AA Michael - *Moc, kterou dává dar odpouštění* Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 05 Březen 2019 23:23

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny únor 2019
RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, jak vyšší frekvence Světla a Stvořitelovy moudrosti pronikají skrz Zemi a lidstvo, probíhá radikální posun vědomí. Stále více drahých Duší klade otázky svým základním druhům víry a prověřují své životní vzorce, ty mnohé struktury, které vytvořili, fyzické i mentální, které vytvářejí jejich osobní realitu. Strach a nejistota jsou hojně rozšířené a velká většina lidí se bojí, že nejlepší časy jsou pryč a že budoucnost vypadá bezútěšně a nejistě.

Je normální vzdorovat dramatickým změnám nebo se při nich cítit nepohodlně, zvláště, když lidé cítí, že se nemohou postarat o svou budoucnost nebo ji mít pod kontrolou.Proto je tak důležité vstoupit do moudrosti svého Vyššího Já a čerpat z ní a spojit se se svými nádhernými andělskými průvodci a učiteli.

Vězte, že cesta domů vždy byla na svém místě a že váš návrat do vyšších říší osvícení je zajištěn. Nicméně, buďte si vědomi toho, že tajemství toho, jak toho dosáhnout, přichází zevnitř, ne z vnějšího světa. Vnitřního transformačního procesu je možné dosáhnout lehce a ladně, když znovu získáte přístup k moudrosti svého Svatého Srdce a Mysli. Pobízíme vás, abyste využili výhody všech těch nádherných divukrásných informací přicházejících z Říší Světla prostřednictvím mnoha poslů a učitelů, kteří zasvětili své životy přinášení pokročilé vesmírné moudrosti.

Milovaní, jste hluboce v procesu léčení minulých překonávání limitů toho, co je přijatelné, a uvolňování bolestivých vzpomínek mnoha minulých životů na pozemské rovině – stejně jako těch z vaší sluneční soustavy a také galaxie.

Dříve jsme řekli, že nebudete trestáni nebo posláni do pekla. Všímáte si, prosím, našich slov? Nejste souzeni – nikdy jste nebyli souzeni nikým, ani nějakou bytostí z neviditelných nebo vyšších říšíSOUDÍTE JEN SAMI SEBE!

Na základě působení Vesmírných zákonů příčiny a následků jsou všechny vaše myšlenky záměry a činy uloženy do vašeho aurického pole a do vašeho systému čaker, a vy vyzařujete vibrační vzorce, které se tím vytvořily, a ty od vás vycházejí ve znaku nekonečna a vracejí se k vám jako frekvence a měřítko. V minulosti trvalo mnoho životů, než se člověk dočkal dozrání odměny za své kladné, milující akce nebo zažil tresty za negativní nebo zraňující akce. Proto nebylo vždy zřejmé, že spravedliví jsou opravdu odměněni a nespravedliví také dostanou odměny určitého druhu. Znovu, žádná velká ani malá Bytost nerozděluje odměny nebo tresty. Vesmírné zákony jsou pevně na svém místě a vaše Vyšší Já sleduje váš pokrok nebo jeho nedostatek, buď tím, že projasní vaši cestu vpřed a požehná vás velkými nebo malými zázraky – nebo tím, že vám klade do cesty potíže v naději, že se probudíte a vstoupíte na spirálu Vzestupu.

Drahá srdce, příliš mnoho z vás si s sebou z minulosti nese velká břemena, chyby, které jste udělali v tomto životě a také mnoho chyb z minulých podmínění a pohřbených vzpomínek na bolestné události nebo akce ze všech předchozích životů. To, abyste se drželi těchto vzpomínek nebo nesli břemena nespravedlnosti, vám už neslouží. Je čas, abyste nám dovolili pomoct vám vyléčit bolestivé vzpomínky uložené ve vaší fyzické loďce a aurickém poli, právě tak jako projasňujeme pokroucení vzorců víry kolektivního vědomí Třetí a Čtvrté dimenze a přivádíme tyto dimenze zpět do jejich původně navrženého spektra duality.

Jak jste sestupovali do omezených a omezujících říší vědomí, byla vaše paměť zakryta závojem zapomnění, abyste si, nejčastěji, nemohli pamatovat své minulé životy, protože by to bylo přílišné břemeno pamatovat si všechny minulé chyby a nedokonalosti. Byl to milosrdný čin, protože se ukázalo, že je pro vás dostatečně těžké odpustit nebo prominout si chyby a špatné úsudky tohoto života, což je mnohem méně. Tyto omezující membrány Světla se pomalu rozpouštějí, jak se vracíte do rovnováhy a harmonie a pokračujete po spirále vzestupu a sjednocení. Důležitá věc, kterou byste si měli pamatovat, je, že přestože už nevyvoláváte své minulé chyby a myšlenky a činy, které vás vyhodily z rovnováhy, tak tyto energie jsou stále přítomny ve vaší buněčné struktuře a čekají, až budou opraveny a napraveny a navráceny do vnitřní harmonie. To je ten pokrok, uprostřed něhož v této době se nacházíte prostřednictvím své vědomé pozornosti a tím že sladíte svou vůli s Vůlí svého Vyššího Já a našeho Boha Matky/Otce, vše, co není v harmonii s frekvencemi vyšší Čtvrté dimenze uvnitř víří, aby to bylo vyléčeno a navráceno do harmonie mírumilovného spolubytí, radosti a milujícího záměru.

