Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Ježíš Poselství Ježíše - Pracovníci světla
Poselství Ježíše - Pracovníci světla PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 14 Březen 2010 14:20
Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Planetární cyklus


Všechno, co je, se vyvíjí v cyklech, planety stejně jako lidé. Není výjimečné, že jednotlivec nebo skupina individuálních duší v určitém časovém okamžiku vystoupí z karmického cyklu. Tuto éru však činí jedinečnou skutečnost, že Země sama dokončuje významný karmický cyklus. Země prochází vnitřní transformací, jež vyústí v nový typ vědomí jejího bytí jako planety. V jakémkoliv bodě se jednotlivé duše v rámci svého osobního cyklu nacházejí, zemský transformační proces je ovlivní.
Země je vaším domovem. Porovnejte ji s domem, v němž bydlíte. Představte si, že prochází přestavbou. To se značně projeví ve vašem každodenním životě. Podle svého rozpoložení to budete prožívat jako vítanou změnu nebo nepříjemnou událost. Jestliže jste stejně plánovali a těšili se, až svůj dům přestavíte, jste synchronizováni se změnami a můžete plout s proudem. Proces transformace Země podpoří a obohatí váš osobní proces přeměny.

Pokud jste vůbec nechtěli svůj dům přestavovat, budete otráveni chaosem, jenž vás obklopuje. Vnitřní změny Země vás vyhodí z rovnováhy.

Pro ty, kteří vnitřní změny vaší planety Země vítají, toto budou obzvlášť posilující časy. Budete vyzvednuti vlnou Světla, jež v současné době zaplavuje váš vesmír.

V současnosti Země téměř puká pod karmickým břemenem lidstva. Negativita a násilí pocházející z tohoto karmického břemene vytvářejí druh energetického odpadu, který Země téměř není schopna zpracovat, neutralizovat či integrovat.

Soustřeďte na chvilku své vědomí na srdce Země. Uvolněte se a zaměřte se na ně... vnímáte tam něco? Cítíte, že Země je trhána na kusy tím, kolik se na ní děje násilí? Země pociťuje současně bezmoc a odpor. Je na pokraji stvoření nového základu pro své bytí. Země se chystá uvolnit energie boje, soutěžení a dramatu, na vnitřní a vnější úrovni. Oním novým základem, jenž v ní svítá, je energie srdce, energie vyváženosti a propojenosti: živoucí Kristovská energie.

Země, stejně jako lidstvo, je zapletena do učební zkušenosti. Stejně jako u lidstva, její vědomí se vyvíjí a transformuje. A jako u lidstva, začala její cesta určitým typem neznalosti či neuvědomělosti ohledně její vlastní bytosti.

Země byla kdysi “temnou planetou“, jež vstřebávala či polykala energie, které ji obklopovaly. Pojala do sebe energie či bytosti, s nimiž se setkala a úplně je asimilovala, odebrala jim jejich jedinečnost a v určitém smyslu je zabila. Pramenilo to z touhy po rozpínání. Země nějak v sobě samé vycítila nedostatek či nedostatečnost, což si vyložila jako potřebu přemoci a vstřebat jiné energie. Jelikož Země těmto energiím nic nevrátila, vlastně mezi nimi nešlo o vzájemnou výměnu. Byl to smrtelný a smrti podobný proces.

V určité době si Země uvědomila, že ji tento postup neuspokojuje. Cítila, že jí něco chybí, když se živí tímto způsobem. Její pocit nedostatečnosti nepolevil. Její potřeba expandovat nebyla naplněna umrtvováním energií.

V onom okamžiku se zrodila ve vědomí Země touha po oživení, po Životě. Ne že by si to Země plně uvědomovala. Věděla jen, že chce něco odlišného, něco nového, nějaký druh interakce s dalšími energiemi, který by nekončil podrobením těchto energií energii zemské. Uvnitř vědomí Země vznikl prostor pro zažívání něčeho jiného než sebe sama.

Z energetického pohledu to znamenalo počátek života na Zemi.

Je vesmírným zákonem, že všechna hluboce prociťovaná přání nakonec stvoří prostředky ke své realizaci. Přání, která jsou v zásadě kombinací myšlenky a pocitu, jsou tvořivými energiemi. To platí pro planety stejně jako pro lidi. Uvnitř Země se probudila touha, touha zakusit život, touha život uchovávat a ochraňovat namísto jeho ničení.

A tak se stalo.

Po příchodu života na Zemi začala Země sama kvést a vzkvétat. Vstoupila do nové domény zkušenosti, což ji naplnilo pocitem překvapení a uspokojení. Byla překvapena, že taková jednoduchá touha, taková nejasně vnímaná potřeba, povede k tak velkolepému a neotřelému vývoji.

