Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - "TAJEMSTVÍ SYMBOLU VESICA PISCIS"
AA Michael - "TAJEMSTVÍ SYMBOLU VESICA PISCIS"
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 25 Říjen 2012 08:39
Poselství od Archanděla Michaela přijala Ronna Herman, říjen 2012

OBRAZ VESICA PISCIS JE SYMBOLEM LÁSKY NAŠEHO JEDNOTNÉHO OTCE/MATKY BOHA. ZAHRNUJE DVA HLAVNÍ ASPEKTY NEJVYŠŠÍHO STVOŘITELE SPOLU S VESMÍRNÝM LŮNEM, NAZÝVANÝM VESICA PISCIS, UPROSTŘED. VESICA PISCIS JE PORTÁLEM SVĚTLA. JE TO LŮNO STVOŘENÍ A ZDROJ VĚDOMÍ JEDNOTY. STVOŘENÍ SE SKLÁDÁ Z NEKONEČNĚ SE ROZPÍNAJÍCÍCH, PROTÍNAJÍCÍCH SE KRUHŮ, MEZI KTERÝMI SE NACHÁZÍ PORTÁL VESICA PISCIS, TVOŘÍCÍ SYMBOL KVĚTU ŽIVOTA. SYMBOL VESICA PISCIS NAVZÁJEM PROPOJUJE DUCHOVNÍ A HMOTNÝ SVĚT.
Vesica_Piscis

BÍLÉ POLE, “VESICA PISCIS”, JE VESMÍRNÝM LŮNEM PRO “SLUNCE STVOŘITELE” – SPOLUTVOŘÍCÍ SYNY A DCERY. JE TO TAKÉ VESMÍRNÝ POHÁR, ZE KTERÉHO DO TOHOTO VESMÍRU PROUDÍ PEVNÉ ČÁSTICE SVĚTLA STVOŘITELE PROSTŘEDNICTVÍM VZNEŠENÝCH VESMÍRNÝCH PAPRSKŮ.

VESICA PISCIS, VZNEŠENÝ TROJPLAMEN A FIALOVÝ PLAMEN SEDMÉHO PAPRSKU


VĚK SEDMÉHO PAPRSKU A FIALOVÉHO PLAMENE SPOUŠTĚJÍ VE VÝVOJI PROCES VZESTUPU. PŘI NĚM SE DRAMATICKY ZRYCHLÍ PŘÍMÝ VLIV TROJPLAMENE BOŽÍHO VĚDOMÍ NA ZEMI A NA LIDSTVO. PŘI TOMTO ZRYCHLENÍ ROTUJE TROJPLAMEN V KRUZÍCH ČI VE SPIRÁLE SMĚREM VZHŮRU A TÍM SPOJUJE MODRÝ A RŮŽOVÝ PLAMEN V JEDNOTU OKOLO STŘEDOVÉHO ZLATÉHO PLAMENE. TENTO SPIRÁLOVITÝ POHYB VEDE KE SMÍSENÍ RŮŽOVÉHO A MODRÉHO PLAMENE A K VYTVOŘENÍ POSVÁTNÉHO FIALOVÉHO OHNĚ – DOJDE K BOŽSKÉ ALCHYMII, KDY MOHOU BÝT VEŠKERÉ NEHARMONICKÉ ENERGIE PŘEMĚNĚNY ČI PŘETVOŘENY V POZITIVNÍ LÁTKU ŽIVOTNÍ SÍLY. TAKOVÉ OČIŠTĚNÍ JE POTŘEBA, ABYCHOM MY, SLUNEČNÍ SYNOVÉ A DCERY NEBOLI „SVĚTELNÁ SLUNCE“, K SOBĚ MOHLI ZNOVU ZAČÍT PŘITAHOVAT PEVNÉ ČÁSTICE SVĚTLA STVOŘITELE PROSTŘEDNICTVÍM VYZAŘOVÁNÍ NAŠEHO OTCE/MATKY BOHA. DVA PROTÍNAJÍCÍ SE KRUHY VYTVÁŘEJÍ SYMBOL NAŠEHO JEDNOTNÉHO OTCE/MATKY BOHA JAKO DVA HLAVNÍ ASPEKTY NEJVYŠŠÍHO STVOŘITELE SPOLU S VESMÍRNÝM LŮNEM STVOŘENÍ, VESICA PISCIS, UPROSTŘED. TENTO SYMBOL JE ZAKÓDOVANÝ HLUBOKO V NAŠÍ BOŽSKÉ BUŇCE S DIAMANTOVÝM JÁDREM, A KDYŽ JE AKTIVOVÁN PEVNÝMI ČÁSTICEMI SVĚTLA STVOŘITELE, STANE SE ZÁŘÍCÍM TROJPLAMENEM.

