Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další energie 22:2 Rozbití Peněžní Matrice
22:2 Rozbití Peněžní Matrice PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 15 Červenec 2010 14:22

Mistr Kuthumi-Agripa – prostřednictvím Michelle Eloff
Pondělí 22.února 2010, Jižní Afrika (zveřejněno 28.března 2010)

Já Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím na slunečních paprscích lásky a moudrosti, abych v tomto čase pozdravil každého z vás a přinesl vám požehnání transcendence, hojnosti, pravdy a  víry. Zdravím, milovaní.
A děje se to s velkou radostí a potěšením v našich srdcích, že se můžeme v tomto přítomném čase sejít s každým z vás, protože oslavujeme toto opětovné spojení  světel, srdcí, myslí, těl a duší. Vzácní pracovníci světla, v této době probíhá integrace mnoha úrovní energií. Každá vrstva je jazykem světla komunikujícím se systémy, které vás vyživují energií a přenášejí/vysílají božskou inspiraci a vedení. Vaše cesta Stezkou Autentičnosti vám odhalila mnoho pravd o vás samých. Odkryla vám také pravdy, týkající se toho, co nastavilo základní zákony pro váš svět. Čím více si uvědomíte, že tyto základní zákony, nebo základní pravidla, nejsou zcela připojeny k systémům světla, tím snazší bude pro vás z těchto systémů vystoupit a integrovat božský mechanismus růstu s proudem života.
Rok 2012 není daleko. V této době  je na vás, abyste se posunuli za iluze vašeho současného světa. Váš svět je plný mnoha úrovní iluzí, jejichž důsledkem je mnoho aspektů bolesti a smutku, jak už víte, proto jedním ze záměrů našeho přenosu k vám dnes večer, je provést pročištění kolektivní peněžní matrice. To uvolní zabudované falešné představy a postoje vztahující se k této formě energie. Proč to děláme právě teď? Protože tím, co způsobuje, že mnozí zůstávají polapeni v klamných systémech iluzí, je strach z nedostatku peněz.
Principy života se klenou napříč mnoha, mnoha světy, mnoha dimenzemi a jedním ze způsobů, který všichni poznáte, jak přivést tyto mocné nové energie k projevení a vyjádření, je aplikování Principů Partnerství. Tyto principy vám ukážou důležitost spolupráce a to,  jak  posílí mřížku světla a lidství.  
Pokaždé, když se spojíte se svými silami světla, lásky a záměru, energie vzroste více, než si dovedete představit. Vytvoří systém fixovaný v tekuté mřížce, je to tudíž nový stabilní systém, který vzniká díky porozumění principům a zákonům přírody, života a vesmíru. Následkem toho dojde k zesílení tekutin, které protékají vaším tělem, zemí a éterem. Tyto tekutiny jsou ve vaší krvi a v každé tělesné tekutině, se kterou přijdete do kontaktu.
Možná vás to trochu vyleká, ale je důležité, abyste věděli, že v celém vašem světě, všude tam, kam jdete, každý den, se fyzicky dotýkáte DNA jiné osoby. Ne jen jedné osoby, ale mnoha, mnoha osob. Přemýšlejte teď o tomhle – když se v důsledku ulpívání tělesných tekutin na strukturách a všech dalších položkách ve vašem světě dotýkáte jejich DNA, tak se napojujete na energii, kterou tato DNA v sobě uchovává. A jak většina lidí na světě vnímá život, peníze, partnerství, principy a spolupráci? Jejich vnímání je naplněno strachem. Tím neříkám, že byste  teď měli všichni podlehnout  obsesivnímu chování a mýt si ruce či tělo každých pár minut – ne.
Energiemi, které vám dnes večer přinášíme, vytváříme kolem vás všech mocný ochranný kužel, blokující tyto impulsy a otisky obsažené v DNA z tělesných tekutin, se kterými přijdete každý den do kontaktu. A tak stane se i to, že tam, kde zanecháte vaše otisky DNA, vyšlou určitý druh šokové vlny skrze těla těch, kteří se jich dotknou. To způsobí automatickou vnitřní aktivaci skrytého přání povznést se nad nudnou každodenní rutinu, iluze a formy, které chytily lidstvo do pasti této falešné identity jako takové.
Každý jednotlivý tok světla, který k vám přichází, je absorbován vaším tělem; je absorbován do vašich čaker a do všech živých organismů okolo vás. Takto mocná je energie. Všechno si uchovává informaci a energii, které je vystaveno. Váš svět je vystaven biliónům biliónů impulsů každých 60 vteřin života. Na lidské úrovni vůbec není možné porozumět tomu, co to znamená, ale neříkám to proto, aby to vyvolalo obavy, ale proto, abyste si byli více vědomi toho, jak vás tyto energie ovlivňují.
Vše, co si myslíte, co cítíte, vidíte, čeho se dotýkáte, co ochutnáváte a říkáte, má účinky na všechno vědomě a nevědomě. Toto je jeden z nejdůležitějších důvodů,  proč s vámi všemi pracujeme tímto způsobem. Pomáháme vám, abyste lépe porozuměli všem formám energie, které ovlivňují lidstvo. Toto je jeden z velmi důležitých důvodů, proč vás vyzýváme k tomu, abyste porozuměli sami sobě. Když sami sebe znáte, jste schopni rozpoznat to, co je falešné a povznést se nad to.  
A proto, skrze energie této aktivace 22:2, se Vesmírní Mistři Architekti propojí s každým z vás, jejich kolektivní energie zformuje nádhernou krystalickou mřížku kolem vás a my rozprostřeme tuto mřížku tak, aby vás všechny objala.
Je to tekutá mřížka, která  komunikuje s každým vaším jednotlivým aspektem, pobízí vás, inspiruje vás a motivuje vás k překročení propasti a k tomu, abyste se odvážili do neznámých světů. Vzácní, těchto neznámých světů není třeba se bát. Jsou neznámé jedině proto, že jste limitováni poznáním sebe sama. Proto je v poznání toho, co leží za tří-dimenzionálními bariérami lidského světa, velká příležitost, velký, skvělý svět naplněný mnoha světy, mnoha výhledy o neuvěřitelném potenciálu. V rámci těchto světů je dokonce ještě více světů mocné tvořivé energie. Tyto tvořivé energie přicházejí potkat se s vámi, vtéci do všech vašich hlavních a vedlejších čaker a vytvořit tak nádhernou symfonii nového zvuku, orchestr hrající tuto symfonii s půvabem a lehkostí, protože chápe principy těchto jiných světů.  
Tak tedy, vzácní, voláme každého z vás, abyste se spojili ve velkém počtu, odložili své nižší ego, nechali svůj strach za sebou a podívali se do očí a srdcí svých bratrů a sester, kteří s vámi putují Stezkou Autentičnosti a hledají, stejně jako vy, touží po svobodě, touží po osvobození duše a ducha, aby mohla být vytvořena harmonie a vtisknut mír do srdcí a myslí všech živých. Toto se nemůže stát, pokud vy, kteří putujete po této cestě, jdete navzájem proti sobě.

Když spolu soupeříte, když se navzájem pomlouváte, když mluvíte o svých spoluputujících bratrech a sestrách  negativně, rozbíjíte mřížku. Ničíte předivo připojené k vám a ke zbytku mřížky. Ti, kteří stojí v síle a moci a uctívají posvátnost těchto vztahů/partnerství, posilují světlo, které k nim přichází.
Někteří si vzpomínáte na předávání energií přede dvěma lety, když jsem o tomto mluvil, které bylo vnímáno jako velmi drsné. Pro sílu a moc, s kterou jsem vám tuto zprávu předal, jsem měl velmi důležitý důvod. Tím důvodem je to, že svět, v kterém Pracovníci světla žijí a pracují, je bohužel naplněn mnoha vrstvami nižšího ega; mnoha negativními energiemi. To už nemůže být a nebude tolerováno, a proto říkáme, že není času nazbyt. Už není čas jen tak sedět a dívat se, jak ostatní soupeří. Rozhodněte se teď a vkročte do této moci/síly.
