Aktualitky

46. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Sardinie a Liparské ostrovy

Sardinie a Liparské ostrovy (Aiolské / Eolské ostrovy)

Tentokrát se vydáme poznávat krásy ostrovů Středozemního moře. Termín: 11.9.-27.9.2020. Je nutné se co nejdříve přihlásit a poslat zálohu.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - PŘÍSTUP K VAŠEMU OSOBNÍMU ZDROJI SVĚTLA STVOŘITELE
AA Michael - PŘÍSTUP K VAŠEMU OSOBNÍMU ZDROJI SVĚTLA STVOŘITELE
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 03 Červen 2012 21:37
Poselství Archanděla Michaela, Přijala Ronna Herman , květen 2012,

Milovaní mistři, cestování po starobylých Posvátných Místech této planety je sice velké dobrodružství, které stojí za to, avšak nejmocnější zdroj Podstaty Bílého Ohně Světla Stvořitele je ukrytý ve vašem vlastním Svatém Srdci. Až se postupně přesunete z pokřivené reality třetí a čtvrté dimenze do vyšších úrovní vědomí, vaše lidské aurické pole začne znovu jasně vydávat zářivé, očišťující Světlo. Mnoho z vás je na dobré cestě k dosažení jasu o-Světle-ného Mistra. Když je přítomna Posvátná Láska, vše je v harmonii.

Objevily se určité nejasnosti ohledně umístění takzvané komory vašeho Svatého Srdce neboli Chrámu Svatého Srdce. Svaté Srdce, vaše Duše a vaše Božská Buňka Diamantového Jádra jsou všechny tvořeny éterickou Podstatou Stvořitele. Umístění tohoto vnitřního chrámu Světla se může lehce měnit v souvislosti s tělesnou stavbou každého člověka. Je umístěn ve středu těla, mírně napravo od fyzického srdce, v zadní části těla v blízkosti páteře. Dotýká se éterického Prutu Síly, který vybíhá z kořenové čakry k čakře korunní, kde se spojuje se Zdrojovým sloupcem Světla, který se někdy nazývá Stříbrný Prut. Nezapomínejte přitom, že Svatá Mysl a Svatý Oheň Nejvyššího Stvořitele jsou obsaženy ve všech věcech, hmotných i nehmotných.

Pokládáte nám otázku: „Jaký je rozdíl mezi nepodmíněnou láskou a Posvátnou Láskou?“ Na všech úrovních vědomí je přijatelné rozmezí vibračních vzorců, které je možno zažít, neboli rozmezí duality, které je určené pro daný stupeň vývoje. Říkáme tomu SPEKTRUM SVĚTLA A STÍNŮ, jehož středem prochází vyrovnané rozmezí frekvencí. Tyto frekvence se na každém dalším stupni, kterého v určité dimenzi dosáhnete, zvyšují. Existuje rozmezí frekvencí, které byly vytvořeny přímo pro mentální tělo, další rozmezí pro tělo emocionální a dále rozmezí jemnějších energií pro tělo éterické. Těch musíte dosáhnout, abyste se mohli dostat na další, vyšší stupeň. Když se dostanete na jemnější vibrační úroveň, ve Hvězdě vaší Duše se usídlí odpovídající část vašeho Vyššího Já, která je na tuto úroveň vyladěna. Vyšší Já, které vás v uplynulé fázi vaší zkušenosti ovlivňovalo a O-Světlovalo, se přesune do vašeho Svatého Srdce a splyne s Já vaší Duše.

Když vám říkáme, že se musíte snažit vyjadřovat nepodmíněnou lásku lidem okolo sebe, máme na mysli nejvyšší možné frekvence lásky, kterých je možné dosáhnout na daném stupni Sebe-projevení. S každou další jemnější úrovní Sebe-uvědomění, které dosáhnete, frekvence vaší lásky zesílí a zdokonalí se. Nezapomeňte, co jsme vám mnohokrát říkali: „čistá dokonalost je možná pouze z podstaty Nejvyššího Stvořitele“. Jednotlivé oddělené Jiskry Božství, od té největší až po tu nejmenší, obsahují a projevují vibrační vzorce, které naprosté čistoty a dokonalosti nedosahují. Vaším cílem je přijmout nejvyšší frekvenční vzorce, dosažitelné na každé úrovni vědomí. Když se napojíte na zdroj POSVÁTNÉ LÁSKY v Zárodečném Atomu středu svého Svatého Srdce, budete nade vší pochybnost vědět, že Podstata vašich Božských Rodičů přebývá ve vás.

Ve vašem Svatém Srdci se nachází drahocenný Zárodečný Atom Boží Lásky pocházející od Bohyně. Božská Láska naší Božské Matky je tedy stále uvnitř vás. Hluboko ve vaší Duši se pak nachází vaše Božská Buňka Diamantového Jádra, která obsahuje Podstatu Bílého Ohně Stvořitele. Díky tomu je vám přístupná Boží Vůle i veškeré vlastnosti, ctnosti a atributy našeho Otce Boha. Ze Svatého Srdce a z Duše, kde převládá JEDNOTA, pramení pravá radost a hluboký cit. Z lidského pohledu může být obtížné si představit, že vaše Svaté Srdce, vaše Božská Buňka Diamantového Jádra a vaše Duše jsou přirozenou součástí vaší skutečné Podstaty. Když se soustředíte na Svaté Srdce, bude se zdát, že hraje nadřazenou roli; když se soustředíte na Božskou Buňku Diamantového Jádra, vystoupí do popředí její síla a vznešenost. Stejně tak když se snažíte spojit se svou Duší, promění se v planoucí Světlo Lásky Stvořitele ve vašem Bodu Síly v solar plexu. Proto prosím, drahá srdce, nesnažte se oddělit jednotlivé součásti své Podstaty, neboť spolu tvoří jeden PROPOJENÝ CELEK.

Je důležité, abyste do své tělesné schránky vtahovali největší možné množství Pevných Částic Světla Stvořitele, aby vaším jasným záměrem mohl být zažehnut Svatý Oheň Stvoření a vy jste mohli tento zázračný dar šířit do světa. Ovšem zamyslete se nad jednou věcí: kdy jste se naposled pokusili zažít ten nádherný prožitek POSVÁTNÉ LÁSKY tím, že jste se obrátili do svého nitra, do posvátnosti svého Svatého Srdce? Vyzařujte lásku k vaší Matce/Otci Bohu ve svém nitru a prociťte, jak se váš Bod Síly v solar plexu rozšiřuje působením toho nejhlubšího procítění lásky, jaké jste kdy zakusili. Obraťte se do svého nitra, milovaní, čekají tam na vás vaši Božští Rodiče. Ve skutečnosti je to Posvátná Láska našeho Otce/Matky Boha, která aktivuje/zažehne Pevné Částice Božího Světla, jež k sobě přitahujete z Řeky Života.

Nyní jste si vědomi toho, že struktura vašeho mozku je vnitřně rozdělena na více dimenzionálních úrovní, které jsou vyladěny na frekvence a dimenze vašeho vnějšího světa. Když pozvednete své frekvenční vzorce neboli Píseň své Duše, postupně získáte přístup k vyšším frekvenčním úrovním svého mozku, tedy ke své Svaté Mysli, a stejně tak k odpovídajícím dimenzím vnějšího světa. Veškeré vzpomínky na bolest, utrpení a ostatní negativní vzpomínky, uložené ve vašem mozku, se postupně přetvářejí ve Světelnou látku na vyšších frekvencích. Proto si nebudete pamatovat většinu negativních aspektů své cesty. Vzpomenete si jen na úspěchy, radost a uspokojení, které jste při svých dobrodružstvích v tomto pod-Vesmíru zažili. Je podstatné, abyste porozuměli skutečnosti, že sice ve spirále postupujete vzhůru, ale právě nyní procházíte zpět minulostí a na své cestě vstříc vyšším sférám v budoucnosti očišťujete a ozdravujete negativní, nevyrovnané energie a vzpomínky. Vaše cesta vzestupu je stejnou měrou niterná cesta i pochod dále vzhůru skrze četné sféry hmotného světa.