Na Zemi se rozvinul veliký experiment s formami života. Mnoho forem života bylo přitahováno, aby se manifestovaly na Zemi a experimentovaly s přítomnými energiemi. Země se stala líhní nových věcí. Byla tu svoboda k prozkoumání nových cest, nových možností. Existovalo zde - a stále existuje - pravidlo svobodné vůle pro všechna stvoření.

Se stvořením života začala Země a všechno živé stvoření na ní sledovat určitou linii vnitřního vývoje. Ústředním tématem této cesty zkušenosti byla rovnováha mezi dáváním a braním.

Na vnitřní úrovni vědomí se Země již po staletí snažila nalézt správnou vyváženost mezi dáváním a braním. Jako planeta, Země dává a bere život. V “temném období“ Země, v oné fázi, kdy vstřebávala a ničila energie, byl silný důraz na “braní“.

V současnosti přešla k druhému extrému: dávala až po samou hranici toho, co dát mohla.

Země dlouho snášela násilí a vykořisťování, jehož se lidstvo dopouštělo, neboť to do určité míry z karmického hlediska dávalo smysl. Země musela prozkoumat druhou stranu moci a útlaku. Její činy jako útočníka vedly jako bumerang k opačné zkušenosti oběti. Takto funguje karma; nejde o trest. Abyste opravdu pochopili a vyrovnali se s tématem moci, musíte prožít její obě strany. Cokoliv, s čímž bojujete nebo v čem chcete prosadit svou moc, potkáte znovu jako oběť nebo útočník, dokud nerozpoznáte, že jste oba JEDNÍM, oba součástí té jedné božské energie.

Nelítostné vykořisťování Země v současné době je tedy v určitém rozsahu karmicky odpovídající, protože poskytlo Zemi příležitost dojít k plnému pochopení rovnováhy mezi dáváním a braním.


Nicméně, hranice, po něž je neúcta a zneužívání karmicky přiměřené, leží na dohled. Země dosáhla svého porozumění pro vyváženost a završuje karmický cyklus svého vědomí. Nyní došla na takovou úroveň lásky a uvědomělostí, že již nebude o mnoho déle snášet hrubé zacházení lidí. Tato úroveň vědomí způsobí, že bude přitahovat obdobně smýšlející energie, které si váží harmonie a respektu, a bude odpuzovat energie s ničivými záměry.

Nadešel čas pro rovnováhu mezi dáváním a braním. Na Nové Zemi bude mír a harmonie mezi planetou Zemí a
vším, co na ní žije: lidmi, rostlinami a zvěří. Harmonie a procítěné propojení mezi všemi bytostmi budou zdrojem velké radosti a tvořivosti.

Přechod od staré Země k nové Zemi je procesem, jehož načasování ani povaha nejsou nikterak pevně stanoveny. Mnohé závisí na volbách lidstva, na volbě, již všichni z vás jako jednotlivci činí právě teď.

Ohledně tohoto období vzniklo mnoho předpovědí a stále vznikají další. Avšak činit takové předpovědi je vždy pochybné. Je to tak: Vaše viditelná hmotná realita je manifestací vnitřních, kolektivních stavů vědomí. Vědomí je, jak jsme řekli na začátku, svobodné a tvůrčí. Kdykoliv se můžete rozhodnout změnit svou budoucnost tím, že budete jinak myslit a cítit. V kterémkoliv okamžiku můžete říci “ne“ omezujícím, ničivým myšlenkám či pocitům. Platí to pro vás jako jednotlivce, ale též pro větší skupiny lidí.

Rozhodne-li se velká skupina jednotlivců pro svobodu a lásku namísto nenávisti vůči sobě samým a destrukce, pak se toto bude manifestovat ve hmotné realitě. Země na to zareaguje. Je citlivá na to, co se uvnitř lidí děje. Reaguje na vaše niterná pohnutí.

Tímto bychom rádi poukázali na to, že nikdo - dokonce ani na naší straně - není schopen učinit přesnou předpověď týkající se způsobu zrození Nové Země. Avšak je jasné, že skupina duší, které nyní dokončují svůj
karmický cyklus, je úzce energeticky propojená s Novou Zemí. Tito lidé, kteří často cítí hluboké spojení s ideály ztělesňovanými Novou Zemí, budou mít nádherné příležitosti k růstu a propouštění díky časové shodě planetárního a osobního cyklu.

V následujících kapitolách budu konkrétně o této skupině duší mluvit. Často se jim říká pracovníci Světla, a já tento termín také použiji. Pohnutky jejich inkarnace během tohoto věku přechodu nejsou náhodné. Jsou hluboce spojeni s dějinami Země. Popíšu psychologické rysy, jimiž se většina pracovníků Světla vyznačuje. Budu mluvit o jejich historii, jejich galaktických kořenech a jejich misi na Zemi. Detailně proberu stádia vnitřního růstu, která vedou k uvolnění z karmického cyklu.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 11. března 2009
 

Vyhledávání