Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Poselství od Ariů pro rok 2009 a uzly vývojové spirály tohoto roku
Poselství od Ariů pro rok 2009 a uzly vývojové spirály tohoto roku PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 08 Únor 2009 17:56

 Toto poselství se týká nezpracovaných energií tohoto mayského roku obsažených v uzlových bodech naší vývojové spirály. Tento mayský rok je paralelou k létům 1952 - 1972. V druhé části jsme žádali o poselství roku 2009 pro transformaci. Poselství jsme přijaly v lednu 2009 při našich pravidelných setkáních s Arii.

Kvalitativně série tohoto dvacetiletí navazuje na minulé období. Energie, které vás teď čekají nejsou tak jednoznačné a otevřené, ale naopak negace je skrytá , schovává se za faleš, ví, že by mohla být odkryta a proto hledá utajení. Všechny tyto energie a emoce máte v sobě, bojíte se jich a nechcete si je připustit. Jsou to energie zrady a zaprodání. Budete čistit tyto emoce jako aktivní činitelé i jako oběti.
 
1. uzel se týká mentálních konstrukcí, ale i fanatického souhlasu s nimi a nemilosrdným potíráním jejich odpůrců. Některé vzpomínky budete mít vytěsněny, proto bude třeba abyste požádali duši, aby vám umožnila se do nich dostat. Budete opět čistit známým způsobem 13 úrovní prvního uzlu.
 
Těch z vás, kteří jste se v tomto období narodili, se energie těchto let bytostně týkají. Energetická podstata těchto let je současně i vaším energetickým základem.
Jsou to léta uvolnění, kdy se jakoby rozšiřuje svoboda lidí, kterou si každý víceméně uvědomuje. Jde však jen o zdání. Navenek se zdá, že se život uvolňuje, lidé se osvobozují ze zajetých  a dávno daných struktur kontroly a moci. Je to však jen zdání, neboť se pouze mění nástroje. Jsou používány mnohem důmyslnější nástroje kontroly mysli a jednání lidí a jejich manipulace.

Specifikou 1. uzlu pak bude nalézat tyto skryté formy kontroly, manipulace a ovládání. Sledujte jak se ve vašem žití projevují
a)    téma moci (jak dokážu zacházet s mocí, jaký mám vztah k ovládání a výkonu moci nad druhými, co pro mě moc a bezmoc znamenají, ve kterých situacích se cítím mocný, kdy bezmocný, na čem můj pocit moci a bezmoci závisí, čím je určován)
b)    téma kontroly – zjevné i skryté (jak se projevují v mém žití, prociťte si rozdíly v pozicích kontroluji – jsem kontrolován)
c)    téma manipulace – zejm. té skryté formy, kdy je něco vydáváno za něco jiné – tedy např. manipulace, ovládání je vydávána za svobodu a samostatnost (ovládat x strach být sám sebou)
Prociťte si oblasti života, kdy jste předmětem kontroly, manipulace, ovládání a kdy sami druhé kontrolujete, manipulujete či ovládáte. Buďte k sobě poctiví – tato práce je nutným předpokladem nabytí schopnosti žít nepodmíněnou lásku.

 1952-72 je období anexí a jejich vyrovnání se, jejich přijetí a transformace. Tibet a okupace dalších zemí silnou velkou mocností je zřejmé bezpráví z našeho hlediska. Stejně jako největší tma bývá před úsvitem i tyto události nás měli naučit pokoře, porozumění, soucítění a mnohdy smyslu, který nám je v určité fázi nesrozumitelný. Poté, až dojdeme dál ve svém vývoji, pochopíme jej a naše postoje se změní z odmítavých na přijetí. Je to období útlaku a vzdoru, ale současně i období velkých „malých“ hrdinství, uvědomění si vlastní síly, svého vnitřního světa, vnitřní svobody. Stejně jako nic na světě se neděje bez důvodu i tyto události napomáhaly transformaci utlačených národů, jejich duchovnímu rozvoji. Jen zahrály ve větším měřítku naše osobní denní střety, naše nevyřešené vztahy např. v rodinách, či na pracovišti. ANO, mělo to svůj smysl. Bylo to předem dojednané a odpuštěním utlačovatelům se ve vás rozvine láska a přijetí i pro vaše denní „půtky“. Kombinace odpuštění, procítění miluji tě a zvuku OM je velice silná a pomůže vám pročistit všechny emoce a uzlíky, které jsou ve vás i pro celé lidstvo. To využijete zejména při domácím čištění.

