Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Rýsuje se nová multidimenzionální Země - Archanděl Michael
Rýsuje se nová multidimenzionální Země - Archanděl Michael
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 19 Březen 2012 22:40
Nové pozemské energie pro březen 2012
Poselství AA Michaela přijala Celie Fenn

Milovaná rodino světla, v této době nám přináší velkou radost, že vás můžeme zase pozdravit, a to v době, když jste se přiblížili první rovnodennosti roku 2012. Vskutku, věci na vaší Zemi se mění a přeskupují a na Zemi začínají být pociťovány první nové energie nové vlny světla pro rok 2012.

Mnozí z vás se možná cítí poněkud sklíčeně, když vezmete v úvahu události, ke kterým právě teď na Zemi dochází, zvláště na Blízkém východě. Zdá se vám, že jste se nijak nepřiblížili ideálům Míru a Harmonie, které tak hledáte. Milovaní, vězte, že vše běží podle Božího pořádku a v proudu stvoření energie změny plynou kupředu. Země se připravuje na opětovné spojení s 8. a 9. světelnou dimenzí a právě se formuje a je uváděna do funkce Rada opatrovníků Země a Rada starších, kteří budou zodpovědní za novou Zemi

Ano, milovaná rodino Světla, po roce 2012 a po průchodu Země skrze Světelnou bránu v prosinci, bude Zemi svěřeno nést ty z vás, kteří jste vybráni a zvolení novou Radou opatrovníků Země a s ní spojenou Radou starších.
Tyto bytosti budou uvedeny do 8. a 9. dimenze, kde budou pracovat se Solární radou a Galaktickou světelnou radou. Konečně, Země zaujme své místo jako „Hvězda světla“, jejíž vývojová stezka je předurčena Boží vůlí a Božskou tvořivou inteligencí, a těmi, kdo se řídí Boží vůlí.

Možná se ptáte, jak je to vzhledem ke dnešnímu stavu politiky na vaší Zemi možné, Prostě říkáme, že se začíná rýsovat nová multidimenzionální Země a „staré“ energie konfliktů a duality budou mít v budoucnu malou důležitost. Frekvence duality a konfliktu patří ke starému trojrozměrnému světu a ten mizí. Nová 5dimenzionální Země je založena na proudění a harmonii a na posunu polarit do jednoty. Ti ve vaší pozemské společnosti, kteří jsou vepředu, usilují o vnesení polarit do jednoty skrze dialog a diskusi. Toto je způsob nové Země a to předznamená způsob politického života na probuzené 5dimenzionální Zemi.

Ale, a to je mnohem důležitější, skutečná síla, která předznamenává budoucí stezku Země, míří do rukou Rady dohlížitelů Země a Rady starších. Ti jediní jsou povoláni a vyvoleni ve vyšších dimenzích a mají přístup k Solární a Galaktické radě. Oni nejsou „zřejmí“ těm v 5dimenzionální společnosti, ale jsou to oni, kdo jsou multidimenzionální a mají přístup k vyššímu vědomí a mohou vytvářet a projevovat v souladu s Boží vůlí tak, jak je to vyjádřeno ve vaší Galaxii zlaté růže, která se teď rodí a formuje.

Země přejímá její tvar, a opravdu, i vy, když „slyšíte“ pozvání k přístupu k vyšším formám vědomí a pozemského vůdcovství. Stanete se vědomými vašeho nového spojení s vaším znovuzrozeným sluncem, kterému nyní říkáme „Solaris“. 8dimenzionální rada Solarisu spojuje planetární rady vašeho solárního systému a spojuje je s hvězdnou a galaktickou radou. Potom budete spojeni s 9dimenzionální radou Galaxie zlaté růže, Rosa Dorada, nové jméno pro Zlatou Galaxii, která teď vzniká a dříve byla známa jako Mléčná dráha.

