Povídání ke každodenním meditacím a 5ti realitám, poselství od bytosti harmonie, poselství od Ahmeda, hora Říp Tisk
Uveřejnil(a) Transformace   
Pondělí, 30 Březen 2020 14:39

Přinášíme vám povídání ke každodenním meditacím a 5ti realitám a též poselství od bytosti harmonie. update 31.03.2020 - přidáno poselství od Ahmeda, hora Říp 27.03.2020
update 24.04.2020 - přidáno poselstvi od Bytosti Noveho radu stvoreni

Spuštění nahrávek z přímo internetu (Dropbox): Povidani ke kazdodennim meditacim a 5ti realitam, poselstvi od bytosti harmonie, od Ahmeda, hora Rip 30_03_2020

nebo

Odkaz ke stažení (uloz.to): Povidani ke kazdodennim meditacim a 5ti realitam, poselstvi od bytosti harmonie, od Ahmeda, hora Rip...

Poselství od bytosti Harmonie - přepis nahrávky

Poselství od Ahmeda, hora Říp - přepis nahrávky


Dropbox: 
Spuštění jednotlivých nahrávek přímo z www.dropbox.com je vhodné zejména, pokud si je spouštíte v mobilu (či nemáte možnost stáhnout a rozbalit archív (ZiP) s nahrávkami).

Pokud nejste zaregistrováni na stránce www.dropbox.com, či se registrovat nechcete, můžete si pouštět jednotlivé nahrávky přímo v internetovém prohlížeči (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera...) jak na počítači, tak i na mobilu či tabletu.

Pokud si chcete stáhnout nahrávky do počítače, mobilu či tabletu, je potřeba, abyste byli zaregistrováni / zaregistrovali jste se. Registrace na Dropboxu. Následně si stáhněte aplikaci Dropbox na počítač, či na mobil / tablet (AppStore - IOS / GooglePlay - Android). V základní verzi je Dropbox zdarma a navíc díky němu získáte 2 GB místa na sdílení (je to něco jako uloz.to či leteckaposta.cz, avšak jednodušší, rychlejší, lepší).

Ulož.to: Stažení nahrávek z internetu ve formě MP3 audio souborů a je zabalená ve formátu ZIP (je tedy vhodné si nahrávku stáhnout na počítači a po stažení rozbalit archiv ZIP s nahrávkami). Pokud nemáte v počítači probram na rozbalování ZIP archivu, nainstalujte si třeba aplikaci 7-Zip.

 

Poselství od bytosti Harmonie - přepis nahrávky

Celý příběh lidství je protkán dramatičnostmi, které vždy vedly ke změnám a posouvání se i v realitě i v uvědomování vás bytostí, kterém jste hlavní hybnou silou změny i reality na planetě.

Planeta se nachází na rozcestí epoch a v tomto rozlomení se epoch vyvstávají všechny záležitosti s nebývalou silou, ale nese v sobě i Světlo pochopení věcí, které vyvstávají i v této nákaze koronaviru. Mají ukázat i způsoby, kterými jste ovládáni a kterými jste drženi i v osidlech této reality a celá tato realita ukazuje i své tváře, které byly zakrývány a nemohly být ve své pravdě ani uchopeny.

Protože tato doba je doba odrývání se pravých tváří jak ve vás tak v realitě. K tomu, aby toto bylo možné je potřeba znát některé věci, mít o nich povědomí a mít určitý nadhled, který umožňuje vidět věci ve světle, které vyvstává a které odhaluje pravdy o věcech těch skutečnostech.

Je mnoho pravd a mnoho úrovní vnímání vhledů, ve které vystupuje.

Jak vidíte, platí zde poměrně jednoduchá stejnorodost. Zákon, který provází celé poznání, vás i realitu a není zastírán, jen je různě předkládán. A teď záleží na úhlu pohledu a na nadhledu, kterého je člověk schopen, aby rozpoznal znaky této stejnorodosti a její fungování a rozvětvení.