Jako Duchovní/Lidské Bytosti se učíte činit zodpovědná rozhodnutí, neboť jste si vědomi, že vaše myšlenky, city a slova jsou stavebními kameny vaší budoucí reality. Jeden okamžik za druhým si VY SAMI vytváříte osobní realitu, kterou budete prožívat v následujících dnech i letech. Zodpovědný člověk vždy zvažuje možné dopady svých činů. Abyste si vytvořili svět vyrovnanosti, míru a harmonie, musíte se naučit vynakládat svůj příděl Vesmírné energie za účelem co nejpřínosnějšího výsledku.

Když vás ovládá tělo tužeb ega, lehce se stanete obětí okolností i lidí kolem sebe, neboť stále čekáte na uznání Své hodnoty v okolním světě a od ostatních lidí. V realitě třetí a čtvrté dimenze jsou měřítkem osobní hodnoty vaše úspěchy, bohatství a společenské postavení, avšak skutečný pocit Vlastní hodnoty vychází přímo z vašeho nitra, když otevřete své Svaté Srdce a svou Svatou Mysl Boží Lásce/Moudrosti/Síle vůle, kterou obdařuje všechny vnímající Bytosti náš Otec/Matka Bůh. Láska je odstředivou silou, která vytváří harmonii. Nenávist a strach oddělují, rozptylují a ničí ozvěny harmonie, které jsou okolo vás. Když dosahujete duchovní moudrosti a porozumění univerzálním zákonům Stvoření, vysvobodí vás to z otroctví strachu a uvolní pouta pověrčivosti. Musíte být ochotni čelit svým nedostatkům a mít odvahu, abyste je změnili, nebo moudrost, abyste je přijali. Teprve když jste si vědomi svého ega, všech jeho četných tužeb a jeho zkresleného pohledu, můžete se začít navracet do jednoty. Rozvíjíte sílu a přednosti své Duše, nebo požadavky a slabosti svého ega? Váš vlastní přístup určuje to, jak vysoké a jemné budou vaše vibrační vzorce.

Mnozí z vás, Hvězdných Semínek, kráčejících po Cestě značnou část svého současného života, jsou unavení z dramat, chaosu a utrpení v tomto světě, i když se jich přímo netýkají. Vaše Božská nespokojenost může být nyní spojena i se silnou touhou zanechat svých povinností, zahodit práci, která pro vás byla dříve v životě tak důležitá, ale nyní se zdá být nepodstatná a neposkytuje vám už pocit uspokojení. Váš těžce nabytý, hodnotný majetek se místo potěšení stal spíše zátěží. I tohle je součástí vzestupu, milovaní. Pojem „být mezi dvěma světy“ je teď jistě platný pro mnohé z vás. Opouštíte mnoho přežitých přístupů či dokonce radikálně měníte svůj životní styl, avšak nic z toho by nemělo vést k opouštění vlastní odpovědnosti. Snažíte se soustředit na dobro, na pozitivní stránky každé situace, každé osoby či okolnosti. Učíte se také vyzařovat lásku a harmonii, ať už jste se skupinou duchovních bratrů a sester, kteří chtějí žít nepodmíněnou lásku a radost, nebo se nacházíte v situaci plné strachu, nepřijetí, závisti nebo bojů o moc. Je snadné mít a udržet si vlastnosti mistra, když člověk sedí na vrcholku hory v tichosti přírody. Avšak mnohem složitější je zachovat si svůj pocit klidu a kontroly v situacích každodenního života. Lidé, kteří vás nejvíce vyvádějí z míry, jsou vašimi největšími učiteli. Zrcadlí vám totiž to, co musíte vypustit z hloubky svého nitra, abyste se mohli uzdravit. Když začnete měnit svůj způsob vnímání a ve všech situacích vyzařovat Lásku/Světlo, lidé okolo vás se také postupně změní, anebo zkrátka odejdou z vašeho života. V té chvíli si již budete vědomi toho, co vás měli naučit, a tak už nebudou mít na vaši realitu další vliv.