Bozi_trojplamen
Archanděl Michael nám sděluje, že starodávná kresba Trojplamene odpovídala své době, avšak nebylo to skutečné zobrazení toho, co symbol opravdu zastupuje; kresba ani nebyla zcela přesná. Lidstvo ještě nebylo připravené na plnohodnotné vysvětlení, ale obrazec i tak pomohl těm, kdo kráčeli po Cestě, pochopit, že v horní části naší hrudi se nachází otisk éterického štítu, který obsahuje energie třech Božích Paprsků.

Kruh na pravé straně je duhově nebo jasně modrý a představuje našeho Otce Boha, kruh vlevo je duhově nebo jasně růžový a představuje Matku Boha. Třetí část uprostřed (symbol Vesica Piscis), vesmírné lůno stvoření, má zlatou barvu.

ARCHANDĚL MICHAEL A VESMÍRNÁ RADA SVĚTLA
RONNA HERMAN /POSVÁTNÝ PÍSAŘ


Nejdražší přátelé, je zajímavé, že Archanděl Michael zastíral mé vědomí před mnohými dalšími zjeveními i před informacemi o symbolu Vesica Piscis až do té doby, kdy nastala chvíle zahrnout tyto informace do poselství a do ilustrací k Pod-Vesmírům. O pojmu Vesica Piscis jsem slýchala dlouhé roky, ale nerozuměla jsem mu a nebyla jsem dostatečně zvídavá, abych se o jeho porozumění snažila. Přijde mi opravdu zajímavé, jak nám Michael podává informace po malých kouscích, aby mohly postupně proniknout do našich vědomí a pak se dále rozvíjet. Tento proces se týkal Pyramid Světla, Dechu Věčnosti, Světové Pyramidy, Pyramidy Služebníků Světa, Pevných Částic Světla Stvořitele a v nedávné době také Ametystové Pyramidy Omlazení a Léčení (1). Informace a ilustrace týkající se tohoto Pod-Vesmíru byly předány do mé mysli během období, trvajícího přibližně šest měsíců. Nějaký čas mi trvalo, než se mi všechny uvedené pojmy vyjasnily a mohla jsem přesněji vykreslit jejich obrazy. Nyní, v této převratné době velkých změn, mi Michael sdělil, že je čas se s vámi podělit o tyto nové, úchvatné informace.

Michael mě vždy vedl, abych se o nejnovější informace podělila nejprve s účastníky mých seminářů, a později je předával také široké veřejnosti. Dozvěděla jsem se od něj, že důvodem bylo, aby se mohly Zárodečné myšlenky nejprve usadit ve Světelných Pyramidách v páté dimenzi, kde byly ihned lehce dostupné jedinci, jejichž frekvence jsou dostatečně vysoké, aby se do této vesmírné pokladnice moudrosti napojili. Avšak proces vzestupu a vývoje se nyní dramaticky zrychluje, a tak mi Michael dal za úkol sdílet v následujících měsících více podobných informací s vámi všemi najednou.

Když mi Archanděl Michael sdělil, že náš Otec/Matka Bůh nejsou dvě oddělené Bytosti, ale jediná jednotná BYTOST s dvojími oddělenými vlastnostmi, ctnostmi a aspekty, byla jsem ohromená a velice šťastná. Na úrovni vesmírného vědomí není žádné rozdělení, žádné protiklady.

Bylo mi řečeno, že v Božské Buňce s Diamantovým Jádrem máme Krystalický Zárodečný Atom, který obsahuje Mandalu Vesica Piscis.

Náš Otec/Matka Bůh přebývá ve Vznešeném Centrálním Slunci tohoto vesmíru, a součást jeho Podstaty je umístěna ve Středu Svatého Srdce každého z nás. Jak tomu bývá, dostalo se mi potvrzení i z dalšího zdroje, a to z videa na YouTube s názvem SPIRIT SCIENCE SEVENTEEN (2), na které mi poslal odkaz Randy Monk. Asi po třech minutách je ve videu zobrazeno lidské vajíčko, které se během prvních 24 hodin po oplodnění rozdělí a vytvoří symbol Vesica Piscis. Když se dělí dále, vytvoří postupně Mandalu Květu Života. Komentář ve videu zní: „MY JSME PŮVODCI STVOŘENÍ“. To pro mne byl nádherný objev, přinesl mi totiž úžasně jasné porozumění, velikou radost a vlnu láskyplné energie, která vycházela ze Středu mého Svatého Srdce. NAŠI MILOVANÍ BOŽŠTÍ RODIČE NEJSOU „KDESI DALEKO“. JSOU NEPŘETRŽITĚ S NÁMI, UKRYTÍ V NAŠEM SVATÉM SRDCI.


TŘI BOŽÍ PAPRSKY A JEJICH ROLE V NAŠÍ ZKUŠENOSTI Z TOHOTO POD-VESMÍRU
RONNA HERMAN/POSVÁTNÝ PÍSAŘ


V původních kresbách věnovaných tomuto Vesmíru/Pod-Vesmíru, které mi Archanděl Michael předal, je kruh Synů a Dcer Ráje umístěn ve spodní části a mírně se překrývá se spodní částí kresby Vesica Piscis. Michael mě také nechal nakreslit vlnovku středem této kresby, podobnou vlnovce v obrazci Jin/Jang. Tento symbol zastupuje rozdělení do duality a kladné a záporné aspekty Stvoření. Mužské a ženské Jiskry Božství nesou pozitivní i negativní aspekty Nejvyššího Stvořitele ve hmotných sférách. To znamená, že mužská energie zahrnuje kladnou neboli elektrickou stránku, zatímco ženská energie ztělesňuje magnetickou, přijímající neboli zápornou stránku. Aby došlo k jakémukoli tvůrčímu ději, je potřeba obou těchto sil či stránek. Ve skutečném významu těchto vlastností přitom není žádná souvislost s dobrem nebo zlem. V této souvislosti je slovo „záporný“ použito ve významu „neelektrický“; záporná síla není aktivní, avšak nese v sobě sílu. Tento Pod-Vesmír je postaven na spojení mužských a ženských energií.

Vlastnosti, ctnosti a atributy TŘÍ BOŽÍCH PAPRSKŮ můžeme popisovat jen v rozsahu, v jakém jsou vysílány do Vznešeného Centrálního Slunce našeho Pod-Vesmíru. V této chvíli máme jen omezenou znalost Božích Plánů / Otisků / Schémat pro jiné Pod-Vesmíry v tomto Vesmíru. Bylo mi pouze řečeno, že jsou různě rozsáhlé (jako porce koláče), mají mnohočetné frekvenční úrovně Stvoření a jsou široce a složitě různorodé. Náš Pod-Vesmír je v porovnání s ostatními poměrně mladý.