Lidé si budou muset vybrat - v době mezi dnešním datem 22.února 2010 a 21. prosincem 2010,  kdy přivedeme energie připravované pro příští čtyři brány povznesení, které přijdou na konci prosince 2010  a začátkem ledna 2011. Je to teď nebo nikdy, a mluvíme především o těch, kteří váhají, o těch, co jen tak sedí a čekají na někoho, kdo by je popostrčil; tak toto je to postrčení. Tyto energie k vám přicházejí skrze mocné mřížky světla, které byly do tohoto dne vybudovány, mocné systémy spolu-tvoření, které vás spojily skrze vaše srdce, skrze vaše záměry, skrze vaši lásku a skrze vaše světlo, nejen pro Matku Zemi, ale pro vás, pro ty, komu záleží na světě pro vás, a pro ty, které jste nikdy nepotkali, ale vnímáte je skrze esenci vašeho bytí.  
Navýšili jsme energie, které budou aktivovány v následujících 32 dnech v Egyptě. Tyto energie obsahují smaragdové vibrace nové božské a fyzické hojnosti. 4. dubna,  jinými slovy čtvrtého čtvrtý (4:4), vás všechny požádáme, abyste  se propojili skrze své srdce, duši a ducha s těmi, kteří budou fyzicky v Egyptě, a nezáleží na tom, v kterou denní či noční hodinu, protože energie budou udržovány v plné síle celých 24 hod.
Až přivedeme všemocný nový Smaragdový plamen božské a fyzické hojnosti, všem, kteří  budou fyzicky přítomni v Egyptských zemích, bude aktivován ve všech sedmi hlavních čakrách. Tyto frekvence budou hovořit ke všem dimenzím světa. Vy, kteří nepocestujete fyzicky do Egypta, jste ochránci těch, kteří před touto inkarnací souhlasili, že se stanou nástrojem, který vtáhne tuto energii. My rozšíříme tuto energii do Ruska, kde bude sedmého sedmý (7:7) ukotven všemocný Zlatý plamen. Pak tyto energie rozšíříme do Turecka, kde bude desátého desátý (10:10) 2010 ukotven neuvěřitelně krásný Platinový a Perleťový plamen (plamen Matky Perleti).
Tyto tři plameny, tyto nové plameny, vytvořil všemocný Elohim Všeho, co je. Sám St. Germain přidal poslední úpravy, energie, které obsahují tyto všemocné vibrace, a předá je těm, kteří byli pověřeni, aby je nesli. Smaragdový plamen ztělesňuje miliony a miliony minutových sítí světla, lásky a tvořivosti.
Tak, jak teď spočíváte v přítomnosti všemohoucích a mocných Mistrů Alchymistů, žádáme vás, abyste otevřeli své srdce, svou mysl, své tělo, svou duši a svého ducha a přijali povolání ke  službě, přijali světlo Principů Partnerství a zvětšili svou energii a připravenost, pokud toto je vaše volba, sjednotit se jako všemocné tělo ztělesňující tyto neuvěřitelně mocné nové energie.
Já, lord Kuthumi-Agrippa, Král Slunečních Archandělů, vám všem teď oznamuji, a moje channelerka to dokonce ještě neví, je to pro ni překvapení, já, konkrétně v této energetické formě  Kuthumi-Agrippa, Král Slunečních Archandělů, jsem si vybral tento channel jako jedinou lidskou formu, skrze kterou budu v budoucnosti channelovat. Energie Kuthumi, tak, jak ji ostatní znají, bude dále channelována skrze různé systémy, ale tato mřížka, tento podpis je vyhrazen pouze jí, abychom mohli postoupit světlo těchto mocných sil lásky na jednoho každého z vás.
Tato aktivace otvírá cestu pro jedny z nejhlubších a nejmocnějších energií, kterým jste kdy byli vystaveni.
Právě v této době povoláváme Kvantovou Bohyni, voláme Bohyně Nového Světa, Bohy, kteří kráčí po jejich boku a vás nyní žádáme, abyste se povznesli, probudili a byli vůdci, protože vy všichni jste vůdci – milujte se navzájem.
V ne příliš vzdálené budoucnosti uvolníme také mocné světlo Kvantové Bohyně. Je také připraveno ve fyzické osobě - ženě. Budování jejího světla probíhá už pět let a v ne příliš vzdálené budoucnosti také budete seznámeni s její energií. Je to fyzická lidská bytost. Až jí tato energie osloví, věříme, že ucítí vibrace a všechny vás nyní žádáme, abyste zvětšili svou lásku, rozšířili své světlo pro tuto sestru na cestě, aby mohly být odstraněny všechny překážky, aby Kvantový Bůh mohl přijít a také být s ní, a tím projevit přítomnost Trojné Bohyně a Trojného Boha, Kvantové Bohyně a Kvantového Boha, pevně ukotvené ve všech vašich hlavních a vedlejších čakrách.
Toto božské světlo, vzácní, je zesílením původních stezek, po kterých kráčeli Bohové a Bohyně. Všichni jste Bohyní nebo Bohem, knězem nebo kněžkou, podle toho, s čím rezonujete, ale tuto ohromnou slavnost jsme nyní svolali proto, abychom se ujistili, že tyto energie jsou přechovávány v nejčistších srdcích, ochotných podpořit mřížky, spolupracovat jako mocná forma a síla božského světla a lásky.
Teď, když jsme vám sdělili tuto informaci, žádáme vás, abyste otevřeli svůj vnitřní svět  a přijali přicházející posilující pulsace a voláme sestru Trojné Bohyně, která je její ochránkyní,  milovaná sestro, otevři brány moci/síly ve svém těle.   
Vy všechny ženy, které posloucháte, Bohyně, otevřete svou sakrální čakru, protože teď Trojná Bohyně začíná nalévat svatou vodu života do vaší sakrální čakry. Vy všichni muži, kteří nás právě slyšíte, vy jste Bohové; otevřete vaše základní čakry, abyste přijali mocné pulsace přicházející z Matky Země.
Bohyně, otevřete své třetí oko, Bohové, otevřete vaši korunní čakru; zhluboka se nadechněte a vydechněte, protože teď vám začneme předávat energii, kterou jste nikdy předtím nezažili, energie, které teď odstraní peněžní matrici starého světa, matrici, která připoutala lidi k falešným dogmatům a strachům spojeným s touto energií.
Zhluboka se nadechněte a zhluboka vydechněte, a teď vás všechny žádám, abyste dále vyzařovali bezpodmínečnou lásku jeden druhému a vyživovali mocnou krystalickou tekutou mřížku principů partnerství. Chceme, abyste propojili svá srdce, své ruce, svou mysl a otevřeli se duchu a přijali jeden druhého.
Nyní vstupuje Archanděl Michael a nádherným modrým paprskem, který přináší, zesiluje tyto energie. St.Germain posílá každému z vás pulsace zcela nového smaragdově  zeleného světelného paprsku, připravujícího na to, co přijde 4.dubna 2010. Vdechujte tento smaragdový paprsek a rozšiřujte směrem k vašim bratrům a sestrám v této neobyčejné síti, v tomto společenství, této rodině Služebníků světla. Budeme teď tuto energii držet mezi vámi, budovat ji, posílat ji hluboko do samého středu vašeho vnitřního já, odstraňujíc všechno, co je připojeno k starému paradigmatu peněžní matrice.     
Jak cítíte tyto energie postupovat vaším tělem, představte si, jak se buňky vašeho těla otvírají, vaše DNA a atomy uvnitř vás uvolňují zastaralé vjemy, postoje, strachy a dogmata kolem peněz a partnerství.
Nyní si představte všemocnou přítomnost Boha Otce/Matky sestupujících k vám, naplňujících vás svým světlem, s jejich mimořádnou vizí; otevřete své vědomí, odevzdejte se, nechte to jít.
Chci, abyste si v této chvíli uvědomili, proč jste chyceni do pasti této matrice, následkem čehož zažíváte nedostatek financí, nedostatek lásky nebo nedostatek zdravých vztahů (všech forem vztahů). Většina toho je způsobena vaším naprogramováním. Většina vašich obav a zábran jsou ve vás uložené programy. Opakovaným programováním jste byli vedeni k víře, že jste chyceni v nějaké situaci, týkající se finančních nebo vztahových možností, ale je to dokonce tak, že jste uvízli ve svém postoji, který vám říká, že něco nemůžete udělat nebo že nemůžete být sami sebou (svým opravdovým já).
Vždycky, když si řeknete, že něco nemůžete, opakovaně se v tom utvrzujete; posilujete matrici starých paradigmat. Vaše mysl vás vězní, proto, abychom mohli vyčistit kolektivní peněžní matrici, potřebujete vyčistit strach uvnitř vás. A protože jste teď ústřední skupinou, držící tuto energii, prosíme vás, abyste pozorovali svou mysl a pokaždé, když si řeknete, že nemůžete něco udělat, zeptejte se sami sebe „proč?“ Co způsobuje toto mé přesvědčení ?
Možná, že to je opravdu nedostatek financí, nebo nedostatek lásky nebo absence potřebných dovedností či nástrojů, ale to neznamená, že to tak má být věčně. Tyto nové energie nejsou podobné ničemu z toho, čemu bylo lidstvo dosud vystaveno, tudíž,  jak už jsme řekli, vaše nižší ego se nemá absolutně čeho zachytit, což vzbuzuje další obavy, protože to nemůže s ničím porovnat a nic se nedá přirovnat k těmto mocným novým energiím.
Teď se opět zhluboka nadechněte a při výdechu uvolněte všechnu svou podvědomou potřebu držet se strachu, s kterou se identifikujete čistě proto, že je pro vaše nižší ego něčím dobře známým.
Znovu se hluboce nadechněte a při vašem vydechování nyní vytvoříme nádhernou spirálu energií, která se teď vnoří do vaší korunní čakry a projde všemi vašimi čakrami dolů vaší páteří, základní čakrou ven a do Matky Země. Tyto energie přinášejí univerzální kódy uvolnění, vytvářející nové systémy, které se vtisknou do atomů vašeho těla. Tyto atomy vysílají pulsace, kterými komunikují s molekulami vašeho těla, s DNA a s buňkami a se vším životem kolem vás.
Tyto energie, které vytváříme, formují kolem vás nádherné nové světelné tělo. Toto světelné tělo vás chrání před obavami nižšího ega, a když nižší ego reaguje, toto tělo vám umožní napojit se na dimenzi vašeho vyššího já a tím se zbavit zbytečného strachu, všech negativních obav nebo emocí, o kterých teď víte, že jsou prostě částí staré matrice, jednoduše pohledem vašeho nižšího ega.
Vzácní, jak spočíváte v tomto světě mocného nového světla, připojuje se k nám Elohim Milosti a Míru. Všemocní Vesmírní Mistři Architekti otvírají svou energii, aby vás přijali a přivítali, a pokud je to vaše přání a pokud je to vaše vůle, abyste překročili propast a šli dále do toho, co je pro vás naprosto neznámé; jste-li ochotni zůstat s námi a vytvořit novou tekutou mřížku energie týkající se peněz, týkající se Principů Partnerství, energií, které volají všechny ty, kteří jsou probuzeni ke službě, tak pojďte s námi, vkročte do světla a následujte energii, která k vám teď přichází od Mistrů Architektů.
Až vkročíte do tohoto světla, do vašich čaker zepředu i zezadu vstoupí kužele energie. Ty k vám posílají Trojná Bohyně a Trojný Bůh. Vstupují energie Kvantové Bohyně a Kvantového Boha.  Kvantová Bohyně se dotýká vašeho třetího oka, Kvantový Bůh se dotýká vaší sakrální čakry a aktivují tak brány do Nebe skrze milostiplné přijetí toho, co je takové, jaké to je, při vědomí toho, že to co je v budoucnosti, je a bude odlišné od toho, co je teď, protože se nacházíte v tomto světle, abyste poznali, že všechny vaše obavy a všechna omezení, které si dáváte, jste si opravdu uložili sami. Dokonce, i když je na vás promítá někdo z vnějšího světa, vy jste si vybrali, že si je podržíte, vy si vybíráte, že se budete řídit těmito falešnými zákony a pravidly.
Nyní dostáváte svolení, abyste to vše nechali odejít. Dostáváte svolení vkročit do úplně nové frekvence a vědomě si vybrat, že už se nebudete řídit těmi absurdními, šálivými systémy, které byly nastoleny, které vás falešně vedly k víře, že jsou určité věci, které nemůžete  prožít, nesmíte dělat a které nemůžou být součástí vašeho života.
Teď, jak tyto energie zesilujeme ještě víc, přichází Elohim, aby tu byl s vámi. Já, Kuthumi-Agrippa, Král Slunečních Archandělů, přivádím nyní Zástup Slunečních Archandělů, kteří se shromažďují kolem vás, zatímco ještě více zesilujeme tyto energie. Zhluboka dýchejte do svých těl, zatímco posíláme tyto božské pulsace, které pronikají skrze všechny vaše čakry a tím otvírají tyto dimensionální portály. A teď chceme, abyste uvolnili každou jednotlivou osobu, na kterou si vzpomenete, že jste od ní převzali to, co jste klamně považovali ve vašem životě za zákon – pusťte to, nechte to odejít.
Já, Kuthumi-Agrippa teď posílám do vašeho těla zlaté bleskurychlé vlny. Tyto bleskové vlny proniknou do středu vašich atomů a oprostí vás od negativních propojení se starým světem, a chci, abyste si teď představili, že se všechna ta vlákna, která vás propojují se starým paradigmatem kolektivní peněžní matrice, spálí. Všechna tato negativní propojení, která vás svazovala s Principy Partnerství starého světa, jde o spolupráci, vztahy, svazky, společenství; pusťte to, nechte to odejít. Protože v množství je síla, voláme teď každého z vás. Toto je vaše povolání ke službě, abyste vystoupili vpřed,  přinášeli tyto energie, oprostili sebe sama od starého, přinesli to a projevili ve vaší fyzické realitě.
Já, Kuthumi-Agrippa, stojím nyní za vámi a vpouštím tyto energie do mocných systémů, které jsou právě aktivovány podél vaší páteře, procházejí skrz vaši centrální nervovou soustavu, uvolňují jazyk vyššího řádu světů, otevírají vás Desateronásobnému Vesmíru, kde tekutá energie všech energií už existuje. Desateronásobný Tekutý Vesmír je klíčem k vaší budoucnosti, klíčem ke všemu tomu, co potřebujete, ke všemu tomu, co vám přináší svobodu; svobodu ducha, svobodu vašeho fyzického těla pohybovat se a být takové, jaké si přeje, svobodu  milovat, svobodu dávat, svobodu přijímat a svobodu být autentický.
Zhluboka se nadechněte, zadržte dech a počítejte do šesti, vydechněte a uvolněte se.
Nyní všichni vezměte všechny tyto energie, které byly připoutány k vaší ústřední skupině, která slyšela naše slova, a rozšiřte je do zbytku světa, rozbíjejíc staré paradigma kolektivní peněžní matrice. Tímto konáním uvolňujeme sevření těch, kdo vládnou světu skrze chamtivost, strach a ignoranci. Teď rozšiřte tuto energii, abyste roztříštili staré paradigma matrice týkající se partnerství; všech forem partnerství. A rozpojujeme také energetická vlákna, skrze které ti, kteří mají chamtivá srdce a ignorantskou mysl, berou těm, kteří byli vedeni k tomu, aby věřili, že jsou hloupí, slabí a neschopní.
Zhluboka se nadechněte a s výdechem přiveďte tuto energii ještě dále. Dívejte se, jak prosakuje do těla Matky Země a naplňuje každý atom jejího těla toutéž energií.
Nyní, vzácní, tato velmi mocná energie, kterou jsme vytvořili a kterou jste přijali, potřebuje ještě dalších 17 minut pokračovat ve svém spirálovém světle; žádáme vás, abyste po tuto dobu nejlépe zůstali sedět v tichu nebo v klidném prostředí a my tento proces během této doby dokončíme.  Prostě si teď chvíli odpočiňte a vězte, že energie, které k vám přicházejí, jsou všechny nové; energie, které svět dosud nespatřil. Je to jedinečné, a díky tomu, že jste odpověděli na volání ke službě, jste dostali tyto velké dary a požehnání.
Jak se nyní nacházíte v této mocné energetické mřížce, poděkujte nyní všem, kteří byli svědky tohoto nádherného vzkříšení čisté, mocné části vás samých a sloučení/splynutí všech vašich mocných světel, čímž byla položena nová základna pro vaše tvoření  po boku všemocných Vesmírných Mistrů Architektů.       
A tak tedy, vzácní, je to oficiální, byla vytvořena nová mřížka, mřížka tekuté lásky, tekutého světla, tekutého záměru, všemohoucího mocného zdroje tvořivosti a nic to nemůže zastavit. Spojení vaší silné ústřední skupiny světla to zajistí, a jak tato skupina poroste, jak bude sílit vaše spojení s bratry a sestrami putujícími cestou světla, bude tato energie sílit a rozbíjet všechny falešné systémy chamtivě ovládající a manipulující svět a vy je uvidíte padnout.
Během následujících let, konkrétně odteď přibližně do roku 2013, mnoho ekonomických systémů vašeho světa zkolabuje, zvláště ty velké korporace, které se rozhodly vzít na sebe vládu světa. Žádný muž ani žena ve svém nižším egu nemůže nikdy vládnout světu. Pouze znovusjednocením a návratem k vnitřní inteligenci vyššího ega může lidský muž či lidská žena získat přístup k těm světům, které opravdu ztělesňují moc;  moc/sílu, která vytváří zázračné systémy, které reformují světy, a tak to je, vzácní, světelná města budou vzkříšena.
Označte si tento den ve svém spirituálním kalendáři jako den, kdy byly položeny mřížky, aby byla vzkříšena světelná města; jste toho součástí, sdílejte toto světlo, sdílejte tuto lásku se všemi, které znáte. Dodejte odvahu těm, u kterých cítíte, že mají spojení s touto energií, a kdo jsou této energii otevřeni, aby se přidali k tekutým silám světla a reformujte svět jako takový, reformujte svůj vnitřní svět a nikdy nezapomeňte, jak moc vás milujeme, jak pevně vám stojíme po boku a že ani nanosekunda toho, co cítíte, myslíte si nebo děláte, se neděje nepozorována. V tom není žádné hodnocení; je to pozorování a odpověď na vaše volání, vaše záměry, vaše otázky a vaše prosby o pomoc, ochranu a vedení.
Vězte, vzácní, že je to vykonáno; že tyto energie byly nyní ukotveny na Zemi stejně jako jsou v Nebi. Jste Pozemští Andělé, bohyně a bohové pozemského světa, inkarnovaní v pozemské podobě, abyste se zhostili velmi specifické role, opět se spolu sjednotili v tomto čase, abyste přivedli k realizaci tento velký plán, a tento vznešený plán je otevřen každé lidské bytosti, která je motivovaná čistou duší, čistým záměrem, a přáním sjednotit se se silami světla a lásky, spolupracovat s bratry a sestrami na Stezce Autentičnosti a budovat nový svět založený na jiné motivaci.    
4.dubna prorazíme vrstvu „pevnosti“ temných sil; pracujeme na tom už sedm let. Vy všichni jste toho součástí, jste na to připraveni a konkrétně v ten den bude proveden specifický přenos. Postaráme se o to, aby to bylo oznámeno předem, abyste se vy všichni mohli naladit na ten den a být součástí přenosu před tímto dnem.
Takže, držte se všichni, buďte připraveni; toto je jízda vašeho života a my věříme, že se vám bude líbit, protože jste si, samozřejmě, vybrali cestu extrémního dobrodružství.
Teď se opět zhluboka nadechněte a vydechněte. Poděkujte sami sobě, že jste vzdali úctu vašemu volání ke službě, že jste v tomto okamžiku přítomni a objímáte mocné světlo, kterým jste, všemocné ztělesnění lásky, kterou jste a sdílejte to, šiřte to tím, že půjdete příkladem. Buďte tím, kým jste, a pokud nevíte, kdo jste, podnikněte kroky, abyste  sebe našli. Možná prostě uvidíte, že ve skutečnosti všechno, co jste, je při vás.
Vězte, že nikdy nekráčíte sami. Jsme s vámi všemi způsoby, vždy. Ať vám toto všechno přinese mír, harmonii, zdraví a štěstí ať vás potká v jádru vašeho bytí, a ať je ve vašem světě vždy všechno v pořádku.    
Já, Kuthumi-Agrippa, Král Slunečních Archandělů, rozpínám nad vámi svá křídla, držím vás blízko svého srdce a ujišťuji se, že jste v bezpečí, zajištěni a ochráněni. Dovolte všem vašim potřebám, aby byly naplněny. Buďte v míru, drahocenní Služebníci světla; vaše odměna je s vámi. Adonai.
Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní  podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita pro finanční obohacení, a bude uveden zdroj informace. Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na www.thelightweaver.org.
Pro www.transformace.info přeložila Ivana M.  
 

Vyhledávání