Víte, že roky padesáté byly velmi složité ve vztazích mezi národy, že se zde řešily etnické problémy, ale hlavně každý měl problém jistoty k sobě a k druhým. Zastrašování, mocenské pozice, politické, které šly až dno lidských možností. Na druhé straně hrdost, čestnost, boj za své myšlenky a přesvědčení, to je to, co budete v tomto roce prožívat. Je třeba si utřídit hodnoty a naprosto jasně a přesvědčivě je ukázat. V tomto roce každý z vás najde své priority, své poslání na zemi a uvědomí si svou vnitřní sílu a kam se má jako člověk ubírat. Tím, že si toto každý z vás ujasní, utřídí, tak tato energie  bude silná a očištěná od  nánosů a může krásně fungovat. Tzn., že první půlrok se do hloubky budete zamýšlet nad sebou, budete čistit, uvědomovat si vše a následně sklízet ovoce. Kdo toto s velkou láskou a přesvědčením udělá, získá velikou vnitřní sílu, jistotu v sebe a bude i velkou oporou pro druhé. Kdo toto neudělá, bude jako třtina ve větru, nebude si věřit a nebude vědět, kdo je a kam patří.
Vy budete svým přístupem a vyzařováním těchto  zpracovaných energií pomáhat druhým ať vědomě nebo pouze vyzařováním. Pomáhejte druhým lidem čistit nebo informacemi nebo že jim předáváte energie. Je zapotřebí, abyste pomáhali otevírat srdce druhým lidem. Tím, že je léčíte nebo jim posíláte světlo a lásku. Je třeba mnoho lásky a světla dávat druhým i cizím lidem a pak mohou přicházet další světelné očistné vlny.

 

Hlavní úkoly v r. 2009 a 1.etapa před přeprogramováním se do pozitivních energií

Hlavním úkolem roku 2009 je přeprogramování běžného života do pozitivních energií. Jedná se o určitý proces, kterým je třeba projít, uvědomit si k tomu potřebné a zažít to. Budete reagovat na přívalové světelné vlny, které opět vynesou na světlo nedočištěné záležitosti a emoce. Lidé v praktických situacích pochopí rozdíl o lásce mluvit a žít ji. Budete se dostávat stále hlouběji do sebe a na vlastním uvědomění si odpuštění sami sobě budete stále více chápat  smysl života.

Je třeba si začít již opravdu uvědomovat své priority, zřejmě i jejich napsání vás přivede k přesnější formulaci myšlenky, záměru, pomůže jeho naplnění.
Trošku již přestává hra na potom a příště. Všimli jste si, jak vás to poměrně neúprosně skoro všechny zastavilo a přivedlo k duši? To je možná důležité si uvědomit a zcela programově začít měnit své zvyky ( v práci, doma, plánování času a podobně ) a znovu začít budovat nová schemata. Ano, říkám to už dlouho a hodně jste pokročili ve svém vývoji, ale teď je třeba se začít připravovat na „zkoušky z lásky“. Teoretickou průpravu máte skvělou, největší nánosy  již máte vyčištěny, což hlavně obsahuje Jangový princip. Teď je na řadě váš Jin – vaše tvořivá síla, vaše propojení, aby „přivedla na svět nový život“, proto je teď tak důležitá. Přijetím svého jinu, jeho každodenním prociťováním pochopíte nové dimenze tvořivosti, přijímání, priorit a začnete utvářet úplně nová směřování, nové toky energií hojnosti, lásky a sdílení. Proto se ničemu NEDIVTE, možná budou některá řešení překvapivá, ale vše nové je takové. Vaše představy o novém světě jsou zatím velice abstraktní. Jako při skládání mozaiky, je třeba začít u malých ornamentů a vědět, věřit, že celek bude krásný a harmonický. Z jinu je třeba setřást prach falešných představ a předsudků, kterými byl zcela programově jangem zasypán. Každodenní propojování a naslouchání ( ano záměrně neříkám jangové cvičení ), ale jinové naslouchání je bezpodmínečnou nutností tohoto roku. Vše toto vede přesně k tomu tázanému Přeprogramování.
 