Avšak vlivem našeho jedinečného Božského Otisku, tedy našeho poslání, nyní procházíme přípravnou fází před sloučením se s menším Pod-Vesmírem v naší blízkosti. Až tento proces sloučení postoupí, nová Zlatá Galaxie, o které Archanděl Michael několik let mluvil, se stane O-Světlujícím Vznešeným Centrálním Sluncem našeho nového, rozšířeného Pod-Vesmíru.

PRVNÍ PAPRSEK BOŽÍ VŮLE A SÍLY
je především PAPRSKEM MYSLI a je na úrovni Vesmíru ztělesněn OTCEM BOHEM. Tento Paprsek v sobě nese energie/atributy pravdy, odvahy, dynamické síly, celistvého záměru a jasného pohledu. Je to Paprsek soustředěný směrem ven a ze všech tří Božích Paprsků v našem Vesmíru, ve formě vyzařované do našeho Pod-Vesmíru, je nejsilnější.

POSVÁTNÁ MATKA BŮH je na Vesmírné úrovni nositelkou Druhého Paprsku Lásky / Moudrosti. To je především PAPRSEK CITU a přináší láskyplnou energii, která má schopnost zažehnout Zárodečné Myšlenky pocházející z mysli Boha Otce, aby mohl být Božský Otisk projeven ve hmotných sférách Stvoření. Hlavním účelem tohoto Paprsku, ve formě vyzařované do Vznešeného Centrálního Slunce našeho Pod-Vesmíru, je přetvářet vědění v moudrost a zjemňovat toto vědění silou lásky a soucítění.

TŘETÍ PAPRSEK – PAPRSEK SYNA / DCERY
obsahuje stejný podíl atributů Mysli i Citu. Je to Paprsek aktivní inteligence, která vedle jiných vlastností zahrnuje touhu využít Vůli našeho Boha Otce a Lásku/Moudrost našeho Boha Matky k tvoření ve hmotných sférách bytí. V Duších Třetího Paprsku se také nachází Buňky Paměťových Kódů, které vyvolávají hlubokou niternou touhu stát se tvůrci míru a usilovat o vyrovnanost a harmonii ve zkušenostech nižších dimenzí.

TŘETÍ PAPRSEK VYZAŘUJE SÍLU, KTERÁ LIDEM POMÁHÁ ZDOKONALIT A ZJEMNIT SVÁ MENTÁLNÍ A EMOCIONÁLNÍ TĚLA A VYVOLÁVÁ TOUHU ZDOKONALIT SCHOPNOSTI LIDÍ JAKO SPOLUTVŮRCŮ.
Tento Paprsek také nese vlastnosti tolerance, sebekontroly, jednoty a kultury. Je to Paprsek SLUNCÍ (synů a dcer našeho Otce/Matky Boha), v němž dynamická energie mysli našeho Otce Boha vysílá Zárodečné Myšlenky nového Stvoření. Tato dynamická, průbojná energie splývá s vibracemi Druhého Paprsku naší Matky Boha. Bohyně, která ztělesňuje VESMÍRNÉ LŮNO STVOŘENÍ, přijímá tyto zázračné Zárodečné Myšlenky, které jsou doplněny jejími atributy Lásky / Moudrosti a předány Hvězdným Semínkům, Synům a Dcerám.

ARCHANDĚL MICHAEL:
Milovaní mistři, možnost přijímat větší a větší množství Světla Stvořitele je zázračný dar, ale také obtížná výzva. Učedníci, pokročilí na cestě zrychleného vzestupu, nyní začínají čelit starodávným vibračním vzorcům pocházejícím z astrálního těla a z čakerního systému. Tyto zbytkové, hutné vibrace nejsou ničím podloženy, ale jsou to pokřivené představy vašeho zvířecího/lidského vědomí, které je často bitevním polem, hostícím boje o převahu mezi vašimi nižšími a vyššími mentálními a emocionálními schopnostmi. Musíte se naučit dohlédnout za hranice osobnosti a ega lidí, se kterými přicházíte do styku, a snažit se procítit Láskyplnou Podstatu jejich Duše. Vaše Sebe-uvědomění se musí posunout od vědomí osobnosti k vědomí Duše. Musíte si vytvořit BOŽSKOU LHOSTEJNOST K NEGATIVITĚ, abyste mohli zůstat ukotveni ve středu svého Svatého Srdce, které vám poskytuje přístup ke ZDROJI VAŠÍ BOŽSKÉ SÍLY.

Nejjistější známka toho, že jste získali přístup ke svému Svatému Srdci a v něm uloženému Zárodečnému Atomu Božího Vědomí, je neutuchající stav RADOSTI a silný pocit všeobjímající LÁSKY. Proud této energie na vysoké frekvenci, který vychází ze Středu vašeho Svatého Srdce, má vliv na všechno a na všechny ve vašem okolí. Stejně jako je k vám vyzařována posvátná Esence Lásky/Světla/Života z vyšších dimenzí Světla, musíte i vy část Živoucího Světla vyzařovat ven směrem k lidstvu a celému širému světu.

Cesta Světla, kterou si tvoříte, milovaní, vás přivede zpět do sféry Světla, kde vládne Posvátná Láska, radost, mír a vyrovnanost. Vězte, že jsme stále nablízku, že vám ukazujeme cestu a že vás provázíme, inspirujeme a ochraňujeme. Jsem navždy vaším věrným přítelem

JÁ JSEM Archanděl Michael.


© www.ronnastar.com
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

**TENTO, NÍŽE UVEDENÝ ČLÁNEK BYL VOLNĚ PŘELOŽEN ZE STRÁNEK WIKIPEDIA.COM:

Vesica Piscis je jeden z nejvýznamnějších geometrických obrazců historické i moderní doby. V základu jej tvoří dva protínající se kruhy, přičemž vnitřní část Vesica Piscis mimo jiné představuje:

1) Spojení Boha a Bohyně a stvoření potomstva
2) Rybu jako symbol Ježíše Krista
3) V umění: zploštělý ovál, kterým se ve středověké tvorbě zobrazovala svatozář
4) Pochvu ženské bohyně
5) Základní motiv Květu Života
6) Půdorys Stromu Života
7) Formující sílu mnohoúhelníků
8) Geometrický popis odmocnin a harmonických proporcí
9) Zdroj nesmírné síly a energie.

Vesica_piscis


V nejstarších tradicích byla Nejvyšší bytost představována koulí, symbolem BYTOSTI bez začátku a konce, existující věčně, v dokonalé formě a dokonalé souměrnosti. Přidání druhé koule mělo znamenat rozšíření jednoty v dualitu mužského a ženského principu, Boha a Bohyně. Tím, že se koule překrývají, tvoří Bůh a Bohyně Božské potomstvo. K motivu Vesica Piscis (a motivům od něj odvozeným, jako jsou Květ Života, Strom Života a základy geometrie) se pojí historie dlouhá tisíce let, která předchází v podstatě všem velkým náboženským systémům současné éry.

Syn či dcera Boha a Bohyně jsou spojeni s průnikem dvou koulí – výsledný tvar připomíná míč na americký fotbal. V případě Ježíše Krista sloužil dvourozměrný obraz jako symbol zázraku s rybami. Středem tohoto symbolu je také vyjádřena duchovní síla.

Geometricky je Vesica Piscis tvar vzniklý průnikem dvou kruhů o stejném poloměru, které se protínají tak, že střed každého z kruhů leží na obvodu kruhu druhého. Název v překladu z latiny znamená „rybí měchýř“.

Jin a Jang nejsou protichůdné síly, ale vzájemně se doplňující protiklady – neviditelné (skryté, ženské) a viditelné (projevené, mužské), které na sebe vzájemně působí v rámci většího, dynamického celku. Všechno má jinové i jangové aspekty, například Světlo nemůže existovat bez tmy a naopak, ale každý z těchto aspektů se může projevovat s různou silou či v průběhu času slábnout.
 

Vyhledávání