Se vznikem těchto struktur Země postoupila na svou novou „orbitu“ jako modrá planeta, první planeta v rámci galaxie, k obdržení plně multidimenzionálního statusu a bude řízena Radou opatrovníků Země a Radou starších. Ti jsou „voleni“ svými duchovními komunitami na vyšší úrovni pro jejich moudrost, odpovědnost a odvahu.

Vskutku, milovaní, panuje zde velké vzrušení, které je spojeno s uvedením těchto nových struktur na místo a jejich spojením s mřížkou nové Země. Víme, že mnoho z vás věřilo, že bytosti světla sestoupí dolů na Zemi, ale my říkáme, že jste to vy, kdo vystoupí vzhůru, abyste se setkali s bytostmi světla v Solární a Galaktické radě a zaujali svá místa jako součást Zlaté galaxie. A až to uděláte, zůstanete současně na materiální úrovni i součástí společnosti Země, připraveni přispět a radovat se na nové Zemi, která se rodí. Oslavujeme, že Země již není „kojencem“ v péči Sirianů, Plejáďanů a Arkturiánů. Teď je Země plně zralá a nezávislá Hvězdná bytost, která reprezentuje energii Solarisu v Galaxii Zlaté Růže.

Draci a delfíni

Milovaná rodino světla, když jste začali tuto novou fázi spojení a opětovného spojení, budete také činit intenzívní spojení s probouzející se energií Draků, a také energií delfíních mistrů. Tyto dvě skupiny světelných bytostí se soustřeďují zejména na tuto část seskupení roku 2012 a jsou plně připraveny pracovat s těmi z vás, kteří jste připraveni.

Za prvé, v 6. dimenzi se setkáte a opětovně spojíte s dračí energií. Draci jsou nositeli vyšší dimenze „kosmického ohně“ nebo andělského ohně. Jedná se o základní, ale mocnou elementární energii, kterou můžete nazývat „nukleární“ energií, pokud o ní přemýšlíte ve vědeckých termínech, jde o základní „oheň“, který udržuje na místě holografický matrix.

Draci byli dřívějšími nositeli Kosmické energie a byli vašimi „předky“.
Vydechovali oheň, protože byli zobrazením samotného kosmického ohně. Když jste probudili dračí oheň, znovu jste se spojili se svou starou schopností pracovat s kosmickým ohněm pro spolu-tvoření s božským. Když žijete ve strachu z dračí energie, ona žije ve vašem stínu a může se projevit ničivě v podobě „explozí“ ničivého ohně. Toto se děje ve velkém měřítku, když jdou lidské bytosti do války a dští na sebe navzájem oheň v podobě zbraní, zvláště jaderných, které jsou tím nejničivějším využitím dračího ohně. To se stalo, když lidé přistoupili k dračímu ohni z vědeckého úhlu pohledu a pokusili se jej zapřáhnout pro negativní účely. Opravdu, mnohé ze současných konfliktů na vašem Blízkém východě se soustřeďují kolem využití dračího ohně pro válku a na to, kdo má mít právo na přístup k této síle. Draci sami také prošli vývojem, a už nechtějí být zneužíváni pro ničivé účely, chtějí se opětovně spojit s Lidstvem a nabídnout se pro službu Míru.

Historicky vzato, vztah s draky byl plný strachu, který vedl ke zneužívání a ničení. Ve třírozměrném světě, kde přijetí pracuje v dualitě, byli draci obávaní a přiváděni do konfliktů a „udolávání“. V 5dimenzionální nové Zemi rozeznáváte polaritu v rámci jednoty, a proto se draci mohou znovu vynořit spolu s tím, jak se přesunete k mistrovství a vyšším rozměrům. V mistrovství se můžete stát dračími jezdci a vědomě řídit dračí oheň a využívat jeho sílu pro manifestaci a tvoření pro vyšší dobro a podle božího plánu. Toto je způsob, jakým si dračí energie přeje spojit s lidmi a ne vědeckým způsobem, kdy jejich energie škodí, je-li použita bez porozumění posvátného vztahu mezi Duchem, Draky a Lidstvem.

Druhou skupinou světelných bytostí jsou andělští delfíní mistři, kteří jsou vyšším vyjádřením Cetaceanské/delfíní energie na Zemi. Přicházejí z galaktického centra nebo velkého centrálního slunce přes Sirius a Plejády. Jejich úkolem je, a vždy bylo, řídit rozvoj druhů na Zemi, zvláště rozvíjejících se lidských andělských druhů. Cetaceáni jsou mistři holografického inženýrství a kdekoliv vznikne potřeba velkého evolučního posunu nebo přenastavení, jsou přítomni, aby tomu pomohli. Dokonce, i když Země postupuje na novou a nezávislou roli ve svém solárním systému a galaxii, delfíní mistři pokračují v pomoci tomuto „porodnímu“ procesu.

Delfíní mistři a Andělé ztělesňují kosmické Kristovo vědomí. Proudí se zlatou energií kosmického Krista, ale také ztělesňují tyrkysové a purpurové paprsky Kristovy lásky.
Energie delfíních mistrů je vyjádřena v tanci, hudbě a radosti. Je to fluidum a plynutí a světlo, krása a harmonie. Když ztělesňujete energii delfíních mistrů, stáváte se takovými jako oni, prchavými, půvabnými, radostnými a schopnými reagovat s grácií a čilostí. Změna směru proudění vám nedělá problém, jste prostě schopni pohybu spolu s ním.

S pomocí draků a andělských delfíních mistrů, oheň stvoření a evoluce druhů na Zemi bude zase spojena s Boží vůlí a Boží tvořivou inteligencí. To zajistí, že tyto energie budou využity na nové Zemi pouze pro vyšší účel.

Březnová rovnodennost jako rovnovážný bod

Se všemi těmito změnami a novými spojeními a přenastaveními je pravděpodobné, že budete cítit některé efekty těchto vln v různých směrech. Nejprve, milovaní, je možné, že budete cítit pocit odloučení, jako by to, co bylo dříve důležité, již dále nebylo. Nebo projekty, které zdánlivě probíhaly hladce, se teď jakoby zastavily. Také můžete zjistit, že vztahy a přátelství také trpí podobným přerušením. Je to jednoduše aspekt velkých změn, které probíhají. Buďte ujištěni, že za několik týdnů věci zase poplynou hladce.

Rovnodennost samotná bude bodem rovnováhy pro vás a váš život. Bude to okamžik, kdy budete schopni nalézt vnitřní rovnováhu a mír a znovu se spojit s novým proudem vašeho života. Když vstoupíte do své nové role, mnozí z vás naleznou nový směr a novou stezku, zvláště ti z vás, kteří budou pracovat s Radou opatrovníků Země a Radou starších.

V podmínkách fyzického těla se mohou také objevit nějaké symptomy.
V minulosti byly symptomy pociťovány hlavně jako výsledek změny centra a rovnováhy ze solárního plexu k srdci. Teď, když vstupujete do této nové fáze, zjistíte, že fyzické tělo se stává lehčím, je více vyplněno světlem  - méně váží. V této fázi se můžete cítit ve svém těle velmi těžce, můžete cítit vyčerpání, a můžete mít problémy se spaním. Mohou se objevit problémy s jídlem a nalezením jídla, které odpovídá novému pocitu vašeho fyzického těla. I toto pomine, milovaní, až si více zvyknete na jasnější přirozenost vašeho multidimenzionálního těla.

Brzy se budete cítit naplněni energií a připraveni na nové příležitosti a výzvy, které se představí kolem poloviny roku, až se přesunete ke Lví bráně na konci července!

Přejeme vám mnoho radosti a lásky v nadcházejících týdnech a měsících; slavíme s vámi projev nové Země!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Vyhledávání