Ten příběh, který se teď odehrává je příběhem rozpadávání se reality. Kdy v té velké síle vystupuje nahromadění potenciál v tom projevu do reality, která je vystavena projevům této nashromážděné reality dalo by se říci v podobě strachu, na kterém je postaven celý systém ovládání této reality.

A jak byl celý tento systém nebo vir (jak to chcete nazvat) vytvořen ? Je to vlastně zhutnělý potenciál strachu, iniciací právě v celé realitě, lidech, iniciací projevů tohoto strachu ve vás.

Celá tato dalo by se říci kategorie kvality tohoto strachu má samozřejmě určitý rozsah a přesah a zasahuje bytosti, které jsou navázány na toto EP na základě stejnorodosti a jsou doslova bytostně spjaté právě s těmito potenciály.

A tady bylo zmíněno, že se otevírá realita a že se otevírá nový prostor a v tomto otevření je již možné z určitého nadhledu rozpoznávat jak je tato realita rozvrstvena. Ale otisk této reality nesete i každý z vás ve své realitě, která je podobným způsobem rozvrstvena. Tento program (koronavirus) nese v sobě zahuštěné potenciály strachu, jak bylo řečeno a ty se dotýkají těch spodních pater vaší reality.

Vy žijete v dualitě i linearitě a tyto dvě veličiny jsou samozřejmě promítnuty i do vaší reality, kdy toto bytostné vaše rozdělení v dualitě je stvrzené ještě linearitou, která vytváří mnohotvárnost a neuchopitelnost mnoha projevů, které se zrcadlí v rámci celé této reality, ve které jste uzavřeni a kterou každý z vás má uzavřenou ve svém Bytí.

Tato linearita vytváří množství realit, které přeměňují podoby této reality i projevy ve vás. Toto zrcadlení má svůj systém, který je vytvářen 5ti základními realitami, kterou jsou vytištěny do reality 3D a máte je vtištěny každý do svého Bytí.

A v těchto 5ti realitách je i uložena kvalita potenciálu, který vlastně vytváří základ této reality, který se teď v tento čas otevřel a doslova došlo k výronu těchto silových energií v podobě koronaviru. A budou vystupovat ještě i mnohé jiné věci. Jsou to ty vrstvy té nahuštěné energie strachu, která zde byla nashromážděna a která je schopna nést i tato nastavení, programy, protože v těchto vyšších patrech by již byla rozpoznatelná tato nastavení, tak se drží v těch spodních patrech toho strachu.

A aby byla i ta pravda o tomto všem hůře rozpoznatelná a uchopená, jsou šířeny tyto projevy do těch vyšších pater reality, kde se lidé zase zachytávají tak jak věří nebo jsou očištěni, tak se zachytávají na těchto vyslaných zprávách a jsou zatahováni do spodních pater reality.

A pokud jsou tam více či méně staženi bytosti – jsou ohroženi vlastně touto nákazou, ale je to na základě přijetí této hry, tohoto strachu, který dostává prostor, aby se zbytněl a projevil.

Takže tato hra této reality je postavena na stejnorodosti, kde vlastně je toto vysíláno i do celé této reality a v této realitě se buď najde odezva nebo se vlastně tato informace nezachytí a nerozšíří se v projevu toho samotného viru.

Toto otevření reality je vlastně takovým hmatatelným průlomem reality, kdy došlo k výronu té podstaty této reality. A vy každý sám v sobě se podívejte do své reality i do svých spodních pater, které v sobě máte. Každý v sobě máte také těchto 5 realit, které se ve vás proměňují. Proměňují vaše pocity, které nemůžete zachytit, kdy vnímáte sami v sobě onu proměnlivost svých pocitů při stéle znovu se opakujících projevech a záležitostech běžného života. Vnímáte, že ve vás tyto proměny nastávají. To je ona proměna, těch realit, které vy v sobě nesete a které se takto na venek projevují. Ale ony v sobě nesou i hloubku těch nižších pater vibrací, kde máte zachyceny ony strachy nezpracované a ony těžké záležitosti. Teď vlastně tato informace k vám přichází i do projevu a k uchopení toho, že vy teď můžete vědomě každý sám si ty své 3 úrovně své reality (z těch 5ti) vlastně rozpustit. Vědomě prostoupit, zvědomit a v těchto úrovních cíleně rozpustit veškeré ty strachy, které vlastně se váží i k této realitě strachu, která je teď otevírána a nastane u vás vlastně netečnost vůči této nákaze koronaviru nebo zachycení se k tomuto koronaviru jak jste nazvali tento energetický program, který je zde šířen.

