Bohyně Vědomí - Manifestace a tvoření Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 26 Leden 2013 23:44
Poselství od Bohyně Vědomí přijala Natalie Glasson 14/01/13

      Vibrace Bohyně jsou nyní na Zemi vyjadřovány velmi hojně a mají velký význam jako proces hloubkové výživy a péče pro všechny. My, Bohyně Vědomí, přicházíme s obrovskou podporou pro Zemi a veškeré lidstvo, které prochází jedinečným integračním a tvořivým procesem, aby projevilo Stvořitelovu pravdu.

      Představte si sebe sama jako dítě živené v posvátném lůně vibrací Bohyně. Když jste byli v lůně své matky, zažívali jste období tvoření, kdy vibrace energie, světla a moudrého vědomí, která byla potřebná pro vaši inkarnaci, se prolínala s vaším bytím. Vaše matka vám také dodávala energie vědomí, které jste nasávali hluboko do své vibrace a těla, které se právě tvořilo. Toto období nejenže umožnilo silnou integraci všeho, čím si přejete se stát a co si přejete zažít ve svém životě, jako například Stvořitelovy kvality, ale také jste si s určitou pomocí osvojili mocný nástroj manifestace. Jako dítě v matčině lůně jste se naučili se fyzicky projevovat, tj. svou podstatu a duši, aby se mohlo zformovat vaše tělo, které bude "vozidlem" vašeho života a "vakem" vašeho vědomí, které bude působit jako božská inspirace, dokud nebude možné další propojení se Stvořitelem. Vak vašeho vědomí se podobá pouzdru speciálně shromážděných informací a zformovalo vědomí, které vám pomůže, abyste si vzpomněli na Stvořitelovu pravdu. V lůně se postupně váš vak vědomí, což je to vědomí, o které žádáte, spojí s celým vaším bytím, aby se vytvořil projev porozumění. V lůně jako dítě stále manifestujete a získáváte zkušenosti a jste podporováni svými průvodci, průvodci své matky a svou duší. Nyní je doba, kdy můžete rozpustit oddělenost mezi energetickými dimenzemi Stvořitelova vesmíru a fyzickou vibrací, do které jste se narodili. Je čas fungovat ve své mysli či duši jako filmové plátno vizí, které si přejete prožít ve své fyzické realitě. Experimentální prostor pro stanovení záměrů, tedy umožnění si tvoření ve formě na mnoho způsobů. V mnoha ohledech je to nejmocnější forma a zážitek tvorby, jaký můžete na Zemi prožít a připravuje vás skrze schopnost využívat kreativní energii Stvořitele, abyste formovali a tvořili vše, co potřebujete pro podporu dalšího a nekončícího učení se na Zemi.

      My, vibrace Bohyně, tento proces tvoření na Zemi podporujeme, abychom umožnily duším učit se a zažívat fyzickou realitu. Ve Stvořitelově vesmíru je účast ve fyzické realitě Země tou nejrychlejší avšak velmi odvážnou cestou ke vzestupu a jednotě se Stvořitelem. Proto si mnoho z vás vybralo, že se inkarnuje na Zemi. Připomínáme vám ten silný zážitek tvoření v lůně proto, že právě toto se mnohým lidem ve skutečnosti na Zemi právě teď děje. Vaše duše a vaši průvodci s vámi pracují a my Bohyně Vědomí také, abychom zpřístupnili vibraci tvoření a aby došlo k transformaci, vytvoření a zformování všeho, co potřebujete a co žádáte pro pokračování a prožívání další fáze vzestupu na Zemi. Energie tvoření právě manifestuje nový vak vědomí, který se podobá staženému souboru, který vás inspiruje a poskytuje vám poznání, když vytváříte záměry a integrujete aspekty sebe sama i Stvořitele. Jako z lůna tvoříte nyní z nitra ven, vaše kreativní energie může ovlivnit a změnit vaše fyzické tělo, rozpustit nemoci a znovu naprogramovat zdraví. Protože tvoříte zevnitř ven, poznáváte krásu svého bytí, schopnost, vibraci světla, moc, intenzivní lásku a moudré vědomí, které v sobě máte. Uvědomujete si, jak jste propojeni se všemi aspekty Stvořitele, které vás na hlubší úrovni spojují s velkolepým zdrojem Stvořitele. Až vytvoříte ve svém bytí novou podobu sebe sama skrze své záměry, následování vedení, integraci energií, probuzení moudrosti, zdokonalení lásky a uvěříte v kreativní energii Stvořitele, uvědomíte si nový plně zformovaný aspekt Stvořitele ve svém bytí i sílu, kterou vyzařuje a promítnete tuto svou podobu do své vnější reality, aby se dále manifestovala. Toto období na Zemi umožňuje každému člověku cítit a zažívat větší integraci a napojení na vibrace a přirozenou schopnost tvoření ve svém bytí. Nepokoušejte se zabránit procesu integrace, dovolte světlu Stvořitele, aby ve svých početných podobách proudilo vaším bytím. Dopřejte si čas a prostor, který potřebujete, abyste umožnili tomu, co tvoříte a svým záměrům zformovat se ve vás, ať už jste si toho vědomi, či nikoli. Tento čas nemusí být o vnějším konání, ale spíše o vnitřních posunech a prolínání, jak se mnoho fragmentů vaší duše objevuje ve vašem nitru, aby byly spojeny v jedno, což okamžitě vaši duši posílí, a to i v jejím vyjadřování. Někteří lidé možná cítí, že již vytvářejí své záměry pro novou realitu a zažívají hlubokou integraci svého bytí a proto také zažívají proud tvoření ve své fyzické realitě, když se manifestují mnohé synchronicity a zázraky. Když se synchronicity ve vaší realitě objeví, můžete si být jistí, že to se objevují projevy a transformace pravdy vašeho bytí. Je důležité si uvědomit, že některé děti si vyberou zůstat v lůně delší dobu, zatímco jiné si vyberou kratší dobu. Pro vás je to stejné, protože žijete v pravdě v lůně Bohyně Vědomí, Stvořitele a Matky Země, neklaďte žádná omezení ani nebuďte netrpěliví ve svém jedinečném období transformace a integrace; nechť se projeví v božském načasování, protože vy jste si vybrali život na Zemi v tomto čase. Je to velmi krásný vývoj sebe sama, pravdy, Stvořitele a vnitřní tvořivosti, která se projevuje plněji, než kdy dříve.

      V tomto čase tvoření jste také sjednoceni se všemi bytostmi, které formují tu tak kýženou novou Zemi; vězte, že vše, čeho dosáhnete a co si uvědomíte ve svém bytí, slouží lidstvu. Každá duše na Zemi nyní uzavřela dohodu o tom, že bude zakoušet, učit se a chápat tento mocný proces spolutvoření. Tento proces je tak velkolepý a jedinečný, že jste si naplánovali být ve svém současném stádiu vzestupu, abyste se učili a probudili schopnost spolutvoření, nejen se Stvořitelem a svou duší, ale s každým aspektem duše Stvořitele na Zemi i na vnitřních rovinách. Každá duše nyní dostává klíče ke spolutvoření, aby si je mistrovsky osvojila a přivedla je k realizaci a do zkušenosti pro všechny ostatní duše na Zemi. Jste připraveni přijmout klíče ke spolutvoření, které jsou vám nyní poskytovány a aktivovány v bytí všech, kteří jsou připraveni a mají opravdu láskyplný záměr tvořit blaho, mír, lásku a pravdu Stvořitele?

      Rádi bychom se s vámi podělili o invokaci, abychom vás povzbudili k přijetí a realizaci všeho, o čem jsme dnes mluvili a co jsme s vámi sdíleli.

      "Milované Bohyně Vědomí, volám vaši milující podporu a výživu, aby pronikly do mého bytí, mysli a duše; prosím podpořte mě jakýmkoli vhodným způsobem, vedeny božskou vůlí Stvořitele a mé duše. Dovolte mi nadechnout se pečujících a osvícení dávajících energií Bohyně do všech aspektů mého bytí, neboť si uvědomuji, že jsem v posvátné úctě chován a podporován v lůně jehož energie se skládá ze světla Bohyně, Matky Země a Stvořitele. Pomozte mi zaměřit se do svého bytí spolu s mou duší, abych integroval všechny vibrace energií Stvořitele, všechny fragmenty mé duše a veškeré božské vědomí, které je mi poskytováno. Umožněte mé nové plně vědomé pravdě a pravdě Stvořitele, aby se mohly v mém bytí zcela zformovat. Podpořte mě v prožívání tohoto plně zformovaného aspektu mé pravdy, aby se vší silou vyzářil do mé reality a mohl se dále integrovat a manifestovat.

      Bytosti Bohyní, vibrace a vědomí, žádám vás, abyste mě podpořily, když se propojuji se svou jedinečnou, posvátnou a mocnou schopností a energiemi tvoření ve svém bytí. Veďte mě, abych se stal mistrem tvoření při práci se silnými a božskými vibracemi a vůlí Stvořitele, abych dal formu všemu, co potřebuji a k čemu jsem veden ve své vlastní realitě a na Zemi.

      S podporou Bohyní žádám, je-li to vhodné, abych obdržel klíče ke spolutvoření, kterými rozumím posvátnou moudrost a vedení, jak spolutvořit. Je mým nejhlubším záměrem spolutvořit mír, radost, lásku, harmonii, jednotu a pravdu, neboť si uvědomuji sebe sama jako aspekt Stvořitele sjednoceného se všemi Stvořitelovými aspekty. Volím si spolutvořit se všemi nebo vhodnými aspekty Stvořitele na Zemi i na vnitřních rovinách, aby se na Zemi manifestoval Věk lásky.

      Nyní si volím spolutvořit se svou duší, se skupinou duší, s vibrací Bohyně, Matkou Zemí a se Stvořitelem v celistvé a absolutní lásce, nesobeckosti a harmonii a s láskou a vděčností přijímám vše, co je mi poskytováno.
      Uvědomuji si, že má nejhlubší touha usilovat o krásu a vše, čím je Stvořitel, může být plně zažita, jen když budu hledat ve svém nitru, s nestranností a láskou.

      Odevzdávám se vibraci Bohyně k dalšímu léčení a energetické podpoře. Děkuji."

      (Pak jen seďte a prožívejte.)

      Je také důležité být si vědomi toho, že v této posvátné době integrace a péče o nejposvátnější aspekty vašeho bytí, můžete stále zažívat staré záměry či zvyky usazené z minulosti, které se dostávají na povrch. Postupně, jak se vaše záměry a myšlenky vyjasňují, nebudete už prožívat ony staré myšlenkové zvyklosti a záměry, které se pokusí sloučit se s vašimi vibracemi, protože ztratí svou moc, neboť si zvolíte je, či tento aspekt sebe sama, již více energeticky nepodporovat a neposilovat. Probouzíte, čistíte a posilujete své bytí, aby se stalo krásným, zářivým, vyzařujícím krystalem velkolepé síly. 
 
      Toto je pravda, kterou vidíme, když se propojujeme s vaším bytím.
      S požehnáním Bohyně,
      Bohyně Vědomí

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.