměrně zažehnut, aby byla aktivována jeho síla přeměny. Posvátný Fialový Plamen je čistá Boží energie, nedílná součást Pevných Částic Světla/Života Stvořitele.

Uvědomte si, jak je důležité pročistit většinu svých vlastních nesouladných energií. Poté musíte stále sledovat své Energetické Pole, abyste mohli přijmout největší možné množství Pevných Částic Světla a získat tak přístup k plné síle přeměny Fialového Plamene. Vaše mysl musí být dostatečně čistá a musíte mít jasný záměr. Kolem vás nesmí být žádné pokřivené vibrační vzorce, které by rušily vaše tvoření. Měli byste vyhledat čistý, trvalý tok Energie Stvořitele a aktivovat tuto sílu Stvoření svými nesobeckými, láskyplnými úmysly. Pak vyšlete sémě svých myšlenek s využitím síly, čistoty a soustředění na Světelný Paprsek v symbolu Nekonečna.

Vy, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, máte nyní k dispozici větší a větší množství Vesmírné Energie Životní Síly, Pevných Částic Světla. Pro ty z vás, kdo již dosáhli možnosti vstoupit do frekvencí střední fáze čtvrté dimenze a souznít s nimi, je nyní čas využít svých schopností spolutvořit. To vy jste schopni  tvořit kolem sebe záchrannou síť Světla, která se postupně ve stále rostoucích kruzích Světelné ochrany rozšíří do světa v celé jeho velikosti. Pevné Částice Světla obsahují takřka kouzelný vzorec, který může neutralizovat nebezpečný odpad a toxické chemikálie a poskytnout ochranu těm z vás, kdo souzníte s vyššími frekvencemi Světla.

Při dosahování stále vyšších a jemnějších dimenzí projevu musíte zůstat pevně ukotveni na Zemi.
Pro váš dobrý tělesný stav je naprosto nezbytné, abyste se naučili vyvážit a harmonizovat systém vaší energetické mřížky (jemuž se také říká aurické pole či očištěné Kadmonové Světelné tělo Adama/Evy). Můžete čerpat tolik Podstaty Božskosti, kolik jen unesete, nicméně po přijetí množství, které potřebujete pro sebe, musíte zbytek vyslat do hmotného světa. Boží Světlo nemůžete hromadit, drazí. Je určeno k využití a sdílení ku prospěchu všech lidí.

Musíte pochopit, že mnozí lidé se ať už následkem vlastní volby nebo osudu rozhodnou opustit Zemi a pokračovat  na své Stezce Ducha v jiných sférách zkušenosti. Nemůžete si hrát na boha, a proto nikdy nezapomínejte, že máte vždy žádat o nejvyšší dobro všech. Již jsme vás požádali, abyste se snažili změnit své mínění o smrti. Mnozí z vás došli ke zjištění, že život na Zemi je jen krátkodobý pobyt ve sféře hmoty. Až se vaše současné pozemské bytí uchýlí ke konci, navrátíte se do svého pravého stavu ve vyšších sférách Božského vědomí. Nechceme tím zmenšovat bolest a smutek pramenící ze ztráty milovaného člověka. Avšak jakmile získáte povědomí o tom, co v budoucnu čeká celé lidstvo, snad vám to pomůže překonat tak bolestnou zkušenost, jako je ztráta někoho blízkého, Navrátit se do svého Středu a dovolit nám, abychom vás utěšili. Každé Duši se dostane uznání za volby, které do budoucna učinila. Ti, kteří si v tomto životě nezvolili Cestu Světla, tak jistě učiní někdy v budoucnu. Pamatujte, co jsme vám řekli: „Byl vám dán dar Svobodné Vůle; avšak váš konečný cíl je jistý. Všechny Duše se navrátí do Světla, každá ve svém vlastním čase.“

Milovaní, pokud chcete, jděte každý večer před spaním do své osobní Pyramidy Světla. Spojte se se svým Éterickým dvojníkem, který nese vibrační frekvence nadcházející úrovně vašeho Vyššího Já. Zažehněte Fialový Plamen a řekněte si:

UVOLŇUJI TÍMTO PŘÍČINY, PODSTATU, ZÁZNAM I VZPOMÍNKY NA VEŠKERÉ NESOULADNÉ ENERGIE, KTERÉ JSEM VYTVOŘIL/A V MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI ČI BUDOUCNOSTI, V TÉTO ČI JAKÉKOLI JINÉ REALITĚ. TAK BUDIŽ A TAK JEST!

SLEDUJTE, JAK VÁM FIALOVÝ PLAMEN SVÍTÍ POD CHODIDLY NEBO KOLEM TĚLA, POKUD LEŽÍTE. PŘEDSTAVTE SI, ŽE JSTE V LÁZNI FIALOVÉHO PLAMENE A JEHO SVĚTLO PŘEMĚNY PROCHÁZÍ VAŠÍ TĚLESNOU SCHRÁNKOU AŽ DO NEJZAZŠÍHO NITRA. PAK SKRZE SVŮJ ZÁMĚR A S POMOCÍ DECHU NEKONEČNA VYŠLETE FIALOVÝ PLAMEN DO KRYSTALICKÝCH JESKYNÍ V NITRU ZEMĚ, VE KTERÝCH HOŘÍ VĚČNÉ FIALOVÉ PLAMENY. SLEDUJTE, JAK SE TENTO POSVÁTNÝ OHEŇ ŠÍŘÍ LABYRINTY OBKLOPUJÍCÍMI ZEMI A NAKONEC I DO SRDEČNÍHO CENTRA ZEMĚ. KDYŽ ZAŽEHNETE FIALOVÝ PLAMEN, VYTRYSKNE VÁM POD NOHAMA A VYTVOŘÍ VÁM KOLEM TĚLA VÍR ŽIVOUCÍHO SVĚTLA.

Je třeba vyhledat čistý tok Tvořivé energie a aktivovat sílu Stvoření svým nesobeckým, láskyplným záměrem.
Pak musíte vyslat sémě svých myšlenek, silných, čistých a soustředěných na Světelný Paprsek v symbolu Nekonečna. Veškerá energie, kladná i záporná, vyzařuje ze Solárního Centra vaší Síly ve tvaru Symbolu Nekonečna a ve shodných vibracích se vám navrací zpět.

Mí hrdinové, je životně důležité, abyste při našem společném putování Služebníků Světa upevnili své duchovní brnění vlastnostmi a ctnostmi Prvního Paprsku Boží Vůle/Síly, kterými jsou čestnost, udatnost, pravda a vytrvalost. Zavazuji se, že půjdu v čele a budu vás chránit v nejvyšší možné míře, jakou dovolují vesmírné zákony. Jako Služebníci Světa pod vedením Vesmírné Rady Světla zůstáváme spojeni a nemůžeme selhat. Jsme vámi velice potěšeni.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání