Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Ježíš Poselství Ježíše - NOVÁ ZEMĚ I, Pracovníci Světla
Poselství Ježíše - NOVÁ ZEMĚ I, Pracovníci Světla PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 14 Březen 2010 17:25
Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

V těchto dnech a v tomto věku dochází na Zemi k přechodu. Přichází úsvit nového vědomí, které dříve či později nabere hmotnou podobu. Jak přesně k tomuto přechodu dojde, jaký získá tvar, to není pevně rozhodnuto. Budoucnost je vždy neurčitá. Jedinou skutečně danou věcí je tento moment: “přítomný okamžik“. Z pramene Přítomného okamžiku vychází nespočet možných cest, nekonečná pavučina možných budoucností.
Na základě minulosti můžeme předpovědět, že jedna konkrétní budoucnost je více pravděpodobná než jiná, ale volba je vždy na vás. Jste to vy, kdo rozhoduje, zda necháte minulost ovlivňovat vaši budoucnost! Předpovědi jsou vždy založené na pravděpodobnostech. Pravděpodobnosti se vztahují k minulosti. Je v silách vás, jako lidské bytosti, vydat se jiným směrem. Jste obdařeni svobodnou vůlí. Máte moc změnit, obnovit sami sebe. V této síle spočívá vaše Božství. Je to nadání tvořit z ničeho (tvořit ex nihilo). Tento Boží talent náleží právě oné esenci toho, kým jste.

Mluvíme-li o tomto dni a věku jako o době přechodu, nikdy nezapomínejte, že jste pánem své vlastní reality. Neexistuje nic takového jako předem stanovený Plán či Kosmická moc, která ovládá vaši individuální cestu duše nebo vaši individuální moc stvořit svou vlastní realitu. Tak to nefunguje. Každá duše na Zemi zažije tento přechod podle svých přirozených vnitřních sklonů. Existuje mnoho realit. Realita, již si vyberete, bude odpovědí na vaše niterné potřeby a přání.

Tento čas /přibližně 1950-2070/ činí zvláštním skutečnost, že dochází k ukončení dvou různých cyklů vědomí: osobního cyklu /či sestavy osobních cyklů/ a planetárního cyklu. Dokončení těchto cyklů se shoduje, takže jeden ovlivňuje ten druhý.

Části lidstva se blíží dovršení jejich osobního cyklu pozemských životů. Většina duší, jichž se toto dokončení týká, jsou pracovníci Světla. O této skupině duší pracovníků Světla budeme mluvit detailněji. Zde bychom rádi vysvětlili přirozenost tohoto osobního cyklu: co to znamená jím procházet a co je účelem žití všech těch poměrně složitých životů na Zemi.

Osobní karmický cyklus

Pozemské životy, jež prožíváte, jsou součástí rozsáhlejšího cyklu vaší duše. Tento cyklus byl navržen, abyste mohli plně prožívat dualitu. V rámci tohoto cyklu jste zakusili, jaké to je být mužem a ženou, být zdráv či nemocen, být bohatý či chudý, “dobrý“ či “špatný“. V některých životech jste byli výrazně zapojeni v materiálním světě, jako farmář, dělník či řemeslník. Existovaly i duchovněji orientované životy, během nichž jste v sobě nesli silné vědomí svého duchovního původu. V oněch životech jste byli často přitahováni k náboženským povoláním. Byly též životy, v kterých jste prozkoumávali světskou doménu moci, politiky, atd. Mohly existovat též životy věnované uměleckému vyjádření sebe sama.

Duše často v průběhu všech těchto životů tíhnou k určité specializaci. Což můžete jasně vidět u lidí, kteří jsou obdařeni přirozeným nadáním v nějaké oblasti. Zdá se, že mají už jako děti jistý potenciál, který jen potřebuje ve správný čas probudit, a pak je snadno rozvíjen.

Duše pracovníků Světla často tíhnou k náboženskému životu a žily mnohé životy jako mniši, jeptišky, kněží, šamani, čarodějnice, okultisté, atd. Přitahovala je práce prostředníka mezi hmotným, fyzickým světem a duchovními sférami. A tak si v tomto směru vypěstovali odbornou znalost. Pokud cítíte toto volání, tuto silnou potřebu se zabývat duchovnem, ač se to třeba nehodí do vašeho každodenního normálního života, můžete být docela dobře součástí rodiny pracovníků Světla.

Život na Zemi vám poskytuje možnost plně zakusit, jaké to je, být člověkem. Teď se můžete zeptat: co je tak zvláštního na tom, být člověkem? Proč bych to měl chtít zažít?

Lidská existence je různorodá a stejně tak intenzivní. Pokud žijete lidský život, jste dočasně ponořeni v neuvěřitelném poli fyzických vjemů, myšlenek a pocitů. Díky dualitě, jež je neodmyslitelnou součástí tohoto pole, je tu ve vašich zážitcích velký kontrast a intenzita, větší, než když jste v astrálních rovinách, jak to nazýváte. (Jde o ty úrovně, kam vstoupíte po smrti a kde zůstáváte mezi životy.) Může pro vás být těžké si to představit, ale mnoho entit z naší strany by moc rádo bylo na vašem místě. Velmi rády by byly lidmi a získaly lidskou zkušenost. Lidská zkušenost v sobě má punc pravosti, jež je pro ně neocenitelná. Ačkoliv mohou silou své představivosti stvořit nespočet realit, uspokojí je to méně než stvoření jedné “skutečné“ reality na Zemi.

Na Zemi je tvůrčí proces často zápasem. Zcela typické je, že se při uskutečňování svých snů setkáváte s velkým odporem. Mentální způsob tvoření v astrálním světě je mnohem snazší. Neexistuje žádná časová prodleva mezi myšlenkou a vlastním stvořením něčeho. Navíc můžete vytvořit jakoukoliv realitu chcete nebo na kterou můžete pomyslet. Neexistují žádná omezení. Jakmile si představíte pěknou zahrádku, je tu a můžete vstoupit.


Zrodit na Zemi myšlenku, uskutečnit ji v realitě hmotného světa, to je velké úsilí. Vyžaduje silný záměr, vytrvalost, jasnost mysli a důvěru v srdci. Na Zemi se musíte potýkat s pomalostí a zatvrzelostí hmotného světa. Musíte se vypořádat s protikladnými impulsy v sobě samých: s pochybnostmi, zoufalstvím, nedostatkem znalostí, ztrátou víry, atd. Tvůrčímu procesu může být díky kterémukoliv z těchto prvků bráněno či může dokonce selhat. A přece tyto možné problémy, dokonce ono selhání, jsou právě těmi důvody, které činí zkušenost pozemského života tak cennou. V tomto procesu jsou vašimi největšími učiteli ony výzvy, se kterými se setkáváte. Dodávají pozemské zkušenosti mnohem větší hloubku a rozsah, než mají bezpracné procesy tvoření na astrální úrovni. Tato bezpracnost vede k bezvýznamnosti. Astrální entity, které doposud nezakusily životy na Zemi, to vědí a chápou.

Nepoddajná přirozenost vaší reality vás často zbavuje odvahy a dokonce přivádí k zoufalství. Tolikrát realita nereaguje na vaše přání a naděje. Tolikrát se zdají vaše tvůrčí záměry končit v bolesti a desilusi. Posléze ale v určitém okamžiku najdete klíč k míru a štěstí. Naleznete ten klíč uvnitř svého vlastního srdce. A až se tak stane, radost, jež se vás zmocní, se nedá přirovnat k ničemu stvořenému na astrální rovině. Bude to zrození vašeho mistrovství, vašeho božství.

Nadšení, jež zažijete, až se vaše božství probudí, vám poskytne sílu k vyléčení sebe sama. Tato Boží láska vám pomůže se uzdravit z hlubokých zranění, jež jste utrpěli během svých životů na Zemi.

Poté budete schopni pomáhat léčit ostatní, kteří prošli stejnými zkouškami a smutky. Poznáte jejich bolest. Uvidíte ji v jejich očích. A budete schopni je vést na jejich cestě k Božství.


Účel procházení dualitou

Prosím, nepodceňujte význam svých životů na Zemi. Patříte k nejkreativnějším, nejpokročilejším a nejodvážnějším částem Boha (Všeho-co-je). Jste průzkumníky neznámého a tvůrci nového. Váš výzkum říše duality posloužil účelu přesahujícímu hranice vaší představivosti. Je těžké vám vysvětlit nejhlubší význam vašeho putování, ale lze říci, že jste vytvořili nový typ vědomí, vědomí, jaké předtím neexistovalo.

Toto vědomí poprvé ukázal Kristus v dobách, kdy chodil po Zemi. Toto vědomí, které nazývám Kristovo vědomí, je důsledkem duchovní alchymie. Fyzická alchymie je umění přeměny olova ve zlato. Duchovní alchymie je uměním transformace temné energie do “třetí energie“, do duchovního zlata v kristovské energii.

Pamatujte si, prosím, že neříkáme, že účelem je transformovat tmu ve Světlo či zlo v dobro. Temnota a Světlo, zlo a dobro jsou přirozené protiklady, existují oba z milosti toho druhého.

Opravdová duchovní alchymie přináší “třetí energii“, typ vědomí, které přijímá obě polarity prostřednictvím energie lásky a porozumění. Pravým účelem vaší cesty není pomoci Světlu k vítězství nad Temnotou, nýbrž jít až za tyto protiklady a vytvořit nový typ vědomí, jenž umí udržet jednotu při přítomnosti Světla i tmy.
 
Vysvětlíme tento poněkud složitý bod pomocí metafory. Představte si, že jste hloubkoví potápěči v moři a hledáte perlu. Znovu a znovu se noříte do oceánu, abyste našli tu určitou perlu, o níž všichni mluví, ale nikdo ji vlastně neviděl. Říká se, že ani Bůh, ten Hlavní Potápěč, se té perly nikdy nedotkl.

Potápění do oceánu je plné nebezpečí, jelikož se můžete ztratit nebo se ponořit příliš hluboko, než abyste se stihli včas nadechnout. Přesto se tvrdošíjně potápíte do oceánu znovu a znovu, protože jste rozhodnuti a
inspirováni. Jste snad šílení?

Ne, jste průzkumníky nových věcí.

Tajemství spočívá v tomto: v procesu nalézání perly ji tvoříte. Ta perla je oním duchovním zlatem Kristova vědomí. Tou perlou jste vy, přeměněni zkušeností duality.

To, co zde máme, je pravý paradox: tím, že zkoumáte to Nové, to tvoříte. Stali jste se perlou Božího stvoření.

Bůh to nemohl udělat jinak, neboť to, co jste se pokoušeli nalézt, ještě neexistovalo - muselo to být vámi stvořeno. Proč měl Bůh takový zájem stvořit něco nového? Podáme to nejjednodušším možným způsobem.

Zaprvé, Bůh byl zcela dobrotivý. Dobro existovalo všude a celkově. Vlastně, jelikož neexistovalo nic jiného, bylo to poněkud statické. Jeho stvoření postrádalo živost, postrádalo možnost růstu a rozpínání. Mohli byste říci, že uvízl.

Aby stvořil změnu, aby stvořil příležitost k pohybu a rozpínání, musel Bůh vnést do svého stvoření prvek, jenž se odlišoval od Dobra, které prostupovalo vším. To bylo pro Boha velmi těžké, protože - jak můžete stvořit něco, co nejste? Jak může Dobro stvořit Špatnost? Nemůže. Tak si musel Bůh vypomoci lstí, abych tak řekl. Ta lest se jmenuje nevědomost.

Nevědomost je prvkem, jenž vzdoruje Dobru. Vytváří iluzi bytí mimo Dobro, bytí odděleného od Boha. “Nevědět, kdo jste“ je onou pohnutkou ukrytou za změnou, růstem a rozpínáním ve vašem vesmíru. Nevědomost plodí strach, strach plodí potřebu kontroly, potřeba kontroly plodí boj o moc, a už tu máte všechny podmínky pro to, aby vzkvétalo “Zlo“. Jeviště pro boj mezi Dobrem a Zlem je připraveno.

Bůh potřeboval dynamiku protikladů, aby své stvoření “rozhýbal“. Může pro vás být velmi těžké to pochopit s ohledem na všechno utrpení způsobené nevědomostí a strachem, ale Bůh si těchto energií velmi vážil, jelikož mu poskytly způsob, jak překonat hranice sebe sama.

Bůh požádal vás, kteří jste patřili k těm jeho nejkreativnějším, nejpokročilejším a nejodvážnějším částem, abyste přijali závoj Nevědomosti. Abyste mohli zažít dynamiku protikladů co možná nejdůkladněji, byli jste dočasně potopeni do zapomnění ohledně své pravé přirozenosti. Souhlasili jste, že podniknete tento skok do nevědomosti, ale také tato skutečnost byla schována pod závojem zapomnění. Takže nyní často proklínáte Boha za to, že jste v takové situaci, v jaké jste: útrapy, nevědomost - a my to chápeme. V podstatě, nicméně: vy jste Bůh, Bůh je vámi.

Navzdory všem potížím a starostem je hluboko ve vás stále ještě pocit údivu a vzrušení z života v dualitě, ze zakoušení a vytváření Nového. Je to původní vzrušení Boha, onen důvod, proč Bůh vůbec začal tuto cestu vaším prostřednictvím.

Když jste se vypravili na své putování, čelili jste Zlu (strach, nevědomost) s pouhou slabou vzpomínkou na Dobro (Domov) v mysli. Začali jste bojovat se strachem a nevědomostí, a toužili po Domově. Avšak vy se nevrátíte Domů ve smyslu návratu ke stavu z minulosti. Neboť stvoření se díky vaší cestě změnilo.

Konec vaší cesty nastane, až se stanete většími než dobro a zlo, Světlo a temnota. Až vytvoříte třetí energii, Kristovu energii, jež přijme a překoná oba aspekty. Rozšířili jste Boží stvoření. Vy budete Novým Stvořením Boha. Bůh překoná sám sebe, až se na Zemi plně zrodí Kristovo vědomí.

Kristovo vědomí neexistovalo před “lidskou zkušeností“. Kristovo vědomí je vědomím toho, kdo prošel mnohavrstevnou zkušeností duality, vypořádal se s ní a vynořuje se na “druhé straně“. Ten bude obyvatelem Nové Země. Tento jedinec bude muset propustit dualitu. Bude muset rozpoznat a přijmout své vlastní božství. Stane se jedním se svým Božím Já. Jenže jeho Boží já bude jiné, než předtím. Bude hlubší a bohatší než ono vědomí, z něhož se zrodilo. Nebo by se dalo říci: Bůh obohatil sám sebe prostřednictvím průchodu zkušeností duality.

Tento příběh je zjednodušený a zkreslený jako cokoliv dalšího, o čem říkáme, že je pokřiveno iluzemi času a oddělenosti. Tyto iluze posloužily vzácnému účelu. Ale přišel čas jít za jejich hranice. Prosím, zkuste vnímat onu energii za našimi slovy, příběhy a metaforami. Tato energie je v určitém smyslu vaše vlastní. Je to energie vašeho budoucího Pokřtěného Já, která promlouvá skrze mne, Jeshuu. Čekáme, až se k nám připojíte.

Jak překonat dualitu - dokončení karmického cyklu


Váš pozemský cyklus životů končí, jakmile již nejste pod vlivem hry duality. Pro hru duality je nezbytné, abyste se identifikovali s konkrétními pozicemi na herním poli polarit. Identifikujete se s existencí v bohatství či chudobě, ve slávě či skromnosti, v podobě muže či ženy, hrdiny či zločince. Opravdu zase tolik nezáleží na roli, již hrajete. Dokud se ztotožňujete s hercem na jevišti, dualita vás ještě pevně drží.

Na tom samozřejmě není nic špatného. Vlastně to tak mělo být. Měli jste zapomenout na své opravdové Já. Abyste mohli zažít všechny aspekty duality, měli jste zúžit své vědomí na konkrétní roli v dramatu pozemského života.

A hráli jste dobře. Předně, jste se svými rolemi nechali natolik uchvátit, že jste úplně zapomněli na cíl a účel procházení tímto cyklem životů. Tolik jste toho o sobě zapomněli, že jste brali hry a dramata duality jako jedinou existující realitu. Nakonec vás to dovedlo k tomu, že jste byli velice osamělí a plni strachu, což není překvapivé, jelikož právě hra duality, jak již bylo poznamenáno výše, je založena na prvcích nevědomosti a strachu.

Abyste pochopili fungování duality v každodenním životě, rádi bychom zmínili pár typických charakteristik hry duality.

Charakteristika hry duality

1. Váš emocionální život je v podstatě nestabilní.
Není přítomna žádná emocionální kotva, neboť jste vždy v konkrétní náladě na straně “nahoru“ či “dolů“. Zlobíte se či odpouštíte, jste úzkoprsí či velkorysí, zkroušení či nadšení, šťastní či smutní. Vaše emoce se trvale pohybují mezi extrémy. Zdá se, že nad těmito výkyvy máte jen omezenou kontrolu.

2. Jste intenzivně zapojeni ve vnějším světě.
Je pro vás velmi důležité, co si o vás myslí ostatní lidé. Vaše sebedůvěra závisí na tom, co vám vnější svět /společnost či vaši milovaní) zrcadlí o tom, kdo jste. Pokoušíte se žít podle jejich kritérií ohledně toho, co je správné a špatné. Moc se snažíte.

3. Máte jasná přesvědčení, co je dobré a co je špatné.
Posuzování vám dává pocit bezpečí. Život je tak pěkně organizovaný, když si rozdělíte jednání, myšlenky či lidi na správné a špatné.

Tyto charakteristiky mají všechny společné to, že ve všem, co opravdu děláte nebo cítíte, doopravdy nejste přítomni. Vaše vědomí přebývá ve vnějších vrstvách vašeho bytí, kde je poháněno na strach orientovanými vzorci myšlení a chování.

Dejme příklad. Jestliže jste zvyklí být trvale milí a příjemní, předvádíte vzorec chování, jenž nevyvěrá z vašeho niterného bytí. Vlastně potlačujete signály od té součásti ve svém nitru. Pokoušíte se žít podle očekávání druhých proto, abyste neztratili jejich lásku, obdiv či péči. Nicméně ta vaše nevyjádřená část bude žít svým vlastním skrytým životem a bude ve vašem bytí vytvářet nespokojenost a únavu. Může ve vás být ukryt hněv a podráždění, jichž si nikdo není vědom, dokonce ani vy!

Cesta ven z tohoto stavu popření sebe sama vede přes navázání kontaktu s oněmi potlačenými a skrytými částmi ve vás.

Navázání kontaktu s potlačenými a skrytými částmi ve vašem nitru není obtížné v tom smyslu, že by to vyžadovalo určité dovednosti či znalosti. Nedělejte z “cesty dovnitř“ složitý proces, jemuž vás musí druzí naučit nebo ho vykonat za vás. Můžete tak učinit sami a najdete si k tomu svůj vlastní způsob. Motiv a záměr jsou mnohem důležitější než dovednosti a postupy. Jestliže skutečně zamýšlíte poznat sebe sama, jestli jste rozhodnuti jít hluboko do svého nitra a změnit myšlenky a emoce plné strachu, které vám stojí v cestě ke šťastnému a naplněnému životu, dosáhnete toho prostřednictvím jakékoliv metody, která se vám naskytne.

Když jsme toto probrali, rádi bychom nabídli jednoduchou meditaci, která vám může pomoci navázat kontakt s vašimi emocemi.

Věnujte chvíli uvolnění svalů v oblasti svých ramen a krku, posaďte se vzpřímeně a nohy postavte celými chodidly na zem. Zhluboka se nadechněte.


Představte si sebe sama, jak kráčíte po venkovské cestě pod modrým nebem rozprostírajícím se do nekonečna. Vnímáte zvuky přírody a cítíte vítr ve vlasech. Jste volní a šťastní. O něco dále na cestě náhle vidíte nějaké děti, které k vám běží. Přibližují se. Jak na tento pohled reaguje vaše srdce?

Pak stojí děti před vámi. Kolik jich je? Jak vypadají? Jsou to chlapci, dívky nebo oboje?

Zdravíte je. Říkáte jim, jak rádi je vidíte. Pak navážete kontakt s jedním konkrétním dítětem, které vám pohlíží do očí. On nebo ona pro vás má poselství. Je napsáno v očích onoho dítěte. Umíte je přečíst? Co vám chce říci? Přináší vám energii, kterou právě nyní potřebujete. Dejte jméno té energii, kterou vám dítě přináší, a neodsuzujte je. Jednoduše mu/jí poděkujte a představu propusťte.

Vnímejte znovu pevnou zemi pod svýma nohama a chvíli zhluboka dýchejte. Právě jste navázali kontakt se skrytou částí sebe sama.

Můžete se k této scéně vrátit kdykoliv chcete a snad promluvíte i s těmi ostatními dětmi.

Tím, že jdete do svého nitra a navazujete kontakt se skrytými, potlačenými částmi sebe sama, se stáváte více přítomnými. Vaše vědomí se pozvedá nad strachem motivované vzorce myšlení a chování, které jste po tak dlouhou dobu považovali za samozřejmé. Bere samo za sebe odpovědnost. Věnuje pozornost vnitřnímu žalu, hněvu a zraněním, stejně jako se rodič stará o své děti. (viz Pracovníci Světla III)

Charakteristika propouštění duality

1. Nasloucháte jazyku své duše, která k vám promlouvá prostřednictvím vašich pocitů
2. Podle těchto pocitů jednáte a provádíte změny, které po vás vaše duše žádá.
3. Ceníte si času, který můžete strávit sami v tichu, protože jedině v tichu můžete slyšet šepot své duše.
4. Zpochybňujete oprávněnost myšlenkových vzorců či pravidel chování, které brání skutečnému vyjádření vaší opravdové inspirace a vašich snah. Bod obratu v pouštění duality

Váš cyklus pozemských životů se chýlí ke konci, jakmile je vaše vědomí schopno ovládnout všechny zkušenosti duality a zároveň zůstat soustředěno a plně přítomno. Dokud se identifikujete více s jedním aspektem duality než s jiným (se Světlem jako protikladem temnoty, s bohatstvím jako protikladem chudoby atd.), vaše vědomí je jako na houpačce. Karma není ničím jiným než přirozeným vyrovnáváním oněch výkyvů, do kterých se vaše vědomí nechá zatáhnout. Svou vazbu na karmický cyklus uvolníte, když vaše vědomí nalezne ukotvení v nehybném středu mezi výkyvy.

Tento středový bod je místem výstupu z karmického cyklu. Převažující odstíny pocitů tohoto středu jsou klid, soucit a tichá radost. Řečtí filosofové vyrušili tento stav, jemuž říkali ataraxie - neochvějný klid.

Posuzování a strach jsou těmi energiemi, které vás z vašeho středu vychylují nejvíce. Jestliže tyto energie stále více uvolňujete, stáváte se uvnitř tiššími a otevřenějšími. Vskutku vstoupíte do jiného světa, na jinou úroveň vědomí.

Toto se bude manifestovat ve vašem vnějším světě. Často se to projeví jako příležitost ke změně a rozloučení s aspekty vašeho života, které již neodrážejí opravdu VÁS. V oblasti vztahů a práce může dojít k velkému převratu. Nejčastěji se celý váš životní styl obrátí vzhůru nohama. Což je jen přirozené, z naší perspektivy, neboť vnitřní změny jsou vždy jen předzvěstí změn ve vašem vnějším světě. Vaše vědomí vytváří hmotnou realitu, v níž pobýváte. Je to tak stále.

Uvolnit stisk duality, to chvíli trvá. Rozplést všechny vrstvy temnoty (nevědomí) je postupným procesem. Přesto, jakmile se vydáte na tuto cestu, na cestu ke svému vnitřnímu Já, pomalu se vzdalujete od hry duality. Pokud jste ochutnali skutečný význam ataraxie, došlo k obratu. Jakmile jste pocítili tichou, nicméně vše-prostupující radost z toho, že jste jednoduše sami se sebou, poznáte, že právě toto celou dobu hledáte. Budete vcházet do svého nitra znovu a znovu, abyste zažili tento vnitřní mír.

Nebudete se vyhýbat světským radostem. Ale naleznete sami v sobě kotvu vnitřního božství, a budete zažívat svět a jeho krásu z onoho stavu blaženosti. Předně, blaženost nikdy nespočívala v materiálních věcech. Je ukryta ve způsobu, jak je prožíváte. Je-li ve vašem srdci mír a radost, budou vám lidé, s nimiž se setkáte, radost a mír dávat.

V těchto dnech a tomto věku se určitá skupina duší připravuje k vystoupení z karmického cyklu. Do větší hloubky tuto skupinu probereme v příštích kapitolách. Nicméně to není jen skupina lidských duší, která se nyní blíží konci osobního cykly přeměny. Sama Země, na níž žijete, prochází hlubokou a důkladnou přeměnou. Taktéž se chýlí ke konci planetární cyklus.

Tato éra je výjimečná právě díky souběhu těchto dvou cyklů. Nyní budeme mluvit o planetárním cyklu.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) Vloženo 24.2.2009
 

Vyhledávání