Rok 2009 je rokem další zřetelnější polarizace sil. Lidé budou stále více stavěni do volby zda jít cestou lásky či ega. Proto je třeba v sobě udělat „úklid“:

a)    kde, ve kterých oblastech jdu spíše cestou ega, jaké jsou mé pravé motivy, jaký je můj vztah ke hmotě, k druhým bytostem, sama k sobě, kde nejsem sama k sobě poctivá, kde je má láskyplnost opravdová a bych to takto pouze chtěla mít?
b)    Uvědomit si své základy – na čem si stojím, jaké je mé postavení v životě, jaké bych ho chtěla mít, v čem, kde je třeba udělat pořádek, co opustit, čeho se vzdát v jednotlivých oblastech života – práce, vztahy – rodina, partner, přátelé, nepřátelé, majetek, zajištění, zdraví, fyzické tělo.
c)    Co mi přináší radost? Jaké jsou duchovní motivy mého jednání? Co podporuje můj tvořivý rozvoj?

 Hlubší sebepoznání, morální hodnoty a láska ke každé bytosti. Láska je vždy priorita i v tomto roce. Láska vám bude dávat křídla, čím víc ji budete dávat, tím více ji budete získávat. Nebojte se ji vědomě vyjádřit druhým, všichni ji potřebují. Jste ve vysokých vibrací, a proto můžete každému pomoci. Snažte se vše řešit s radostí, hravostí, hýčkejte v sobě své vnitřní dítě, poznávejte svou vnitřní ženu a muže a harmonizujte si tyto energie. Jezděte na výlety, poznávejte krásy Česka. Vytestujte si místa u vás, která potřebují ošetřit a jeďte tam, moc vás o to prosíme. Spolupracujte s matkou zemí, choďte na koncerty a do divadel, všude vyzařujete vaší energii, kterou ostatní potřebují. Nebuďte proto jen doma.

 1.etapa před přeprogramováním se do pozitivních energií je velmi silná, protože období vánoc a období otevřeného nebe přineslo sem na zem velké změny. Všichni lidé už vnitřně tuší, že se musejí změnit jejich priority. Začnou se měnit energie ve všem – ve filmu, v hudbě, malování v komunikaci, v politice – všichni začínají přijímat nové vibrace této změny, ale také se jich i bojí, půjde o jejich vnitřní boj. Vy pomáhejte vysíláním světla a lásky svým politikům a všude, kde cítíte, že je potřeba. Povede vás vaše intuice. Používejte energii miluji tě, odpusť a děkuji ti za vše. Je to velmi rychlá a účinná metoda. Používejte ji denně pro druhé i pro sebe.V této jednoduché metodě je veliká síla a okamžitá pomoc všude, na ulici, v rodině, při katastrofách a zkrátka všude. Vy jste tvůrci nového, tak toho využívejte, je to příprava na přeprogramovávání.

 Bude třeba dočistit negativní energie cizí i vlastní . Těch cizích vám už tolik nezbývá, ale těch vlastních se budete dotýkat velmi aktivně. Nejsou to jen depozita, ale i perpeta mobile, věčné smyčky, staré archy úmluv atd. Podle určitého systému budete své  vlastní neláskyplné energie přijímat a rozpouštět láskou. Bude Vás při tom všem provázet a pomáhat Milost Boží. Ačkoli by se vám toto mohlo někdy zdát příliš, zvládnete to dobře.


Milujeme Vás, naše láska vás neustále provází, ať jste kde jste. Vaši Áriové

 

Vyhledávání