Je zde před vlastně okamžikem, kdy se tady začíná prosakovat pravda o držení celé reality 3D. A tady opravdu je na místě říci, že celá ta pravda postoupí teď velice rychle a může být zastírána opravdu obrovskou silou ještě energií strachu a těch ztěžklých energií. M také bude naprosto patrná. Protože pokud dojde i z vaší strany k pojmenování tohoto stavu linearity a pojmenování toho stavu 5Ti realit, ona bude vlastně pojmenovaná tento podnět v této realitě bude vystupovat a bude vnímán v té podobě, kterou má. A to je ta podoba strachu.. A začne se projevovat tím způsobem, že bude vyhraněná. Ta vyhraněnost bude způsobovat to, že tato záležitost se přestane tak snadno navazovat a zachytávat v této realitě a začne být vnímána jako něco, co je třeba si uvědomit, tzn., že jste ovládáni strachem a že jste bytosti, které se posouvají a strašit se nenechají a nenechají se strachem strhnout.

A vy když právě při večerní meditaci zacílíte tento proud vaší PNH do těchto 3 realit linearity, tak jak jsou postavené v této 3D realitě a touto řekou harmonie, kterou vytváříte doslova budete zaplavovat všechny ty 3 nejspodnější reality, z kterých je vytvářena realita 3D, tato dostane obrys pravdy, která se bude ukazovat jako 1. příznak změny. Ta Harmonie zde bude působit a bude věci vyrovnávat, ale bude také ukazovat pravdu jak ty věci jsou skutečně vytvářeny a budou skrze tuto pravdu vnímány. A to je to nejcennější, co se může stát. Nebude to nějaké halasné gesto, ale že dojde k projevu té pravdy, která bude zvědomována a uvědomována mezi lidmi, kteří mají co do činění a rozhodují o věcech v této realitě. A tato pravdu bude vnímatelná i pro tyto bytosti, kteří jsou uzavřeni právě i na základě té své stejnorodosti a inklinují právě k těmto 3 vrstvám vaší reality 3D a náhle zde dojde k něčemu, kdy oni jsou zde ukotveni, co berou jako svou pravdu. Tak tam ta pravda začne vystupovat právě v pravdě té Harmonie a začnou měnit své názory a začne i u nich docházet k posunu vnímání celé této záležitosti.

Je před vámi teď období tříbení a pochopení celého vašeho ovládání v této 3D i jak vy sami fungujete ve vnímání a procítění. Jak celá ta mozaika realit s vámi hraje onu proměnlivou hru.

To je příběh, který je potřebné dopodrobna odkrýt, vyložit a pochopit. Jako je potřebné pochopit vytvoření a udržování duality ve vás. Jsou to počátky ovládání vás jako Vědomí a počátky ovládání celé reality ve 3D a tento krok tak jak tady byl předložen s tím prostoupením všech těch 3 nejspodnějších vrstev realit vaší reality, která je takto vytvářená pomůže k daleko rychlejšímu a otevřenějšímu pochopení a pohybu v celé takto vytvořené realitě 3D, kde vlastně je to nastavení skrze linearitu.

Můžete samozřejmě mít různé názory na celou věc. Nic není od věci. Protože každá vaše pravda, kterou bytostně cítíte je pro vás tou pravdou, která je pro vás teď v tento okamžik důležitá. A vy se prociťujte do všeho, co vnímáte, ale neuzavírejte se ostatním názorům a dějům. Protože veškeré doteky, které teď budou vyvstávat, jsou pro vás důležité a žádný ten dotek není náhodný. V této realitě, která se jakoby rozlamuje, dojde k dotekům stejnorodosti a tím i k pochopení a uvědomení si, co ve vás ještě potřební odevzdat nebo k čemu jste vlastně v této realitě ještě přitahování.

Tady se vám bude doslova otevírat vaše vědomost. Pokud zůstanete v tomto smyslu otevření, protože ty podněty budou opravdové, živé a vy zjistíte v té své realitě, kterou žijete, že jsou skutečné. Protože ony tyto vaše pravdy promlouvají o vašem skutečném stavu v jakém se nacházíte. Ale vy můžete právě skrze tyto pravdy a jejich pochopení velice rychle vystoupit do skutečného nadhledu a do skutečného vlastního sebepřijetí a pochopení celého toho scénáře nebo celé této reality.

Tento postup, který tady teď probíhá na planetě bude velice dynamický. Ale mějte v patrnosti, že není potřebné být svázán již s těmi starými energiemi strachu nebo omezení, která z toho vyplývají, ale pokud tyto pocity máte, snažte se je rychle odevzdávat a vysvoboďte se a hledejte opravdu ty svobodné vhledy, hledejte tu svobodu i v názorech, projevech a hlavně vnímejte, že toto není záležitost, která má život potlačit, ale naopak má životu otevřít prostor přes toto pochopení.

Evička: „ Hovoříš o 5ti realitách, my se dotýkáme 3, kde je největší problém. Můžeš povědět něco o té 4 a 5 realitě?“

Tyto reality již v sobě nesou určitý prostor a protože zde je samozřejmě větší prostor pro názor, který ve vás je a který má možnost se ve vás projevit. Ten názor je právě vaše zvědomování, které uvolňuje tyto 2 úrovně v těchto realitách. Protože celá ta realita, aby se mohla otevřít a být vámi pochopena, tak muselo dojít k určitému navýšení toho potenciálu, který dokázal rozlomit tu slupku, která bylo navzájem provázána.

A i těchto 5 realit, které v sobě nesete, byly ve vás opravdu bytostně svázány se strachem a tou čistou, zvědomováním, tou prací, jste tyto úrovně dokázali očistit natolik, že vlastně ten příliv toho Světla, té Informace, té Pravdy začal způsobovat to, že i ty spodní vaše části začaly reagovat. A vy jste jistě pochopili, že jak stále očišťujete své Bytí, že vám stále vyvstávají nové a nové věci a někdy ten proces se stává neuchopitelným a věděli jste také, že věci vyvstávají s daleko větší razancí. A to jsou právě ty 2 očištěné reality, v kterých se projektují ještě ty zbylé3 vaše úrovně a tato hra je hrou právě iluzí, které jsou vytvářeny srze tato nastavení, které v sobě tyto 3 reality ve vás nesou. Je zde vytvářena taková neuchopitelnost své reality právě skrze proměnlivost realit ve vás, kdy je to spojené se spánkem. Ale vy už máte v sobě otevřený prostor který je teď prostorem kde vy začínáte jako bytosti vlastně žít, vnímat se a vnímat tu manipulaci a ovladatelnost. Tím jste odkryli i prostor pro to, že celá tato realita může být pochopena a rozpuštěna. To jsou kroky, které jsou před vámi. A které by vás měly sjednotit právě s vaší vnitřní pravdou, se životem, měli by vás sjednotit s Vědomím VP, která je jedna a jediná. Mnozí z vás jste navýšili obrovským způsobem ve svém vědomí potenciál, který právě překrývá ono zrcadlení této linearity a duality. Tyto dvě veličiny jsou teď před vámi a oni hrají s vámi tuto hru, kterou vy teď vlastně v tomto pojmenování máte možnost rozpoznávat. Tato hra strachu se vás snaží vtáhnout zpět do reality, která je tak těžká. Můžete vnímat proměnlivost svých pocitů v závislosti na přelévání linearity ve vás. Udržet se v harmonii je poměrně těžké, vzhledem k nastavení duality, která proměňuje harmonii v disharmonii. Je to základ vašeho ovládání.

Teď budete pracovat se spodními vrstvami a celý systém ovládání se stane čitelnější a vámi i pochopený, co se s vámi i realitou dělo během ovládání ve 3D.

Evička: děkuje, meditace dále v 11:00 a 22:00 hod

Můžeme dělat čištění v rámci těch tří realit pro celé lidství!!!

 

Díky Danielo za přepis této nahrávky.

 

 

Poselství od Ahmeda, hora Říp - přepis nahrávky

Evička: Takže bratříčku Ahmede, co nám můžeš k této hoře Říp povědět? Co je pod horou Říp? Bud tak laskavý, pověz nám to.

Ahmed: Jak už jsem řekl praotec Čech dobře věděl, kam kráčí a kam je přitahován. Podvědomě vnímal toto Pole této energie jako velice líbezné, jako něco, co je hřejivé a dává to i pocit bezpečí. Pocit domova. A je to i místo návratu. Návratu vás domů. Do náruče života. V té opravdovosti, plnosti, Vědomosti. A otevření všeho, co nejen k životu patří, ale co patří i k té obrovské vzájemnosti všech Bytostí, které prošly touto cestou Poznání a teď se vrací. 

Nezapomínejte na to, že vaše vzájemnost je něčím, co má obrovskou hloubku, obrovsky rozměr a také obrovsky význam, který vám bude teprve odkrýván. Tak jak si vy budete uvědomovat všechny souvislosti své i svých blízkých i vzdálených souputníků na vaší cestě za Poznáním. Právě toto místo v sobě nese otevření nové reality, otevření změny času a prostoupení této reality Poznávání realitou, která dává nový rozměr životu a vám Bytostem a vám jako Vědomí. Vědomí, které prošlo všemi zkouškami. Doslova jako by prošlo samo s sebou, aby našlo to, co v něm dozrálo a co je potřeba teď uchopit. Ono je to potřeba opravdu uchopit, aby se to stalo. Aby to rostlo. Aby to žilo. Bez tohoto uchopení a pochopení to nelze. 

Toto máte teď každý v sobě nalézt, objevit a nalézt také svou pravdu, každý o sobě. Začít ji žít. 

Je to i místo sjednocení jedné reality, kde tato realita dává tomuto místu jedinečný rozměr té posvátnosti, která je vnímána. Jsou ji přikládány i různé významy. Je to návrat ke Sjednocení. Je to návrat k plné Harmonii, kterou vy tím pochopením, zvědoměním a vymezením se té jedné pravdivé realitě té skutečné pravdy o vás otevíráte, kterou vy potom žijete. 

Takže vy jste došli do bodu, kdy je potřebné, opravdu potřebné toto sjednocení v té jedné realitě, sjednocení se v Pravdě, i ve všem co ta Pravda v sobě nese. Tady vystupuje ono vaše vzájemné sdílení, kdy ta Pravda, která je tou jedinou Realitou, Realitou Harmonie v tom vzájemném sdílení, bude rychle předávána. Rychle šířena. Je to ono Světlo poznaného, je to ono Světlo pravdy, která je schopna přinést i změnu Reality i změnu Hmoty jako takové. 

Toto místo je k tomuto stvořeno. Toto místo má v sobě i dar té Harmonie. Toto místo, jak je jedinečné, tak je jedinečné i ve vás. Toto místo vaší Pravdy. A musí být každým z vás nalezeno. 

Toto místo nemůže byt nalezeno nikým za vás. 

Toto místo naleznete vy sami v sobě a naleznete ho i tady na tomto místě. Při propojení se na toto místo, stačí vám myšlenka o propojení se svým místem té jedinečnosti, té jediné pravdy o vás. Te jediné Reality. Tak se prociťujete a napojujete na plnou Harmonii života. Tato Harmonie se teď otevírá do této Reality a je otevřená pro vás a je otevřená pro to, aby začala žít. Aby byla dána všem, kteří jsou již na to připraveni.

Díky Ireno za přepis této nahrávky.