Jakmile se vám však podaří vyřešit většinu vnější nerovnováhy, která je okolo vás, výzvy vedoucí k vašemu uzdravení/harmonizaci nabývají čím dál osobnějšího rázu. Proto mnohé z vás trápí tělesné potíže, podivné příznaky a nemoci, které se mohou různit od nepatrných potíží až po náhlé chronické nebo až kritické stavy. Vaše NadDuše na každém stupni transformace cítí, na jaký druh a intenzitu zkušenosti jste v dané chvíli připraveni. Tyto podmínky nebyly / nejsou vytvořeny jako trest, ale byly a jsou potřeba pro to, abyste pročistili a uvolnili hluboko uložené nedostatky, které vám brání v postupu na další úroveň, k dalšímu stavu Bytí. Drobné nehody, náhlé chronické stavy, které se obtížně léčí, horečky, zácpy i jiné potíže se zdají být mezi „klíčícími mistry světa“ čím dál častější. Proto bychom vám rádi ukázali zázračný způsob léčení, který byl pro vás dávno připraven, aby vám pomohl projít současným obdobím fyzického napětí a dramatických změn. Proto jsme také vyzvali svého posla, aby sepsal knížku, která popisuje některé z hlavních Příznaků Vzestupu, abyste lépe porozuměli zásadním změnám, které se dějí uvnitř vás, i změnám, které jsou viditelné v okolním světě.

Milovaní Světlonoši, vy, kdo jste získali právo znovu být spolustvořiteli nádherného světa, který je na obzoru, nezapomínejte, že na opačné straně všech zkoušek a nástrah, kterými teď procházíte, jsou dary, ctnosti, vlastnosti a atributy, které vám poskytnou vše, co potřebujete, abyste se stali mistry Živoucího Světla. My, vaši bratři a vaše sestry z vyšších sfér, vás očekáváme. Velice jste nám chyběli. Světlo našeho Otce/Matky Boha nad vámi září nyní a navěky.

Jste hluboce milováni,

JÁ JSEM Archanděl Michael

Ametystová pyramida omlazení

**Světelný chrám léčení**

Ametystová pyramida omlazení byla vždy dostupná těm Duším, které aktivně usilují o návrat k harmonickému stavu bytí. Ametystová pyramida Země je umístěna ve sféře střední páté dimenze – je to léčebná svatyně. V jejím středu hoří mohutný fialový trojplamen, který touto vznešenou stavbou vyzařuje chladné, zklidňující vlny ozdravného světla. Milovaný Archanděl Zadkiel a Ametystová dáma do tohoto plamene Světla/Lásky/Života nepřetržitě vyzařují transformační vibrace omlazení, vyrovnanosti a harmonie.

Kolem fialového plamene jsou v kruhu rozestavěné volně tvarované krystalické trůny pro ty, kteří hledají uzdravení a omlazení. Když se do jednoho z těchto trůnů posadíte, budete moci natáhnout nohy směrem do středu a položit je na krystalickou zídku, která je postavena kolem plamene.

Za kruhem trůnů je další kruh, který tvoří dvě stopy široká prohlubeň v krystalické podlaze. Tato prohlubeň je vyplněna hrudkami smaragdů, které do pyramidy vyzařují spirálovité vlny ozdravující energie Archanděla Zadkiela a Paní Marie. Tyto dvě milované bytosti do smaragdů nepřetržitě vyzařují ze středu svých srdcí pátý paprsek ozdravného světla.

Do tohoto posvátného chrámu si můžete přijít pro uzdravení, nebo abyste mohli vstřebat příliv harmonických frekvencí Božího Světla. Abyste jednali v souladu s vesmírnými zákony, musíte vždy prohlásit „prosím o své nejvyšší dobro a pro co nejlepší přínos pro všechny“. Můžete také požádat, aby sem byli přivedeni vaši blízcí, až to budou potřebovat. Avšak o vhodnosti tohoto kroku rozhodne strážný anděl každého člověka, který posoudí, zda je to pro jejich nejvyšší dobro.


© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání