Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Nové galaktické napojení a galaktická evoluce 2013 a dále...
AA Michael - Nové galaktické napojení a galaktická evoluce 2013 a dále...
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 20 Květen 2013 20:52
Energie Nové Země: Duben 2013
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná světelná rodino, v této době intenzivního posunu a změny, a vzniku nového, cítíte turbulence rození nového galaktického člověka v nové zlaté vzestoupené galaxii. Postupně jste si zvykli na nové energie a frekvence nové reality. Chtěli bychom Vám říci, že držet krok s touto novou realitou je velmi jednoduché, pokud si pamatujete pouze jedinou věc – že všechno je energie a frekvence!

Všechno je to o frekvenci!

Nalezení nového „držení těla“ v této nové realitě a nalezení míru, harmonie a hojnosti je jednoduše věcí frekvence. Jde o sladění a souznění s frekvencí božské a andělské lásky a soucitu, frekvencí božské andělské tvořivé inteligence, která plyne z božského andělského srdce.

To není něco, čeho je těžké dosáhnout, nebo kvůli čemu je třeba studovat, trpět nebo být proto dost dobrý. Nemusíte proto uzdravit sebe nebo odstranit své bloky, narodit se je vaše právo a jednoduše musíte učinit volbu a udělat krok do Toho!  Je to frekvence, která je uvnitř vás a vy ji jednoduše musíte najít ve svém srdci a sladit s touto frekvencí své bytí.

Celá mysl se „třese“ před zraněním a  pádem (do temnoty) a zablokováním a před tím, že „člověk není dost dobrý“, ale je to jen  snaha mysli omluvit neschopnost sladit se s frekvencí míru a hojnosti, jakoby bylo velmi těžké jich dosáhnout. „Něco se mnou musí být špatně“, říká mysl, a pak tráví čas hledáním toho, co je „špatně“.  Milovaní, nic není „špatně“, když vyskočíte z frekvence. Neposuzujte se, prostě najděte svou cestu zpět! Stop! Dýchejte! Uzemněte se, spojte se se svým vyšším Já, a vraťte se do frekvence míru a hojnosti. Je tu pro vás!

Možná se ptáte, co je frekvence míru a hojnosti a jak se s ní mám sladit?

Jak jsme vám vysvětlili dříve, je to tok andělské Lásky a Soucitu ze srdce vesmíru, srdce Boha, té andělské tvořivé inteligence. Pramení ze středu všeho, co je, a je k vám vysílán  prostřednictvím Slunce a galaktického středu. V minulosti, vysílání těchto světelných kódů a informací Zdroje mělo  tak vysokou frekvenci, že bylo odkloněno jako provoz při objížďce přes Sirius a Plejády, mezi ostatní Slunce, a pak vysíláno ke „strážcům světla“, andělským bytostem světla z vysokých dimenzí, které měly za úkol pomáhat s rozvojem a evolucí na Zemi. Nyní, po přechodu 2012, je Země zcela znovu napojena na galaktické vysílání a nepotřebuje žádné prostředníky. Přenosy jsou přijímány přímo z galaktického středu přes solar, nebo vaše Slunce. Vy, jako probuzené bytosti, přijímáte frekvenční vysílání do vašich srdcí a světelných těl přímo z andělského srdce.

Toto obnovené úplné napojení, milovaní, vytvořilo turbulence, které nazýváme „dimenzionální nestabilita“ nebo „dimenzinální nevyváženost“. Země se nyní nachází v páté dimenzi a je sladěna s přicházejícím vysíláním světelných kódů, hlavně  prostřednictvím multidemenzionálních jedinců, kteří dokáží udržet tyto energie v poli svého světelného těla, a také prostřednictvím některých svatých míst a prostorů, kde je energie udržována nebo vysílána oním místem nebo prostorem samotným. Takto je plynutí andělského míru a frekvence hojnosti ukotveno na planetě. Je to frekvence síly, čistoty a jasnosti, a jste-li s ní sladěni, vše ve vašem životě plyne lehce a elegantně.

Ale v současnosti většina lidí není schopna nalézt zcela tuto frekvenci, protože ji hledají ve vnějším světě, mimo sebe, a ne v srdci, kde je ukotvena a odkud plyne. Toto zaměření směrem ven vytváří strach, stres a projekci dramat, což znamená, že lidé „padají“ z této frekvence míru a harmonie a jednoty a „propadnou“ se do „iluzí“ minulosti, duality a strachu a posuzování. To vytváří nestabilní prostředí které je explozivní a „hořlavé“. Proto, milovaní, vidíte tolik nestability a strachu, protože vnější „kotvy“ třetí dimenze jsou pryč a lidé se stále učí, jak se ukotvit ve svém vlastním svatém prostoru uvnitř srdce a uzemněně toto manifestovat na Zemi.

Milovaná světelná rodino, je to jen frekvence a energie, kterou hledáte a která je ve vás. Andělské světlo není vnější síla, kterou musíte hledat, protože jste od ní odděleni. Andělské světlo žije  uvnitř vás, ve svatém chrámu vašeho srdce. Když sladíte svou bytost s tímto světlem, můžete se ukotvit v plynutí tohoto proudu a projektovat tyto světelné kódy. Stanete se kotvou a vysílačem galaktických frekvencí, srdce a lásky andělské inteligence.

Milovaní, jde jen o to být vědomí, probuzení a posílení, a vybrat si  sladit se s frekvencí andělské lásky a soucitu. Budete cítit tuto frekvenci uvnitř sebe, manifestovat ji a zažívat mír, lásku a hojnost v nové realitě.

Víry (vortexy) obnoveného galaktického spojení

Milovaná světelná rodino, každý z vás, kdo je probuzený a vědomý se stává bodem galaktického spojení, žijícím a dýchajícím bodem světla na mřížce žijících srdcí nové Země. Vaše světelné tělo se stává vysílačem galaktických kódů a frekvencí. Svatý prostor, který vytváříte, jak uvnitř sebe tak, ve svém okolí, se stává bodem ukotvení andělského světla a moudrosti, za strachem a dualitou.

Ale, také v této době, je mnoho bodů na Zemi aktivováno nebo znovu aktivováno jako body galaktického spojení. V minulosti, mnohé z vedoucích hvězdných civilizací vytvořily body galaktických vírů, nebo hvězdných bran, kde mohli propojit Zemi se svými vlastními domovskými hvězdami a pomáhat evoluci Země podle andělského plánu, jak je vyjádřen světelnými kódy. Body vírů, včetně Egypta (Sirius), Íránu a Iráku (Nibiru) a Egejské oblasti (Andromeda), stejně jako mnoha jiných bodů obnoveného galaktického spojení.

Nyní, Země vzestoupila na mřížku nové reality, a tyto body spojení byly znovu aktivovány jako „přímé“ linie komunikace s galaktickým středem, s pomocí těch, kteří je vytvářeli ve službě andělskému světlu. Dále, mnoho nových bodů galaktického spojení bude aktivováno, aby pomáhaly Zemi při jejím vzestupu, aby se stala úplnou galaktickou entitou ve vzestoupené zlaté galaxii a plnohodnotným členem galaktické rady.

Mnozí z vás budou povoláni, aby pomáhali při této práci galaktického spojení a s vytvořením vírů galaktického spojení na Zemi. Ty budou body vašeho spojení a komunikace s galaktickým středem a slunečními radami světla.  

Galaktická evoluce člověka 2013 a dál...JÁ JSEM/MY JSME...

Milovaná světelná rodino, v tomto času turbulencí změny se možná ptáte: „Co to znamená „evoluce člověka“ a co to znamená pro mě jako probuzenou světelnou bytost?“

Krátce můžeme vysvětlit, že „vše co je“ je ve stavu neustálého rozvíjení a stávání se, podle energie nebo vědomí andělské tvořivé inteligence. Tyto impulzy rozvíjejícího se vědomí jsou přenášeny do celého stvoření prostřednictvím „světelných kódů“ které nesou stopy andělského vědomí. Jak se „Vše co je“ vyvíjí na nové úrovně znalosti a bytí, tak se vyvíjí a uskutečňuje také lidstvo na své cestě časem a prostorem. Nedávno se lidstvo vyvinulo z bytosti třetí dimenze oddělenosti a duality v bytosti multidimenzionálního účelu a jednoty. Planeta si začala být vědoma sama sebe jako „jednoho“ díky vědomí a propojení lidstva.

Při této změně v novou realitu, milovaní, jste se posunuli ze starých „příběhů“ vědomí oběti a omezování do nového smyslu a vnímáte sebe jako lidské anděly, bytosti světla se zvýšeným sebevědomím, které vytvářejí realitu společně s andělskou tvořivou inteligencí. V tomto novém prostoru síly, jste zcela spojeni se svou přítomností JÁ JSEM, prací vaší duše a plynutím andělské hojnosti.

Ale, milovaní, nové je, že tato transformace není jen o vás a „já jsem“, ale také o globálním společenství a „my jsme“. Je to jemný bod rovnováhy mezi vyjádřením  individuální duše a potřebami a tvořením kolektivního společenství, onoho „my jsme“. Hledání pouze vlastní hojnosti a nejvyššího dobra nepřinese radost, ta přijde, pouze pokud cesta vyjádření sebe sama bude podniknuta v rámci obtížností a výzev globálního společenství, tak aby duše nalezla své pravdivé vyjádření andělské lásky a soucitu.

Milovaní, proto mnozí z vás hledají  a zatím nenalezli. Vaše vyšší já se snaží vyjádřit a tvořit v rámci společenství světla a ne jen pro sebe. Milovaní, pokud se podíváte na ty bytosti, které jsou nejvíce naplněny radostí a úspěšné v nové realitě, tak zjistíte, že to jsou ty, které nalezly bod rovnováhy mezi JÁ JSEM a MY JSME, mezi vědomím sebe a vědomím sebe v rámci společenství, globálního společenství propojení a jednoty.

V této nové realitě je skutečně pravda, že to, co činíte ostatním, činíte sobě, neboť vaše činy mají dopad na širší společenství a ozvěnu v něm, a ty se vám vrátí zpátky na stejné frekvenci na které byly vyslány. Pokud pracujete na frekvenci lásky, míru a harmonie, tak se tak stane. Pokud pracujete na frekvencích dimenzionální nerovnováhy, budete zažívat turbulence, strachy a stres.

Vaší prací, milovaní, je udržet frekvenci rovnováhy a sladění v sobě a ukotvit ji pro širší komunitu. Plout s harmonií a hojností, a nedovolit ostatním vás strhnout do dimenzionální nerovnováhy a iluze.


Milovaní, minulost je za vámi a budoucnost teprve přijde. Nyní je okamžik, kde můžete ukotvit frekvenci míru a hojnosti a sloužit jako bod galaktického spojení a vysílač světelných kódů pro globální společenství. Pokud tak činíte, slaďujete se s prací Rady ochránců Země a Rady starších, jejichž službou je namířit andělskou lásku směrem k těm místům, kde je nejvíce potřeba, aby společenství bylo v rovnováze a sladěno s frekvencí vibrací andělského srdce.

Milovaní, náš vzkaz pro tuto chvíli je, abyste zůstali zaměření a oddaní frekvenci andělského světla. Buďte mocní a silní, jasní a pravdiví k sobě a své vizi. Pamatujte, že jste se vyvinuli v multidimenzionální bytost světla, která vyjadřuje JÁ JSEM a MY JSME. To, čím jste byli předtím, není tím, čím jste nyní! Je to Nový den a Nová realita. Přejeme vám radost a hojnost, jak se vyvíjíte  v novou realitu jako galaktické lidstvo a součást sítě galaktického společenství.

© Celia Fenn,   http://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.
 

Vyhledávání