Představte si velký orchestr, jak hraje symfonii, ale každý nástroj je trochu mimo. Nyní si představte, jak by vám z toho bylo nepohodlně. A pak si představte některé z nejmocnějších negativních vzorců, které jste v minulosti vyslali – místo krásných, melodických frekvencí, které povznášejí a inspirují – je to jako byste vysílali pokroucené frekvence, které navzájem kolidují a vytvořili zmatek místo rovnováhy a harmonie. Můžete si vybavit některé z kladných vibračních vzorců, které jste vyslali nedávno, které byly stejně mocné jako vaše negativní myšlenkové formy?

Vaše Píseň Duše postupně ztratila některé čisté a harmonické frekvenční vzorce, a proto jsou jak váš vnitřní, tak váš vnější svět mimo rovnováhu a v nesouladu. Znovu a znovu jsme zdůrazňovali, že jedna z největších výzev, a přitom velmi důležitá věc, které je třeba dosáhnout, abyste vstoupili na spirálu vzestupu, je vrátit se do centra uvnitř svého Solárního Centra Moci. To usnadní otevření Svatého Srdce a tím umožní Světlu stvořitele volně plynout do vás a z vás ven. To vám na oplátku pomůže znovu vyvolat svůj jedinečně nádherný a harmonický podpis Duše.

Vysvětlovali jsme, jak byla přes bránu na zadní straně vašeho Centra Svatého Srdce umístěna membrána Světla, dokud nenastal čas, abyste začali svou cestu zpět do vyšších dimenzí a říší Světla. Nicméně jen vy a vy sami jste umístili ochrannou membránu přes přední bránu svého Centra Svatého Srdce, protože jste byli tak často zraněni, zklamaní a zbavení iluzí.

Pomalu ale jistě, technikami, které jsme vám dali, jste rozpustili tyto omezující membrány, aby Láska/Světlo mohli volně plynout k vám a od vás, způsobem, kterým bylo zamýšleno. Abyste se dostali ke stále se zvětšujícím frekvencím Světla a také je vyzařovali, musíte být schopní vstřebat, začlenit a nechat svou Bytost proniknout těmito rozvinutými vibračními vzorci. Pak musíte být připravení je vyzařovat dolů do jádra Země a promítat je široce ven do světa, prostřednictvím bran svého Centra Svatého Srdce – zepředu i zezadu.

Vyvolejte si vizi toho, jak jste vypadali, když jste poprvé přišli na Zem: byli jste zářící křišťálové Pilíře Světla, naplněné velkou dávkou ctností, kvalit a talentů svého vědomí božího paprsku. Pomalu, jak jste se vsakovali do hustoty, jste začali stavět kříž hmoty, který, jak se zvětšovalo vaše spektrum Světla a stínu, začal být víc a víc humpolácký. Nyní jste v procesu milování a přivádění těchto Zlomků, které jste vytvořili, zpátky do rovnováhy a harmonie, současně s tím jak hledáte vyšší a vyšší frekvence Světla a vstupujete do nich a čerpáte z nich. Jste v procesu, kdy se stáváte křížem Světla, milovaní, jak váš systém zádových čaker začíná být zažehnut a vy vyzařujete Lásku/Světlo z přední a zadní brány svého Centra Svatého Srdce.

Proč se nepřesunout do středu spirály vzestupujícího vědomí – do oka duality a polarity, kde je vše klidné a mírumilovné a naplněné substancí čisté vesmírné životní síly nazývané Adamantinové částice - čekající na to, až bude zformována do vašich vizí budoucnosti? Právě přesně v tom okamžiku, kdy se přesunete zpátky do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít významnou lásku a soucit našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele, a budete vědět, že jste drahocenný syn/dcera na důležitém poslání a že nic, co řeknete nebo uděláte tuto lásku nemůže zmenšit.

PROSTŘEDNICTVÍM DARU ODPUŠTĚNÍ SE MOHOU VYLÉČIT VAŠE EMOCIONÁLNÍ, MENTÁLNÍ A ÉTERICKÁ TĚLA A MOHOU BÝT ZPÁTKY PROMĚNĚNA DO CELISTVOSTI. TO NA OPLÁTKU ZVÝHODNÍ VAŠE FYZICKÉ TĚLO A ZVÝŠÍ VÁŠ DOBRÝ POCIT (POCIT POHODY).

Postavte se před zrcadlo a upřeně hleďte do svých vlastních očí nebo jděte do Pyramidy Světla a lehněte si na křišťálový stůl.

Řekněte sami sobě: Odpouštím/promíjím si jakoukoli akci, myšlenku nebo čin – minulý, přítomný či budoucí – v této nebo jakékoli jiné realitě, který se neskládal z frekvencí Svaté Lásky. Odpouštím každému, s kým jsem sdílel/a konfliktní energie během svým přítomných nebo minulých životů – v této nebo jakékoli jiné realitě – a vracím jim, zahalené v bublině lásky všechny negativní vzpomínky, ovlivněné energie a pravděpodobné budoucnosti, které jsme spolu vytvořili. Žádám anděly odpuštění aby pronikli všechny Tváře/Stránky mé Bytosti frekvencemi Lásky/Světla, abych se mohl/a stát zaměřeným/nou na Duši a vystředěným/nou ve svém srdci jako nositel Světla a Mistrovství Sebe.“

Hluboce se nadechněte, jak se přesouváte do svého Centra Svatého Srdce.. Dovolte čisté Lásce/Světlu, aby se vylévala dolů skrz vás prostřednictvím vašeho Vyššího Já. Ciťte ve svém srdečním centru rozpuk, jak tento Božský Elixír Lásky proniká do velké hloubky vaší Bytosti. Svatá Láska je to, co vás osvobozuje z řetězů, které jste kolem sebe utkali, které vás svazují, omezují a zachycují v karmických interakcích.Když tuto lásku odmítnete nebo popřete, popíráte své dědictví a své Andělské/Božské rodné právo.Provádějte toto cvičení tak často, jak je nezbytné, dokud neucítíte, že jste přijali pravdu, že jste hodni odpuštění.

Odpuštění je velmi osobní čin a musí vycházet ze srdce. Nezáleží na tom, jestli vám ostatní odpustí nebo ne. Když odpustíte ze srdce, změní to dynamiku energie mezi vámi a ostatními. Jak jsme řekli, můžete změnit jen sebe a musíte ostatním dovolit, aby se změnili ve svém vlastním čase a svým vlastním způsobem. Jste zodpovědní jen za svůj vlastní duchovní růst. Nicméně, pamatujte, drahá srdce, vaše milující energie mluví za sebe a tvoří zázraky.

Odpuštění sobě, což usnadňuje odpuštění ostatních, je krokem, který je součástí procesu otevírání brány k vašemu Centru Svatého Srdce. Brána vašeho srdce musí být otevřená, abyste se úspěšně spojili s oněmi mnoha Tvářemi/Stránkami svého Andělského/Božského Já a svým vesmírným vědomím. Musíte vyvinout soustředěné úsilí, abyste se uvnitř své Bytosti vrátili do harmonie a rovnováhy a byli tak připraveni se spojit s Andělskými/Božskými protějšky. Vaše bolestné, neuspokojující pozemské vztahy jsou výsledkem vnitřních pocitů, že nemáte hodnotu, pocitů viny, strachu ze selhání nebo odmítnutí.

Bitva mezi pohlavími je ve skutečnosti bitvou s vlastním Já, jak projektujete své potřeby, chtění a touhy ven k někomu jinému v naději, že může nahradit to, co chybí uvnitř. Vaše vztahy vám budou s jistotou odrážet negativní energie, které potřebujete překonat, stejně jako některé kladné prvky, které si pro sebe přejete. Mohou být buď bolestné nebo naplňující, záleží to na způsobu, který si přejete použít ve hře vztahů.Fyzické vztahy s negativními frekvencemi jsou založené na strachu, zkostnatělé, zaměřené jen na sebe a omezující. Svaté vztahy jsou založené na lásce a inspirované Duchem a umožňují každé straně vstřebat, začlenit a vyjádřit kladné prvky své vlastní, skutečné mužské a ženské povahy. Jsou zaměřeny na celistvost a spojení a přitom jsou pružné a dovolují svobodu vyjádření.

Když pozvednete své vědomí a vrátíte se k vnitřní harmonii, vyzařujete jemnější a čistší frekvenční vzorce a proto k sobě přitáhnete ty, kdo vyzařují a cítí se dobře na stejné úrovni Světelného spektra. Proces znovusjednocení s sebou přináší opětné spojení s mnohačetnými Tváření/Stránkami a úrovněmi své Rodiny Duše, která se skládá z vašich pozemských průvodců a mnoha Tváří/Stránek vašeho Vyššího Já – vaší sluneční, galaktické a pod-vesmírné rodiny.

Milovaní, chtěli byste začít proces odpuštění NYNÍ a vyvinout soustředěné úsilí, abyste otevřeli bránu Svého Centra Svatého Srdce, aby se tyto nádherné dary mohli jako sprcha vylít dolů na vás?

Zavolejte nás a dovolte nám, abychom vám pomáhali. Pamatujte, jsme jen na jeden úder srdce a jednu myšlenku od vás. Zahalujeme vás do Svaté, bezpodmínečné lásky našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy