AA Michael - “PŘIJETÍ VAŠEHO NOVÉHO GALAKTICKÉHO POSLÁNÍ” Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 18 Leden 2013 17:10
Poselství od Archanděla Michaela Přijala Ronna Herman, leden 2013

Milovaní mistři, Božské Paprsky, které PAPRSKOVITĚ šířily Božský Plán/Zárodečné Atomy pro Věk Ryb postupně oslabily, protože už nezískávají Posvátné Ohnivé Zárodečné Atomy Stvořitelova Vědomí primárně zásobované světelnými frekvencemi Šestého Paprsku. Hlavním zaměřením lidstva během Věku Ryb byla nižší emoční podstata. Lidstvo postoupilo od otupujících, komíhavých sil nižší, instinktivní zvířecí/lidské podstaty, přičemž hlavní soustředění bylo na nedostatek, přežití a bezpečí. V posledních 500 letech Věku Ryb, mnohé z vyspělejších Duší začaly pronikat do mocné síly Třetí Čakry/fyzického Centra Solární Síly. Začaly se koncentrovat na svou pozemsko-mentální/lidskou podstatu, rozvíjení svých tvořivých schopnosti na fyzických pláních bytí, a nabývání hmotných statků se stalo jejich hlavními zájmy. Některé z ještě pokročilejších Duší začaly pronikat do vibračních sil Srdeční Čakry spolu s Čakrou Solárního Plexu a spolu s tím jak postupně zahájily proces duchovního probouzení se i podněcovat rozvoj svého Duchovního Silového Centra (Solar Plexus, srdce a brzlík).

V tomto Sub-vesmíru byl posvátným geometrickým vzorcem pro tuto éru symbol Vesica Piscis (Princip Vesici Piscis je vyjádřen symbolem propojení dvou kruhů, pozn. př.), který znázorňuje spojení Trojice našeho Otce/Matky Boha a prvorozených synů/dcer. ARCHANDĚL URIEL a LADY GRACE jsou nositeli Šestého Paprsku, který byl převládajícím zářením Božského Vědomí pro Věk Ryb. Archanděl Uriel je také často zobrazován jako Holubice Míru a on a Lady Grace ztělesňují Otce/Matku Božských ctností, aspektů a atributů Šestého Paprsku oddanosti, odpuštění, milosrdenství, milosti a víry. To je Paprsek míru, pokoje a odevzdané modlitby. To byly vibrační vzorce Šestého paprsku, který Mistr Jeshua, Mistr Marie a Mistr Maitreya spolu s mnoha dalšími velkými Bytostmi Světla ukotvili na Zemi pro přípravu těchto nádherných časů transformace. Přišli na Zemi, aby zaseli Zárodečné Atomy Paměti procesu vzkříšení a vzestupu. Velký počet andělských Bytostí jim pomáhal z vyšších sfér v aktivaci Posvátných Ohnivých Zárodečných Atomů a mocných Fialových Plamenů transformace, které byly uloženy hluboko ve velkých pozemských labyrintech a jeskyních. Toto mocné vyzařování Šestého Paprsku a záření aktivovaných Zárodečných Atomů z hlubin Země, byly prostředky ukončení pádu Lidstva do temnoty a iluze třetího a čtvrtého rozměru, takže mohla započít spirála vzestupu zpátky do říší Světla a vyššího vědomí.

S rozkvětem Křesťanství se zlatý střed symbolu Vesica Piscis - () – stal symbolem ryby víry Křesťanů. Později byl tento symbol nahrazen křížem jako představitelem ukřižování. Avšak pravý význam kříže jako posvátného symbolu je ten, že představoval vertikální sloup Božího Světla a menší horizontální sloup hmoty. Tento vysoký sloup Světla ukotveného do Země symbolicky dosahoval k nebesům, zatímco menší horizontální sloup představoval přijímané úzké spektrum duality. Sloup duality/polarity vyrostl mnohem výše, stal se neforemným a obtížným pro rovnováhu, a tak zvyšoval bolest a utrpení lidstva. Byl kladen mnohem větší důraz na ukřižování a bolest a utrpení, které představuje. Je načase korigovat tyto negativní myšlenkové formy a pochopit skutečný význam té velké spousty metafor, které přinesla temná doba věku Ryb.

Přenášíme na vás tyto informace, protože mají obrovský význam na to co se v současné době děje. Vy, Semena Hvězd, kteří horlivě usilujete o Sebeovládání, máte měřítko krystalických Zárodečných Atomů Paměti uložené ve svém Posvátném Srdci/Mysli jako ty, které jsme vám právě popsali. Většina z vás, kteří jste nyní pevně na stezce, jste byli buď povoláni na Zemi, nebo jste pomáhali z vyšších Světelných sfér vytrvale udržovat Posvátný Hologram v našich myslích, protože my všichni vyzařujeme Posvátný Rybí Oheň Zárodečných Atomů vzkříšení a vzestupu. Pro ty z vás, kdo jste byli na Zemi, toto bylo uděláno, zatímco jste byli v hlubokém stavu snění; nicméně přínos lidstva byl nedocenitelný.  

Vy, Kropiči cest jste připraveni hrát bezmála takovou roli připojením se k mocným nebeským silám našeho Otce/Matky Boha, protože zakotvujeme nový Božský Plán, vibrační vzorce pro rozvoj Věku Vodnáře. Avšak tentokrát budete vykonávat tento nejdůležitější úkol při plném vědomí a vědomí si toho, co se děje. Nová Krystalická Mřížka je nyní pevně na místě a aktivní, a přišel čas pro vás, Zárodky Hvězd, začít k sobě přitahovat, integrovat a posléze vyzařovat nové Božské Plány/Posvátný Oheň Zárodečných Atomů Věku Vodnáře dolů do systému Zemské mřížky a ven do světa formy. Toto je vaše NOVÉ GALAKTICKÉ POSLÁNÍ, milovaní. Na toto jste byli připravováni v průběhu těchto chaotických, stresujících let probouzení vaší Božské Podstaty

PŘEZKOUMÁME NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ KONCEPTY, KTERÉ JSME VÁM POSKYTLI V MINULÝCH LETECH, ABYCHOM VÁM OSVĚŽILI PAMĚŤ A POMOHLI VÁM V ZUŠLECHTĚNÍ VAŠICH SPOLUTVOŘIVÝCH SCHOPNOSTÍ:

Když dosáhnete určité hladiny vnitřní harmonie, otevřete brány nebo portály fyzického těla vyšším dimenzím: čakra vzestupu nebo medulla oblongata na spodu lebky; zadní portál vašeho Posvátného Srdce; Vaše Posvátná Mysl, která je umístěna v horní, zadní části mozku; a rozšíření otevření korunní čakry. Toto jsou hlavní fyzické kroky v procesu vzestupu, protože obnoví vaše spojení s Řekou Života, která obsahuje Živoucí Světlo částic Stvoření nazývané Adamantinové Částice. V tomto bodě, začnete budovat silové pole plnospektrálního Světla spolu s tím, jak se snažíte stát mistrem Já a vědomým spolutvůrcem, který jediný vytváří ty věci, které jsou k největšímu prospěchu všech. Od té doby vaše dechová cvičení a afirmace získávají úplně nový význam.

Když praktikujete cvičení na Nekonečný Dech, dýcháte skrze Posvátné srdce, což vytváří plynulý proud kosmické energie fyzickým tělem. Tento proces zaplavuje systém  Adamantinovými Částicemi Božského Světla Posvátného Ohně.

Abyste se stali živoucími přítoky Řeky Života, musíte se připravit na to, že dovolíte životní Esenci vstoupit do vás a protékat vámi. Musíte použít, co je třeba a potom dovolit zbytku, aby proudil kupředu, připraven a dostupný k tomu, aby mohl být zformován do úžasných nových výtvorů. Tímto způsobem se stanete nositeli a služebníky Světla. Toto je hlavní poselství všech učení, která jsme vám předali během těchto posledních let. To je cílem Sebe-vlády/ Sebemistrovství. Toto je cesta vzestupu.

S tím, jak se stáváte zdatnějšími jako spolutvůrci na pozemské pláni, musíte neustále sledovat své energetické vzorce a snažit se je zdokonalovat. Musíte usilovat o trvalou harmonii a zušlechťovat zbožný výraz. Musíte osvobodit sílu vnitřního Posvátného Ohně, který spočívá spící po mnoho tisíc let. Musíte se naučit řídit a koncentrovat svou energii do oblastí vašeho života, které chcete změnit. Vytvořením a neustálým zdokonalováním svých Dvanácti Paprsků Stvořitelova Kola Života, zaséváte semena soustředěné změny; a poskytujete Posvátný Oheň Stvoření potřebný pro projevení toho, co jste si představovali. Pokud to umíte udělat dokonale, váš osobní svět se stane zemí divů a vy paprskem Světla, který budou moci všichni spatřit.

Když se úžasná moc Stvoření propojí s fyzickou hmotou jako protikladnou silou, výsledkem je vždy chaos. Avšak když je tato neobyčejná moc vtažena do kompatibilní smyslové schránky, dějí se zázraky. Musíte změnit očekávání, která máte o lidech kolem vás. Musíte uvolnit strach ze zaujetí stanoviska, nastavení hranic a sdělovat své pravdy s překrytím milující energií. Je to nevyhnutelné, abyste se naučili zůstat vyrovnaní, když zažíváte kritiku. Nereagujte hněvem nebo energií s nízkou frekvencí. Musíte se naučit povznést nad každodenní stresující situace, abyste mohli transformovat okamžiky nesouladu do hodin vyrovnanosti.  

Vesmír a zejména Sub-vesmír, ve kterém existujeme, se nachází uprostřed monumentálního transformačního procesu. Planety si vyměňují místa a posunují se blíže ke slunci solárního systému, jehož jsou součástí, galaxie a Sub-Vesmír expandují a pohybují se kupředu, vně a dolů v závislosti na směru pohledu pozorovatele. Nové galaxie v počátečním stadiu jsou výsledkem expanzivní hybné síly podněcované velkou infuzí Stvořitelových Světelných/Životních Částic a zárodky myšlenek nového Stvoření prostupují vědomím všech vnímavých Bytostí.

Nikdy dříve jste neměli takovou příležitost sloužit lidstvu a Stvořiteli. Nacházíte se na křižovatce svého evolučního procesu, protože svět tak, jak jste jej znali, pomalu odchází. Jako Božské Jiskry Stvořitele jste dostali velký dar, truhlu s poklady Stvořitelovy Esence, abyste ji mohli dle libosti užívat. Začali jste tento život s porcí Adamantinových Světelných Částic uložených ve vašem Posvátném Srdci a rezervou uklizenou ve vaší Kořenové Čakře, Posvátnými Atomy Semen Ohně, kterým se také někdy říká Kundalini a zpodobňují se jako stočený had. Měli jste vždy přístup k Posvátnému Ohni uloženému ve vašem srdci; avšak, musíte si zapamatovat jak používat vaše Klíče ke Království, abyste zažehli a efektivně využili tento mocný zdroj Božského Světla. Tato Kundalini nebo také Hadí Oheň je odlišná hmota, proto musíte vyčistit 51% narušené energie, kterou jste vytvořili v minulosti, abyste mohli využít tento rezervoár Metatronového Plnospektrálního Světla.

Nalézáte se v samém středu kosmického znovusjednocovacího procesu, moji stateční přátelé, a budete se rozvíjet v pravý čas, ať už to bude takovým nebo onakým způsobem. Musíte si být vědomi, že tento transformační proces je dlouhý a komplexní cyklus; Ale může být úžasnou cestou, pokud využijete výhody moudrého učení a nástrojů, které vám nabízíme. Zákon Kruhu stanoví, že každá nová snaha musí začít z nitra Statického Bodu Síly-Vůle; Hlavní Esence Stvořitele/ spolutvůrce.

Existuje velké znepokojení, že devastace světa se urychluje. My uznáváme, že je to pravda a bude to pokračovat po dobu, kdy Země uvolňuje negativní vzorce a omezující energie, protože vaše Matka Země se snaží napravit škody, které byly způsobené planetě v průběhu eonů věků v důsledku lidských negativních myšlenek a jednání. Lidstvo je zodpovědné za současný stav Země, a záleží na vás všech, společně s pomocí Bytostí Vyšších Světů, abyste usilovali o nápravu, co možná největšího počtu škod. Jste vybaveni nástroji a energií Posvátného Ohně, které jsou nezbytné pro dokončení tohoto úkolu; avšak, musíte zapojit a řídit energii správně. Váš vzestup a vzestup Země jsou neúprosně provázané, a my se zavazujeme, že vám budeme všemožně nápomocni.

Během tohoto posunu cyklu Věků, zažíváte velké množství transformačních změn. Znovu získáváte osobní části, které jste vytvořili v průběhu vaší dlouhé cesty do hmotné podoby. Znovu se sjednocujete s mnoha Jiskrami vědomí, které vytvořily vaše Božské Já a vaši Duchovní rodinu, a také zároveň usilujete o to stát se duchovními/lidskými dospělými lidmi a při tom existovat v neustále expandující, multidimenzionální říši hmoty.

Duch Svatý nebo vaše Vyšší Mentální Já je náročná vyšší inteligence, která sleduje a reguluje Světelnou infuzi a dary Ducha, které jsou vám přiděleny podle vaší úrovně duchovní probuzenosti a vašich současných potřeb. Speciální přidělování jsou sledována a šířena vaším Svatým Mentálním Já, které je prostředníkem mezi vámi a vaší Božskou Přítomností JÁ JSEM /Božským Já. Avšak, tyto zvláštní dary musí být vždy použity pro největší dobro. Pamatujte si, že jste spolutvůrci a vždy musíte plnit svou úlohu.

Existuje stezka otevřená pro každého z vás k následování, bez ohledu na to, ve které stanici nebo okolnostech se právě nacházíte. Je zde velká příležitost, která čeká na to, aby vám umožnila osvojit si svou moc, vstupuje ve spojení s vaší kreativitou a vynáší na světlo všechny ty skryté schopnosti, které byly uloženy hluboko ve vaší paměťové bance. A teď, tak jako nikdy před tím, jsme nablízku, pozorujeme, čekáme na příležitost pomoci, povzbudit, udělat zázraky, uhladit cestu a pomoci vám v pohybu vpřed a vzhůru.

Píseň vaší Duše je složena z  vibračních vzorců bezpodmínečné lásky, moudrosti, rovnováhy a harmonie střední čtvrté a vyších dimenzí. Jako mistři svého Já, vaše Energetické Podpisy a Píseň vaší Duše splynou s Nebeskou Mandalou Světla, zvuku a barvy, podle kterých budete rozpoznáni ve Vyšších Světech. Lišíte se jasem svého vnitřního Světla. Čím více Světelné Esence zahrnete do své hmotné nádoby, tím jasněji bude vaše aura zářit.

Jestliže se dokážete dívat na všechno, co je v současnosti přítomno ve vašem životě jako na dočasné s výjimkou Lásky/Světla a Duchovního Ohně uvnitř vašeho Posvátného Srdce a Duše, potom budete vědět, co se vám snažíme předat. Zbavte se strachu z minulosti i budoucnosti, eliminujte emoční a mentální kontrolu, které mají nad vámi ostatní, a staňte se svobodným Duchem, kterým máte být.

Pravá spiritualita znamená držet se živoucí pravdy, která je živá každý den a ne praktikovaná pouze jednu nebo dvě hodiny týdně, jak tomu je při většině náboženských obřadů. Je to neutuchající palčivá touha být v neustálém společenství s Duchem. Lidstvo se musí posunout mimo mělké vody ortodoxního uctívání do mystické řeky života. Akášické záznamy jsou vibračními vzorci – pozitivními nebo negativními – které jsou uloženy v nitru kosmické knihovny, kde je zaznamenaná a udržovaná celá historie Stvoření

Vibrační vzorce Fialového Plamene jsou jediné, které jsou dostupné jak shora, přes Korunní Čakru a Posvátné dýchací techniky, tak i z nitra Země. Představte si nádherný Plamen, který plane pod vašima nohama, obklopuje vaše tělo a přitom transmutuje všechny disharmonické vibrační frekvence, které můžete mít kolem sebe, před tím než začne vyzařovat Posvátný Plamen ven do světa ve stále větších a větších soustředných kruzích. Pamatujte si, jedna osoba, která je soustředěna ve svém Posvátném Srdci a Posvátné Mysli, může zprostředkovat kosmickou pravdu a inspirující myšlenky miliónům lidí, a milující vibrace jejich aurického pole žehná každému, s kým přijde do kontaktu.

Světová Pyramida
je Zastávka na Polovině cesty pro vaše vícenásobné Duševní Já. Vaše dobré skutky jsou uloženy v Pokladnici Světelného Skladiště ve Světové Pyramidě. Probíhá tam každoroční sklizeň dobrých skutků a vaše milující myšlenky a skutky jsou zvětšené a tam uložené. Větší část splynula se Stvořitelovým Světlem, aby mohla být použita na vytvoření většího dobra pro celé lidstvo. Dostanete své speciální dary a Božské svolení v souladu s tím, co jste uložili do skladiště Světla.  

Prosíme vás, abyste nás podrobili zkoušce. S otevřenou myslí, studujte základní koncepty, které jsme vám dali, a pomalu, ale poctivě, zapojte některé z nich do svého denního života. Dejte nám svolení, abychom vás vedli a inspirovali, a tím, že to uděláte, získáte na svou stranu Nebeské síly. Můžete neuspět jen tehdy, pokud nevynaložíte úsilí nebo pokud se vzdáte, milovaní.

PAMATUJTE:
ZÁŘE VAŠÍ DIAMANTOVÉ BOŽSKÉ PAMĚŤOVÉ BUŇKY PLUS SVĚTLO VAŠÍ DUŠE A JAS VAŠEHO POSVÁTNÉHO SRDCE VYTVÁŘEJÍ ZÁŘI VAŠEHO AURICKÉHO SVĚTELNÉHO POLE. KRÁLOVSTVÍ ANDĚLŮ ZESILUJE SVĚTLO; KRÁLOVSTVÍ LIDÍ JE ROZPTYLUJE.  Těšte se z požehnané Lásky/Světla naší Matky/Otce Boha nyní a navždy. Jsme vždy nablízku, abychom vás vedli, směřovali, inspirovali a chránili.
 
JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.